تبیین معیارهای سنجش «هویت» در بررسی تطبیقی سیر تحول معماری معاصر کشورهای هند، ژاپن و ایران

دوره 11، شماره 25، اسفند 1397، صفحه 1-11

فهیمه اسمعیلی؛ امید دژدار؛ محمدمهدی زبرجدیان


Functions and Features of the Residential Spaces Matching Children’s Needs

دوره 12، شماره 26، خرداد 1398، صفحه 1-13

10.22034/aaud.2019.89049

Fatemeh Ebrahimzadeh؛ Abbas Tarkashvand


تعیین جهت بهینه در ساختمان‌های اداری اقلیم سرد، مورد مطالعاتی: شهر کرمانشاه

دوره 12، شماره 27، شهریور 1398، صفحه 1-9

10.22034/aaud.2019.92428

مریم انصاری‌منش؛ نازنین نصراللهی؛ محمدجواد مهدوی‌نژاد


مدل تحلیل فرآیند آموزش طراحی معنامحور مسکن با کاربست رویکرد نشانه شناختی

دوره 14، شماره 34، خرداد 1400، صفحه 1-11

10.22034/aaud.2020.200021.1979

مرضیه اعتمادی پور؛ جمال الدین مهدی نژاد؛ بهرام صالح صدق پور


روش‌ها و مدل‌های تخصیص کاربرد زمین

دوره 2، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 9-22

وحیده ابراهیم نیا؛ مژگان رسولی؛ سمیه زندیه


Vertical Illuminance Measurement for Clear Skies in Tehran

دوره 5، شماره 8، شهریور 1391، صفحه 11-20

Mohammadjavad Mahdavinejad؛ Soha Matoor؛ Rima Fayaz


بررسی نقش نور روز در ایجاد فضای معنوی در مساجد معاصر

دوره 7، اولین ویژه نامه نورپردازی، خرداد 1393، صفحه 11-23

مرضیه هومانی راد؛ منصوره طاهباز


تعیین رابطه حس‌تعلق و شاخصه‌های اجتماعی آن، نمونه موردی: روستای زیارت در گلستان

دوره 10، شماره 21، اسفند 1396، صفحه 11-21

علی امامی؛ مهرنوش بازدار؛ ملیحه صفری؛ رامونا فرحناکی


تأثیر معماری ایران بر بناهای آرامگاهی در عصر سلجوقیان رم

دوره 12، شماره 27، شهریور 1398، صفحه 11-23

10.22034/aaud.2019.92429

ندا بلانیان؛ حسین سلطانزاده؛ شروین میرشاهزاده


نورپردازی شهری و روش های آن

دوره 4، شماره 6، شهریور 1390، صفحه 13-20

جهانشاه پاکزاد؛ الهام سوری


طبقه بندی تاریخ معماری و شهرسازی در ایران؛ تدوین عناوین، معانی و مفاهیم

دوره 7، شماره 13، اسفند 1393، صفحه 13-22

سیدمحسن حبیبی؛ محمد حسن خادم زاده


Comparing Reverberation Time in West Churches and Mosques of Qajar Era in Tabriz

دوره 7، شماره 12، شهریور 1393، صفحه 13-29

Abbas Ghaffari؛ Seyyed Majid Mofidi