کلیدواژه‌ها = سنندج
بررسی محله کودک محور در بافت های سنتی و جدید با تأکید بر عوامل کیفی، نمونه موردی: سنندج

دوره 10، شماره 21، اسفند 1396، صفحه 323-336

فاطمه زارعی؛ سمیه آهنی؛ اسماعیل صالحی


سازمان دهی فضایی مکان های عمومی در سکونتگاه های تپه ماهوری، نمونه موردی: تپه های سنندج

دوره 6، شماره 11، اسفند 1392، صفحه 35-48

بختیار بهرامی؛ سید حسین بحرینی؛ داراب دیبا


بررسی و تحلیل وضعیت عدالت اجتماعی در ساختار فضایی شهر سنندج

دوره 4، شماره 7، اسفند 1390، صفحه 103-112

کیومرث حبیبی؛ هوشمند علیزاده؛ واراز مرادی مسیحی؛ سیوان ولدبیگی؛ ساسان وفایی