کلیدواژه‌ها = Perception
نگرش روانشناختی به نقش جنسیت در قابلیت‌های ادراک فضای معماری

دوره 11، شماره 23، شهریور 1397، صفحه 85-94

رفیعه للحج؛ میرسعید موسوی


بررسی نقش توقعات ادراکی بویایی و شنوایی در طراحی و برنامه‌ریزی شهری، نمونه‌موردی: بابل

دوره 9، شماره 17، اسفند 1395، صفحه 365-373

صدیقه لطفی؛ گلنوش حریری؛ مجتبی شهابی شهمیری