نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسایش حرارتی بررسی نقش مکان‌گزینی شومینه‌های خورشیدی در تأمین آسایش در یک ساختمان اداری در اقلیم گرم و خشک، مورد مطالعاتی: شهر کرمان [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 1-16]
 • آواگردی ارزیابی منظر صوتی در قلمرو اماکن مقدس، مورد مطالعاتی: بافت پیرامون حرم مطهر حضرت معصومه (س) [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 53-72]

ا

 • ابعاد تحلیلی نظام‌مند بر ادبیات شهر خلاق و شناسایی مؤلفه‌ها و شاخص‌های آن [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 17-30]
 • اتونومی نور روز فضایی بررسی تأثیر ابعاد پنجره بر نورگیری طبیعی و مصرف انرژی در مجموعه‌های مسکونی اقلیم گرم و خشک ایران، مورد مطالعاتی: شهر اصفهان [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 17-30]
 • اجزاء خانه ارزیابی مولفه‌های ناسازگار «معماری خانه» در چهار دهه اخیر، با رجوع به دیدگاه ساکنان خانه‌‌ها در بافت میانی شهر کرمانشاه [دوره 16، شماره 44، 1402، صفحه 69-89]
 • اختلال یادگیری اصول طراحی فضای آموزشی، با رویکرد بهبود عملکرد کودکان مبتلا به «اختلال یادگیری» [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 73-92]
 • ادراکات حسی تبیین فضامندی در بناهای قدسی ایران، نگرشی به محیط داخلی و بیرونی مساجد معاصر، مورد مطالعاتی: مسجدالرضا و مسجد الغدیر تهران [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 117-131]
 • ادراک حسی فرآیند ادراک محیط کالبدی توسط افراد نابینای مطلق بر مبنای ادراک حسی و ذهنی [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 227-241]
 • استطاعت‌پذیری شناسایی مهم‌ترین مولفه‌های استطاعت‌پذیری در طراحی مسکن از دیدگاه خبرگان، نمونه مطالعاتی: جزیره مینو [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 121-134]
 • افراد نابینای مطلق فرآیند ادراک محیط کالبدی توسط افراد نابینای مطلق بر مبنای ادراک حسی و ذهنی [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 227-241]
 • اقدام تکتونیکی کنکاش نظریه معماری سازه‌پذیر با استفاده از نظریه‌پردازی داده‌بنیاد [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 145-164]
 • اقلیم گرم‌‌وخشک بررسی نقش مکان‌گزینی شومینه‌های خورشیدی در تأمین آسایش در یک ساختمان اداری در اقلیم گرم و خشک، مورد مطالعاتی: شهر کرمان [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 1-16]
 • الگوها کالبدی الگوهای کالبدی و معماری همسایگی در بافت تاریخی شهر دزفول (اصول معماری همسایگی و ابزارهای معمارانه) [دوره 16، شماره 44، 1402، صفحه 29-47]
 • الگوهای رفتاری سنجش مولفه‌‌های محیطی تاثیرگذار بر رضایتمندی کاربران در پارک‌‌های شهری [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 165-179]
 • الگوی انتظام‌دهنده تقارن نامتقارن: چارچوب تحلیلی برای ریاضیات پنهان در خانه‌های ارزشمند قاجار اصفهان با رویکرد بوم‌شناسی بصری [دوره 16، شماره 44، 1402، صفحه 15-27]
 • الگوی تجمیع بررسی مولفه‌های موثر بر کیفیت طراحی فضای مسکونی در بافت‌های ناکارآمد میانی، مورد مطالعاتی: محله عمان سامانی اصفهان [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 195-212]
 • امنیت مطالعه تطبیقی مولفه‌های امنیت در مسکن دزفول با روش کری واک [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 107-119]
 • امنیت ارزیابی مولفه‌های طراحی محیطی موثر بر امنیت، مورد مطالعاتی: مرکز محله سنگ سیاه شهر شیراز [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 1-15]
 • امنیت سنجش مولفه‌‌های محیطی تاثیرگذار بر رضایتمندی کاربران در پارک‌‌های شهری [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 165-179]
 • امنیت محیطی بررسی رابطه کیفیت فضایی قلمرو ثانویه در افزایش احساس امنیت محیطی دانش‌‌آموزان در فضاهای آموزشی [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 63-77]

