دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تبیین اثر تجربه زیسته بر عملکرد قلمرویی ساکنین در قلمرو ثانویه افراد (از نگاه متخصصین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

10.22034/aaud.2023.353521.2692

سمانه حسین آبادی؛ شهرام پوردیهیمی؛ بهرام صالح صدق پور


الگوهای کالبدی و معماری همسایگی در بافت تاریخی دزفول (اصول معماری همسایگی و ابزارهای معمارانه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1402

10.22034/aaud.2023.354887.2697

محمد امین عامری؛ حامد حیاتی


ارزیابی مولفه های ناسازگار "معماریِ خانه" در چهار دهه اخیر (با رجوع به دیدگاه ساکنان خانه‌ها در بافت میانی شهر کرمانشاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1402

10.22034/aaud.2023.359522.2709

محیا بختیاری منش؛ مجتبی انصاری؛ محمدرضا بمانیان؛ منصور یگانه


بهینه‌سازی طراحی فضایی ایستگاه‌های مترو شهری با استفاده از روش نحو فضا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.22034/aaud.2023.360784.2716

مسعود حق لسان


تحلیل پیوستگی فضایی در مساجد تاریخی به کمک نظریه چیدمان فضا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.22034/aaud.2023.364135.2722

محسن افشاری؛ فرهاد چگنی