کلیدواژه‌ها = امنیت
تحلیلی بر تأثیرات ساختار کالبدی محیط های شهری در امنیت گردشگران، نمونه موردی: حوزه ثامن مادرشهر مشهد

دوره 6، شماره 11، اسفند 1392، صفحه 279-292

سیمین تولائی؛ سید دانا علی زاده؛ پرستو علی زاده