ب

 • بافت تاریخی ارزیابی مولفه‌های طراحی محیطی موثر بر امنیت، مورد مطالعاتی: مرکز محله سنگ سیاه شهر شیراز [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 1-15]
 • بافت تاریخی الگوهای کالبدی و معماری همسایگی در بافت تاریخی شهر دزفول (اصول معماری همسایگی و ابزارهای معمارانه) [دوره 16، شماره 44، 1402، صفحه 29-47]
 • بافت میانی شهر کرمانشاه ارزیابی مولفه‌های ناسازگار «معماری خانه» در چهار دهه اخیر، با رجوع به دیدگاه ساکنان خانه‌‌ها در بافت میانی شهر کرمانشاه [دوره 16، شماره 44، 1402، صفحه 69-89]
 • بالکن‌‌های معاصر ارزیابی اصول معنادهی به مشربیه تا بالکن‌های معاصر، تعامل درون و بیرون خانه‌های شهر کرمانشاه [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 31-46]
 • بنای قدسی تبیین فضامندی در بناهای قدسی ایران، نگرشی به محیط داخلی و بیرونی مساجد معاصر، مورد مطالعاتی: مسجدالرضا و مسجد الغدیر تهران [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 117-131]
 • بهره‌‌وری انرژی ساختمان تعیین نسبت بهینه پنجره به دیوار در بیمارستان‌‌های شهر مشهد با هدف افزایش بهره‌‌وری انرژی ساختمان [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 213-226]
 • بهینه‌‌سازی انرژی بررسی نقش مکان‌گزینی شومینه‌های خورشیدی در تأمین آسایش در یک ساختمان اداری در اقلیم گرم و خشک، مورد مطالعاتی: شهر کرمان [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 1-16]
 • بهینه‌سازی فضاهای مترو بهینه‌سازی طراحی فضایی ایستگاه‌های مترو شهری با استفاده از روش نحو فضا [دوره 16، شماره 44، 1402، صفحه 49-67]
 • بوم‌شناسی بصری تقارن نامتقارن: چارچوب تحلیلی برای ریاضیات پنهان در خانه‌های ارزشمند قاجار اصفهان با رویکرد بوم‌شناسی بصری [دوره 16، شماره 44، 1402، صفحه 15-27]
 • بیمارستان تعیین نسبت بهینه پنجره به دیوار در بیمارستان‌‌های شهر مشهد با هدف افزایش بهره‌‌وری انرژی ساختمان [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 213-226]

پ

 • پداگوژی سازاگرا کنکاش نظریه معماری سازه‌پذیر با استفاده از نظریه‌پردازی داده‌بنیاد [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 145-164]
 • پردیس آموزشی- پژوهشی واکاوی قابلیت‌های حضورپذیری در فضاهای باز طبیعی موثر بر معیارهای گفتگومداری در پردیس‌های آموزشی-پژوهشی، مورد مطالعاتی: شهرستان لاهیجان [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 181-196]

ت

 • تأثیرات محیط تحلیل تطبیقی مزاج ساکنین و خانه‌های بافت تاریخی شهر بوشهر بر اساس تأثیرات محیط بر مزاج انسان و فضا [دوره 16، شماره 44، 1402، صفحه 1-13]
 • تبریز تحلیل سیر تحول ریخت‌شناسی- عملکردی فضاهای خرید در شهر تبریز [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 211-228]
 • تجمیع‌‌پذیری سنجش مولفه‌‌های محیطی تاثیرگذار بر رضایتمندی کاربران در پارک‌‌های شهری [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 165-179]
 • تحلیل تطبیقی تحلیل تطبیقی مزاج ساکنین و خانه‌های بافت تاریخی شهر بوشهر بر اساس تأثیرات محیط بر مزاج انسان و فضا [دوره 16، شماره 44، 1402، صفحه 1-13]
 • تراز فیزیکی مواجهه با صوت ارزیابی منظر صوتی در قلمرو اماکن مقدس، مورد مطالعاتی: بافت پیرامون حرم مطهر حضرت معصومه (س) [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 53-72]
 • ترجیحات گیاهی شناسایی ترجیحات گیاهی در فضاهای داخلی ساختمان‌های اداری از دیدگاه کارمندان، مورد مطالعاتی: شهر تبریز [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 93-104]
 • تزئینات تحلیل تاثیرات توسعه معماری سنتی و غرب در تزئینات معماری خانه‌های قاجاری، مورد مطالعاتی: شهرکرمانشاه در منطقه غرب ایران [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 133-151]
 • تصویرسازی ذهنی فرآیند ادراک محیط کالبدی توسط افراد نابینای مطلق بر مبنای ادراک حسی و ذهنی [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 227-241]
 • تعادل پایدار تقارن نامتقارن: چارچوب تحلیلی برای ریاضیات پنهان در خانه‌های ارزشمند قاجار اصفهان با رویکرد بوم‌شناسی بصری [دوره 16، شماره 44، 1402، صفحه 15-27]
 • تعاملات اجتماعی واکاوی قابلیت‌های حضورپذیری در فضاهای باز طبیعی موثر بر معیارهای گفتگومداری در پردیس‌های آموزشی-پژوهشی، مورد مطالعاتی: شهرستان لاهیجان [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 181-196]
 • تعامل درون و بیرون ارزیابی اصول معنادهی به مشربیه تا بالکن‌های معاصر، تعامل درون و بیرون خانه‌های شهر کرمانشاه [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 31-46]
 • تعامل سالمندی در مکان ارتقاء تعامل سالمندی و مکان، مورد مطالعاتی: سالمندان ایرانی مقیم تورنتو [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 79-90]
 • تعلق به مکان مقایسه الگوی ذهنی معماران با کاربران جهت افزایش تعلق به مکان در فضاهای اجتماع‌پذیر تجاری، موردهای مطالعاتی: محوطه‌ی کافه-رستوران‌های دو مجتمع رویال و گلستان در شهرک غرب تهران [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 135-144]
 • تفکیک مسیر عوامل موثر بر ترجیحات کودکان مدارس ابتدایی در استفاده از دوچرخه، مورد مطالعاتی: شهر تهران [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 197-210]
 • تقارن نامتقارن تقارن نامتقارن: چارچوب تحلیلی برای ریاضیات پنهان در خانه‌های ارزشمند قاجار اصفهان با رویکرد بوم‌شناسی بصری [دوره 16، شماره 44، 1402، صفحه 15-27]
 • توسعه برنامه‌ریزی توسعه گردشگری پایدار در شهر مراغه براساس تکنیک سوات [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 229-240]

