کلیدواژه‌ها = فضای عمومی
سازمان دهی فضایی مکان های عمومی در سکونتگاه های تپه ماهوری، نمونه موردی: تپه های سنندج

دوره 6، شماره 11، اسفند 1392، صفحه 35-48

بختیار بهرامی؛ سید حسین بحرینی؛ داراب دیبا