کلیدواژه‌ها = معماری ایرانی
بررسی تعامل اصول معماری ایرانی و انرژی خورشیدی از منظر فرم، تقارن و جهت گیری، نمونه موردی: خانه ی عباسیان کاشان

دوره 6، شماره 11، اسفند 1392، صفحه 75-90

مهدی سهیلی فرد؛ حمید اخترکاوان؛ سلوا فلاحی؛ مهدی اخترکاوان؛ اصغر محمد مرادی


سیر تکامل گنبد اورچین بر اساس عوامل مؤثر در شکل گیری یک نماد معماری

دوره 5، شماره 9، اسفند 1391، صفحه 111-127

امین سعیدیان؛ مجتبی قلی؛ احسان زمانی؛ محمدرضا بمانیان