ج

 • جداره شهری کمیته نما، چالش‌ها و دستاوردها، ارزیابی عملکرد کمیته نمای مشهد [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 105-116]
 • جزیره مینو شناسایی مهم‌ترین مولفه‌های استطاعت‌پذیری در طراحی مسکن از دیدگاه خبرگان، نمونه مطالعاتی: جزیره مینو [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 121-134]

ح

 • حرم مطهر حضرت معصومه (س) ارزیابی منظر صوتی در قلمرو اماکن مقدس، مورد مطالعاتی: بافت پیرامون حرم مطهر حضرت معصومه (س) [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 53-72]
 • حس مکان بررسی نقش سن در حس مکان مجموعه‌‌های مسکونی شهر اهواز، مورد مطالعاتی: مجموعه جندی‌شاپور و نیو ساید [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 243-260]
 • حضورپذیری در طبیعت واکاوی قابلیت‌های حضورپذیری در فضاهای باز طبیعی موثر بر معیارهای گفتگومداری در پردیس‌های آموزشی-پژوهشی، مورد مطالعاتی: شهرستان لاهیجان [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 181-196]

خ

 • خانه ارزیابی اصول معنادهی به مشربیه تا بالکن‌های معاصر، تعامل درون و بیرون خانه‌های شهر کرمانشاه [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 31-46]
 • خانه‌‌های تاریخی بوشهر تحلیل تطبیقی مزاج ساکنین و خانه‌های بافت تاریخی شهر بوشهر بر اساس تأثیرات محیط بر مزاج انسان و فضا [دوره 16، شماره 44، 1402، صفحه 1-13]
 • خانه‌های قاجار تقارن نامتقارن: چارچوب تحلیلی برای ریاضیات پنهان در خانه‌های ارزشمند قاجار اصفهان با رویکرد بوم‌شناسی بصری [دوره 16، شماره 44، 1402، صفحه 15-27]
 • خانه‌های قاجاری تحلیل تاثیرات توسعه معماری سنتی و غرب در تزئینات معماری خانه‌های قاجاری، مورد مطالعاتی: شهرکرمانشاه در منطقه غرب ایران [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 133-151]
 • خلاقیت بررسی شاخص‌های تاثیرگذار بر طراحی دبستان و مرکز خلاقیت کودکان با تاکید بر ارتقا خلاقیت محیطی و افزایش مهارت‌های اجتماعی در کودکان [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 177-194]

د

 • دریافت سالیانه نور مستقیم خورشید بررسی تأثیر ابعاد پنجره بر نورگیری طبیعی و مصرف انرژی در مجموعه‌های مسکونی اقلیم گرم و خشک ایران، مورد مطالعاتی: شهر اصفهان [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 17-30]
 • دزفول مطالعه تطبیقی مولفه‌های امنیت در مسکن دزفول با روش کری واک [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 107-119]
 • دزفول الگوهای کالبدی و معماری همسایگی در بافت تاریخی شهر دزفول (اصول معماری همسایگی و ابزارهای معمارانه) [دوره 16، شماره 44، 1402، صفحه 29-47]
 • دسترسی بصری بررسی تطبیقی کیفیت دسترسی بصری و فیزیکی در الگوی فضایی خانه‌های معاصر و سنتی با استفاده از تکنیک نحو فضا [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 47-62]
 • دسترسی فیزیکی بررسی تطبیقی کیفیت دسترسی بصری و فیزیکی در الگوی فضایی خانه‌های معاصر و سنتی با استفاده از تکنیک نحو فضا [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 47-62]
 • دلفی برنامه‌ریزی توسعه گردشگری پایدار در شهر مراغه براساس تکنیک سوات [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 229-240]
 • دودکش خورشیدی بررسی نقش مکان‌گزینی شومینه‌های خورشیدی در تأمین آسایش در یک ساختمان اداری در اقلیم گرم و خشک، مورد مطالعاتی: شهر کرمان [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 1-16]
 • دیدگاه ساکنان ارزیابی مولفه‌های ناسازگار «معماری خانه» در چهار دهه اخیر، با رجوع به دیدگاه ساکنان خانه‌‌ها در بافت میانی شهر کرمانشاه [دوره 16، شماره 44، 1402، صفحه 69-89]
 • دیزاین‌‌بیلدر بررسی نقش مکان‌گزینی شومینه‌های خورشیدی در تأمین آسایش در یک ساختمان اداری در اقلیم گرم و خشک، مورد مطالعاتی: شهر کرمان [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 1-16]

