کلیدواژه‌ها = Meaning
رویکردی تحلیلی بر تأثیر اندیشه ها در معماری و شهرسازی (تحلیل تطبیقی اندیشه های فلسفی و حکمی)

دوره 9، شماره 17، اسفند 1395، صفحه 173-183

محمدرضا پورجعفر؛ منصور یگانه؛ مریم فراهانی