کلیدواژه‌ها = گردشگری
جستاری در سیر تحولات بیست ساله پوشش سبز ده‌پونک (1379 تا 1399)

دوره 15، شماره 39، شهریور 1401، صفحه 121-138

10.22034/aaud.2022.282879.2468

کامیاب کیانی؛ مهدی خاک زند؛ محمدرضا بمانیان


تحلیلی بر تأثیرات ساختار کالبدی محیط های شهری در امنیت گردشگران، نمونه موردی: حوزه ثامن مادرشهر مشهد

دوره 6، شماره 11، اسفند 1392، صفحه 279-292

سیمین تولائی؛ سید دانا علی زاده؛ پرستو علی زاده