ر

 • رضایتمندی سنجش مولفه‌‌های محیطی تاثیرگذار بر رضایتمندی کاربران در پارک‌‌های شهری [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 165-179]
 • روابط همسایگی الگوهای کالبدی و معماری همسایگی در بافت تاریخی شهر دزفول (اصول معماری همسایگی و ابزارهای معمارانه) [دوره 16، شماره 44، 1402، صفحه 29-47]
 • روش ترکیبی نقش معیارهای مختلف معماری اکولوژیک در فصول مختلف ساختمان‌های مسکونی شهر مشهد [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 285-308]
 • رویکرد تکتونیکی کنکاش نظریه معماری سازه‌پذیر با استفاده از نظریه‌پردازی داده‌بنیاد [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 145-164]
 • ریخت‌شناسی تحلیل سیر تحول ریخت‌شناسی- عملکردی فضاهای خرید در شهر تبریز [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 211-228]

ز

 • زمینه تکتونیکی کنکاش نظریه معماری سازه‌پذیر با استفاده از نظریه‌پردازی داده‌بنیاد [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 145-164]
 • زیبایی‌‌شناسی سنجش مولفه‌‌های محیطی تاثیرگذار بر رضایتمندی کاربران در پارک‌‌های شهری [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 165-179]
 • زیرساخت دوچرخه عوامل موثر بر ترجیحات کودکان مدارس ابتدایی در استفاده از دوچرخه، مورد مطالعاتی: شهر تهران [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 197-210]

س

 • ساختار سنجش مولفه‌‌های محیطی تاثیرگذار بر رضایتمندی کاربران در پارک‌‌های شهری [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 165-179]
 • ساختمان‌های بلندمرتبه مسکونی شهر مشهد نقش معیارهای مختلف معماری اکولوژیک در فصول مختلف ساختمان‌های مسکونی شهر مشهد [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 285-308]
 • سالمندان ایرانی مقیم کانادا ارتقاء تعامل سالمندی و مکان، مورد مطالعاتی: سالمندان ایرانی مقیم تورنتو [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 79-90]
 • سامانه فعال خورشیدی میزان اثربخشی کلکتورهای آب گرم و سلول‌های خورشیدی بر گرمایش و کاهش مصرف انرژی در مدارس ابتدایی ارومیه، مورد مطالعاتی: مدرسه ابتدایی دخترانه در شهر ارومیه [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 153-176]
 • سلول‌های فتوولتائیک میزان اثربخشی کلکتورهای آب گرم و سلول‌های خورشیدی بر گرمایش و کاهش مصرف انرژی در مدارس ابتدایی ارومیه، مورد مطالعاتی: مدرسه ابتدایی دخترانه در شهر ارومیه [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 153-176]
 • سن بررسی نقش سن در حس مکان مجموعه‌‌های مسکونی شهر اهواز، مورد مطالعاتی: مجموعه جندی‌شاپور و نیو ساید [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 243-260]
 • سنگ سیاه ارزیابی مولفه‌های طراحی محیطی موثر بر امنیت، مورد مطالعاتی: مرکز محله سنگ سیاه شهر شیراز [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 1-15]
 • سوات برنامه‌ریزی توسعه گردشگری پایدار در شهر مراغه براساس تکنیک سوات [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 229-240]
 • سیما و منظر شهری کمیته نما، چالش‌ها و دستاوردها، ارزیابی عملکرد کمیته نمای مشهد [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 105-116]

ش

 • شاخص‌ها تحلیلی نظام‌مند بر ادبیات شهر خلاق و شناسایی مؤلفه‌ها و شاخص‌های آن [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 17-30]
 • شهر اهواز بررسی نقش سن در حس مکان مجموعه‌‌های مسکونی شهر اهواز، مورد مطالعاتی: مجموعه جندی‌شاپور و نیو ساید [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 243-260]
 • شهر تهران بررسی شاخص‌های تاثیرگذار بر طراحی دبستان و مرکز خلاقیت کودکان با تاکید بر ارتقا خلاقیت محیطی و افزایش مهارت‌های اجتماعی در کودکان [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 177-194]
 • شهر خلاق تحلیلی نظام‌مند بر ادبیات شهر خلاق و شناسایی مؤلفه‌ها و شاخص‌های آن [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 17-30]
 • شهرک اکباتان نقش قابلیت فضاهای باز بر الگوهای فعالیتی گروه‌های سنی مختلف، مورد مطالعاتی: مجتمع مسکونی اکباتان [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 261-283]

