کلیدواژه‌ها = معماری معاصر ایران
ریشه های گسست و گم گشتگی فرهنگی در معماری معاصر ایران

دوره 10، شماره 21، اسفند 1396، صفحه 103-112

منوچهر معظمی؛ عیسی حجت


تحلیل میزان و کیفیت توجه به جایگاه اقلیم در مطالعات معماری ایران

دوره 10، شماره 19، شهریور 1396، صفحه 69-77

محمدجواد مهدوی نژاد؛ سونیا سیلوایه؛ یحیی نوریان


تعامل زیبایی بصری و فناوری های نوین نورپردازی در معماری شبانه ساختمان ها

دوره 8، شماره 15، اسفند 1394، صفحه 131-143

محمدجواد مهدوی نژاد؛ فهیمه نیکودل


تأثیر فناوری های نوین نورپردازی در درک آثار معماری معاصر ایران (با تکیه بر روش افتراق معنایی)

دوره 7، اولین ویژه نامه نورپردازی، خرداد 1393، صفحه 37-43

محمدجواد مهدوی نژاد؛ موحد صیامی نمین؛ وحیدرضا ابوالصدق


تأثیر سواد بصری بر درک زیبایی در آثار معماری

دوره 4، شماره 7، اسفند 1390، صفحه 51-62

محمدجواد مهدوی نژاد؛ نوشین ناگهانی