کلیدواژه‌ها = آسایش حرارتی
بررسی چگونگی تأثیر جداره‌ها در کاهش مصرف انرژی در بافت مسکونی- سنتی کاشان، نمونه موردی: خانه بروجردی‌ها

دوره 10، شماره 21، اسفند 1396، صفحه 113-124

غلامحسین معماریان؛ سید مهدی مداحی؛ سجاد آئینی؛ علی عبدالهی