ص

 • صفات تکتونیکی کنکاش نظریه معماری سازه‌پذیر با استفاده از نظریه‌پردازی داده‌بنیاد [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 145-164]

ط

 • طراحی ایستگاه مترو بهینه‌سازی طراحی فضایی ایستگاه‌های مترو شهری با استفاده از روش نحو فضا [دوره 16، شماره 44، 1402، صفحه 49-67]
 • طراحی دبستان و مرکز خلاقیت بررسی شاخص‌های تاثیرگذار بر طراحی دبستان و مرکز خلاقیت کودکان با تاکید بر ارتقا خلاقیت محیطی و افزایش مهارت‌های اجتماعی در کودکان [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 177-194]
 • طراحی کالبدی بررسی رابطه کیفیت فضایی قلمرو ثانویه در افزایش احساس امنیت محیطی دانش‌‌آموزان در فضاهای آموزشی [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 63-77]
 • طراحی مسکن شناسایی مهم‌ترین مولفه‌های استطاعت‌پذیری در طراحی مسکن از دیدگاه خبرگان، نمونه مطالعاتی: جزیره مینو [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 121-134]
 • طراحی مسکن بررسی مولفه‌های موثر بر کیفیت طراحی فضای مسکونی در بافت‌های ناکارآمد میانی، مورد مطالعاتی: محله عمان سامانی اصفهان [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 195-212]
 • طراحی معماری اصول طراحی فضای آموزشی، با رویکرد بهبود عملکرد کودکان مبتلا به «اختلال یادگیری» [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 73-92]

ع

 • عملکردی تحلیل سیر تحول ریخت‌شناسی- عملکردی فضاهای خرید در شهر تبریز [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 211-228]
 • عناصر کالبدی معماری بررسی تاثیر عناصر کالبدی فضاهای آموزشی بر ارتقای خلاقیت کودکان با تحلیل گرافیکی نقاشی [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 91-105]

ف

 • فرآیند ادراک فرآیند ادراک محیط کالبدی توسط افراد نابینای مطلق بر مبنای ادراک حسی و ذهنی [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 227-241]
 • فرهنگ دوچرخه‌سواری عوامل موثر بر ترجیحات کودکان مدارس ابتدایی در استفاده از دوچرخه، مورد مطالعاتی: شهر تهران [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 197-210]
 • فصول مختلف نقش معیارهای مختلف معماری اکولوژیک در فصول مختلف ساختمان‌های مسکونی شهر مشهد [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 285-308]
 • فضامندی تبیین فضامندی در بناهای قدسی ایران، نگرشی به محیط داخلی و بیرونی مساجد معاصر، مورد مطالعاتی: مسجدالرضا و مسجد الغدیر تهران [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 117-131]
 • فضاهای آموزشی میزان اثربخشی کلکتورهای آب گرم و سلول‌های خورشیدی بر گرمایش و کاهش مصرف انرژی در مدارس ابتدایی ارومیه، مورد مطالعاتی: مدرسه ابتدایی دخترانه در شهر ارومیه [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 153-176]
 • فضاهای آموزشی کودکان بررسی تاثیر عناصر کالبدی فضاهای آموزشی بر ارتقای خلاقیت کودکان با تحلیل گرافیکی نقاشی [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 91-105]
 • فضاهای زیرزمینی شهری بهینه‌سازی طراحی فضایی ایستگاه‌های مترو شهری با استفاده از روش نحو فضا [دوره 16، شماره 44، 1402، صفحه 49-67]
 • فضای آموزشی بررسی رابطه کیفیت فضایی قلمرو ثانویه در افزایش احساس امنیت محیطی دانش‌‌آموزان در فضاهای آموزشی [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 63-77]
 • فضای آموزشی اصول طراحی فضای آموزشی، با رویکرد بهبود عملکرد کودکان مبتلا به «اختلال یادگیری» [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 73-92]
 • فضای اجتماع‌پذیر مقایسه الگوی ذهنی معماران با کاربران جهت افزایش تعلق به مکان در فضاهای اجتماع‌پذیر تجاری، موردهای مطالعاتی: محوطه‌ی کافه-رستوران‌های دو مجتمع رویال و گلستان در شهرک غرب تهران [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 135-144]
 • فضای باز مجتمع مسکونی نقش قابلیت فضاهای باز بر الگوهای فعالیتی گروه‌های سنی مختلف، مورد مطالعاتی: مجتمع مسکونی اکباتان [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 261-283]
 • فضای خرید تحلیل سیر تحول ریخت‌شناسی- عملکردی فضاهای خرید در شهر تبریز [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 211-228]
 • فضای سبز شناسایی ترجیحات گیاهی در فضاهای داخلی ساختمان‌های اداری از دیدگاه کارمندان، مورد مطالعاتی: شهر تبریز [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 93-104]
 • فعالیت نقش قابلیت فضاهای باز بر الگوهای فعالیتی گروه‌های سنی مختلف، مورد مطالعاتی: مجتمع مسکونی اکباتان [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 261-283]

