کلیدواژه‌ها = سلامت روان
رابطه عوامل طبیعی فضاهای عمومی شهری و بهزیستی روان شناختی در شهر تهران

دوره 14، شماره 36، آذر 1400، صفحه 132-146

10.22034/aaud.2020.214671.2090

علیرضا بهادری؛ محمدرضا پورجعفر؛ احسان رنجبر


تعیین رابطه حس‌تعلق و شاخصه‌های اجتماعی آن، نمونه موردی: روستای زیارت در گلستان

دوره 10، شماره 21، اسفند 1396، صفحه 11-21

علی امامی؛ مهرنوش بازدار؛ ملیحه صفری؛ رامونا فرحناکی


نقش محیط های ساخته شده در سلامت روان

دوره 6، شماره 11، اسفند 1392، صفحه 101-109

مریم طباطبائیان؛ مینا تمنایی