کلیدواژه‌ها = Security
Examining the Role of Renovation in Reducing Crime and Increasing the Safety of Urban Decline Areas, Case Study: Tehran’s 5th District

دوره 9، شماره 16، شهریور 1395، صفحه 181-192

Kaveh Zalnezhad؛ Mahnaz Esteghamati؛ Seyed Fazlollah Hoseini


تحلیلی بر تأثیرات ساختار کالبدی محیط های شهری در امنیت گردشگران، نمونه موردی: حوزه ثامن مادرشهر مشهد

دوره 6، شماره 11، اسفند 1392، صفحه 279-292

سیمین تولائی؛ سید دانا علی زاده؛ پرستو علی زاده