ق

 • قابلیت (عینی و ذهنی) نقش قابلیت فضاهای باز بر الگوهای فعالیتی گروه‌های سنی مختلف، مورد مطالعاتی: مجتمع مسکونی اکباتان [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 261-283]
 • قلعه‌کافرون بررسی تطبیقی ویژگی‌های معماری کالبدی بناهای دوره ساسانی، مورد مطالعاتی: کاخ اردشیر بابکان در فیروزآباد و آتشکده‌ی کوه‌خواجه در سیستان [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 31-51]
 • قلمرو اماکن قدسی ارزیابی منظر صوتی در قلمرو اماکن مقدس، مورد مطالعاتی: بافت پیرامون حرم مطهر حضرت معصومه (س) [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 53-72]
 • قلمرو ثانویه بررسی رابطه کیفیت فضایی قلمرو ثانویه در افزایش احساس امنیت محیطی دانش‌‌آموزان در فضاهای آموزشی [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 63-77]

ک

 • کاخ اردشیر بابکان فیروزآباد بررسی تطبیقی ویژگی‌های معماری کالبدی بناهای دوره ساسانی، مورد مطالعاتی: کاخ اردشیر بابکان در فیروزآباد و آتشکده‌ی کوه‌خواجه در سیستان [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 31-51]
 • کاهش مصرف انرژی میزان اثربخشی کلکتورهای آب گرم و سلول‌های خورشیدی بر گرمایش و کاهش مصرف انرژی در مدارس ابتدایی ارومیه، مورد مطالعاتی: مدرسه ابتدایی دخترانه در شهر ارومیه [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 153-176]
 • کرمان بررسی نقش مکان‌گزینی شومینه‌های خورشیدی در تأمین آسایش در یک ساختمان اداری در اقلیم گرم و خشک، مورد مطالعاتی: شهر کرمان [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 1-16]
 • کرمانشاه تحلیل تاثیرات توسعه معماری سنتی و غرب در تزئینات معماری خانه‌های قاجاری، مورد مطالعاتی: شهرکرمانشاه در منطقه غرب ایران [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 133-151]
 • کری واک مطالعه تطبیقی مولفه‌های امنیت در مسکن دزفول با روش کری واک [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 107-119]
 • کلکتورهای آب گرم میزان اثربخشی کلکتورهای آب گرم و سلول‌های خورشیدی بر گرمایش و کاهش مصرف انرژی در مدارس ابتدایی ارومیه، مورد مطالعاتی: مدرسه ابتدایی دخترانه در شهر ارومیه [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 153-176]
 • کلیدی: بافت ناکارآمد بررسی مولفه‌های موثر بر کیفیت طراحی فضای مسکونی در بافت‌های ناکارآمد میانی، مورد مطالعاتی: محله عمان سامانی اصفهان [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 195-212]
 • کمیته نما کمیته نما، چالش‌ها و دستاوردها، ارزیابی عملکرد کمیته نمای مشهد [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 105-116]
 • کودک اصول طراحی فضای آموزشی، با رویکرد بهبود عملکرد کودکان مبتلا به «اختلال یادگیری» [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 73-92]
 • کودکان عوامل موثر بر ترجیحات کودکان مدارس ابتدایی در استفاده از دوچرخه، مورد مطالعاتی: شهر تهران [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 197-210]
 • کوه‌خواجه بررسی تطبیقی ویژگی‌های معماری کالبدی بناهای دوره ساسانی، مورد مطالعاتی: کاخ اردشیر بابکان در فیروزآباد و آتشکده‌ی کوه‌خواجه در سیستان [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 31-51]
 • کیفیت فضا بررسی تاثیر عناصر کالبدی فضاهای آموزشی بر ارتقای خلاقیت کودکان با تحلیل گرافیکی نقاشی [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 91-105]
 • کیفیت مکان مقایسه الگوی ذهنی معماران با کاربران جهت افزایش تعلق به مکان در فضاهای اجتماع‌پذیر تجاری، موردهای مطالعاتی: محوطه‌ی کافه-رستوران‌های دو مجتمع رویال و گلستان در شهرک غرب تهران [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 135-144]

گ

 • گردشگری پایدار برنامه‌ریزی توسعه گردشگری پایدار در شهر مراغه براساس تکنیک سوات [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 229-240]
 • گفتگومداری واکاوی قابلیت‌های حضورپذیری در فضاهای باز طبیعی موثر بر معیارهای گفتگومداری در پردیس‌های آموزشی-پژوهشی، مورد مطالعاتی: شهرستان لاهیجان [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 181-196]
 • گونه‌شناسی تحلیل سیر تحول ریخت‌شناسی- عملکردی فضاهای خرید در شهر تبریز [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 211-228]
 • گونه ناکارآمد میانی بررسی مولفه‌های موثر بر کیفیت طراحی فضای مسکونی در بافت‌های ناکارآمد میانی، مورد مطالعاتی: محله عمان سامانی اصفهان [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 195-212]
 • گیاهان داخلی شناسایی ترجیحات گیاهی در فضاهای داخلی ساختمان‌های اداری از دیدگاه کارمندان، مورد مطالعاتی: شهر تبریز [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 93-104]

