کلیدواژه‌ها = محیط شهری
مروری فراروشی بر رویکرد بازیابندگی محیط‌های شهری

دوره 14، شماره 35، شهریور 1400، صفحه 239-255

10.22034/aaud.2020.218564.2111

نازنین علیزاده محوطه کار؛ سید مسلم سیدالحسینی؛ مریم استادی؛ محمد رضا صفاریان طوسی


بررسی نقش توقعات ادراکی بویایی و شنوایی در طراحی و برنامه‌ریزی شهری، نمونه‌موردی: بابل

دوره 9، شماره 17، اسفند 1395، صفحه 365-373

صدیقه لطفی؛ گلنوش حریری؛ مجتبی شهابی شهمیری