کلیدواژه‌ها = ادراک محیطی
مطالعه مؤلفه‌های شکل‌دهنده کیفیت معنایی- ادراکی محیط، مورد مطالعاتی: محله قطارچیان سنندج

دوره 11، شماره 25، اسفند 1397، صفحه 111-124

ارسلان طهماسبی؛ هوشمند علیزاده؛ پرویز اصلانی