م

 • مؤلفه‌ها تحلیلی نظام‌مند بر ادبیات شهر خلاق و شناسایی مؤلفه‌ها و شاخص‌های آن [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 17-30]
 • مجتمع اداری شناسایی ترجیحات گیاهی در فضاهای داخلی ساختمان‌های اداری از دیدگاه کارمندان، مورد مطالعاتی: شهر تبریز [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 93-104]
 • مجتمع‌های تجاری مقایسه الگوی ذهنی معماران با کاربران جهت افزایش تعلق به مکان در فضاهای اجتماع‌پذیر تجاری، موردهای مطالعاتی: محوطه‌ی کافه-رستوران‌های دو مجتمع رویال و گلستان در شهرک غرب تهران [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 135-144]
 • مجموعه مسکونی نیوساید و جندی‌شاپور بررسی نقش سن در حس مکان مجموعه‌‌های مسکونی شهر اهواز، مورد مطالعاتی: مجموعه جندی‌شاپور و نیو ساید [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 243-260]
 • محیط کالبدی فرآیند ادراک محیط کالبدی توسط افراد نابینای مطلق بر مبنای ادراک حسی و ذهنی [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 227-241]
 • مدرسه ابتدایی عوامل موثر بر ترجیحات کودکان مدارس ابتدایی در استفاده از دوچرخه، مورد مطالعاتی: شهر تهران [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 197-210]
 • مدل مفهومی تحلیلی نظام‌مند بر ادبیات شهر خلاق و شناسایی مؤلفه‌ها و شاخص‌های آن [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 17-30]
 • مراغه برنامه‌ریزی توسعه گردشگری پایدار در شهر مراغه براساس تکنیک سوات [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 229-240]
 • مرکز محله ارزیابی مولفه‌های طراحی محیطی موثر بر امنیت، مورد مطالعاتی: مرکز محله سنگ سیاه شهر شیراز [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 1-15]
 • مزاج انسان و فضا تحلیل تطبیقی مزاج ساکنین و خانه‌های بافت تاریخی شهر بوشهر بر اساس تأثیرات محیط بر مزاج انسان و فضا [دوره 16، شماره 44، 1402، صفحه 1-13]
 • مسجدالرضا تهران تبیین فضامندی در بناهای قدسی ایران، نگرشی به محیط داخلی و بیرونی مساجد معاصر، مورد مطالعاتی: مسجدالرضا و مسجد الغدیر تهران [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 117-131]
 • مسجد الغدیر تهران تبیین فضامندی در بناهای قدسی ایران، نگرشی به محیط داخلی و بیرونی مساجد معاصر، مورد مطالعاتی: مسجدالرضا و مسجد الغدیر تهران [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 117-131]
 • مسکن حداقل شناسایی مهم‌ترین مولفه‌های استطاعت‌پذیری در طراحی مسکن از دیدگاه خبرگان، نمونه مطالعاتی: جزیره مینو [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 121-134]
 • مسکن سالمند- پسند ارتقاء تعامل سالمندی و مکان، مورد مطالعاتی: سالمندان ایرانی مقیم تورنتو [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 79-90]
 • مسکن سنتی مطالعه تطبیقی مولفه‌های امنیت در مسکن دزفول با روش کری واک [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 107-119]
 • مسکن سنتی بررسی تطبیقی کیفیت دسترسی بصری و فیزیکی در الگوی فضایی خانه‌های معاصر و سنتی با استفاده از تکنیک نحو فضا [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 47-62]
 • مسکن معاصر مطالعه تطبیقی مولفه‌های امنیت در مسکن دزفول با روش کری واک [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 107-119]
 • مسکن معاصر بررسی تطبیقی کیفیت دسترسی بصری و فیزیکی در الگوی فضایی خانه‌های معاصر و سنتی با استفاده از تکنیک نحو فضا [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 47-62]
 • مشربیه‌‌ها ارزیابی اصول معنادهی به مشربیه تا بالکن‌های معاصر، تعامل درون و بیرون خانه‌های شهر کرمانشاه [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 31-46]
 • مشهد کمیته نما، چالش‌ها و دستاوردها، ارزیابی عملکرد کمیته نمای مشهد [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 105-116]
 • مشهد تعیین نسبت بهینه پنجره به دیوار در بیمارستان‌‌های شهر مشهد با هدف افزایش بهره‌‌وری انرژی ساختمان [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 213-226]
 • مصرف انرژی روشنایی الکتریکی بررسی تأثیر ابعاد پنجره بر نورگیری طبیعی و مصرف انرژی در مجموعه‌های مسکونی اقلیم گرم و خشک ایران، مورد مطالعاتی: شهر اصفهان [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 17-30]
 • مصرف انرژی سرمایشی بررسی تأثیر ابعاد پنجره بر نورگیری طبیعی و مصرف انرژی در مجموعه‌های مسکونی اقلیم گرم و خشک ایران، مورد مطالعاتی: شهر اصفهان [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 17-30]
 • مصرف انرژی گرمایشی بررسی تأثیر ابعاد پنجره بر نورگیری طبیعی و مصرف انرژی در مجموعه‌های مسکونی اقلیم گرم و خشک ایران، مورد مطالعاتی: شهر اصفهان [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 17-30]
 • معماری تحلیل تاثیرات توسعه معماری سنتی و غرب در تزئینات معماری خانه‌های قاجاری، مورد مطالعاتی: شهرکرمانشاه در منطقه غرب ایران [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 133-151]
 • معماری اکولوژیک نقش معیارهای مختلف معماری اکولوژیک در فصول مختلف ساختمان‌های مسکونی شهر مشهد [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 285-308]
 • معماری خانه ارزیابی مولفه‌های ناسازگار «معماری خانه» در چهار دهه اخیر، با رجوع به دیدگاه ساکنان خانه‌‌ها در بافت میانی شهر کرمانشاه [دوره 16، شماره 44، 1402، صفحه 69-89]
 • معماری دوره‌ی ساسانی بررسی تطبیقی ویژگی‌های معماری کالبدی بناهای دوره ساسانی، مورد مطالعاتی: کاخ اردشیر بابکان در فیروزآباد و آتشکده‌ی کوه‌خواجه در سیستان [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 31-51]
 • معماری همسایگی الگوهای کالبدی و معماری همسایگی در بافت تاریخی شهر دزفول (اصول معماری همسایگی و ابزارهای معمارانه) [دوره 16، شماره 44، 1402، صفحه 29-47]
 • معنا سنجش مولفه‌‌های محیطی تاثیرگذار بر رضایتمندی کاربران در پارک‌‌های شهری [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 165-179]
 • معنادهی ارزیابی اصول معنادهی به مشربیه تا بالکن‌های معاصر، تعامل درون و بیرون خانه‌های شهر کرمانشاه [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 31-46]
 • مکان سوم مقایسه الگوی ذهنی معماران با کاربران جهت افزایش تعلق به مکان در فضاهای اجتماع‌پذیر تجاری، موردهای مطالعاتی: محوطه‌ی کافه-رستوران‌های دو مجتمع رویال و گلستان در شهرک غرب تهران [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 135-144]
 • منظر صوتی ارزیابی منظر صوتی در قلمرو اماکن مقدس، مورد مطالعاتی: بافت پیرامون حرم مطهر حضرت معصومه (س) [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 53-72]
 • مهارت اجتماعی بررسی شاخص‌های تاثیرگذار بر طراحی دبستان و مرکز خلاقیت کودکان با تاکید بر ارتقا خلاقیت محیطی و افزایش مهارت‌های اجتماعی در کودکان [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 177-194]
 • مولفه‌های طراحی محیطی ارزیابی مولفه‌های طراحی محیطی موثر بر امنیت، مورد مطالعاتی: مرکز محله سنگ سیاه شهر شیراز [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 1-15]
 • مولفه‌های کیفیت فضای مسکونی بررسی مولفه‌های موثر بر کیفیت طراحی فضای مسکونی در بافت‌های ناکارآمد میانی، مورد مطالعاتی: محله عمان سامانی اصفهان [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 195-212]

