کلیدواژه‌ها = بافت فرسوده
الزامات توسعه شهر از درون، مورد مطالعاتی: شهر بروجرد

دوره 11، شماره 23، شهریور 1397، صفحه 307-318

مهدی مرادی؛ طاهر پریزادی؛ مرتضی مرادی


رویکرد بازآفرینی شهری در بافتهای فرسوده: برزن شش بادگیری شهر یزد

دوره 5، شماره 9، اسفند 1391، صفحه 297-314

علی زنگی آبادی؛ سعیده مؤیدفر