ن

 • ناسازگاری ارزیابی مولفه‌های ناسازگار «معماری خانه» در چهار دهه اخیر، با رجوع به دیدگاه ساکنان خانه‌‌ها در بافت میانی شهر کرمانشاه [دوره 16، شماره 44، 1402، صفحه 69-89]
 • نحو فضا بررسی تطبیقی کیفیت دسترسی بصری و فیزیکی در الگوی فضایی خانه‌های معاصر و سنتی با استفاده از تکنیک نحو فضا [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 47-62]
 • نحو فضا بهینه‌سازی طراحی فضایی ایستگاه‌های مترو شهری با استفاده از روش نحو فضا [دوره 16، شماره 44، 1402، صفحه 49-67]
 • نسبت بهینه پنجره به دیوار تعیین نسبت بهینه پنجره به دیوار در بیمارستان‌‌های شهر مشهد با هدف افزایش بهره‌‌وری انرژی ساختمان [دوره 16، شماره 43، 1402، صفحه 213-226]
 • نظریه معماری سازه‌پذیر کنکاش نظریه معماری سازه‌پذیر با استفاده از نظریه‌پردازی داده‌بنیاد [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 145-164]
 • نقاشی کودکان بررسی تاثیر عناصر کالبدی فضاهای آموزشی بر ارتقای خلاقیت کودکان با تحلیل گرافیکی نقاشی [دوره 16، شماره 42، 1402، صفحه 91-105]

و