طراحی جزئیات مناسب بام سبز برای کاهش مصرف انرژی ساختمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار معماری، دانشکده عمران و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران.

2 کارشناسی ارشد معماری، دانشکده عمران و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران.

چکیده

بام سبز بامی است که با محیط کشت روینده پوشانده می شود. محدود بودن منابع انرژی و به موازات آن روند رو به رشد مصرف انرژی و اثرات نامطلوب و خسارتهای جبرا ن ناپذیر آن بر محیط طبیعی از دغدغه های شهرهاست و یکی از راهکارهایی که برای کاهش مصرف انرژی ساختمان ها پیشنهاد می شود احداث باغ بام است. باغ بام یا بام سبز چنانچه صحیح طراحی و اجرا شود و در آن ملاحظات اقلیمی در نظر گرفته شود می تواند تا حد زیادی به کاهش مصرف انرژی کمک کند. ایجاد سبزینگی در فضای پشت بام از طریق ممانعت از تابش اشعه های خورشیدی و تبخیر سطحی و تعرق در خنک سازی آب و هوای شهر و منطقه و هوای داخل ساختمان که بر روی آن قرارگرفته اند تأثیر مثبت دارند. این خنک سازی با کاهش نوسانات گرمایی بر روی سطح خارجی بام و افزایش ظرفیت گرمایی بام صورت می گیرد که فضای زیر بام را در تابستان خنک نگه داشته و میزان گرمایش را در طی زمستان افزایش می دهد. در این تحقیق بعد از شناخت بام سبز، با این فرضیه که "می توان با طراحی یک دیتیل و افزودن یک لایه به دیتیل بام سبز کارکرد حرارتی آن را افزایش داد" به آنالیز انتقال حرارتی اجزای تشکیل دهنده بام سبز پرداخته شده است. سپس جهت ارزیابی کاهش انتقال حرارت، دیتیل بهینه بام سبز جهت کاهش انتقال حرارت با بام های سبز متداول مقایسه شد و مشاهده گردید دیتیل تعریف شده در کاهش انتقال حرارت اثر بسیار مطلوب تری دارد و می تواند برای ساختمان های با مصرف انرژی صفر بکار گرفته شود. در تحقیق انجام شده روش تحقیق در بخش های مربوط به مزایا و استاندارد و عملکرد حرارتی بام سبز توصیفی با رویکرد کیفی است و اما در بخش های مرتبط با ارزیابی دیتیل بهینه رویکرد کمی و روش تحلیلی بوده و از نرم افزار انسیس استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


-- Baker, A.J.M., Brooks, R., (1989). Terrestrial Higher Plants Which Hyperaccumulate Metallic Elements – A Review

Of Their Distribution. Journal of Ecology and Phytochemistry. Journal of Biorecovery, 1 (2), 81–126.

-- Bass, B. (2007). Green Roofs and Green Walls: Potential Energy Savings in the winter. Toronto: Adaptation &

Impacts Research Division Environment Canada at the University of Toronto Centre for Environment

-- Bradley Rowe, D. (2010). Green Roofs as a Means of Pollution Abatement. Journal of Environmental Pollution,

159, 2100-2110. Available from http://www.sciencedirect.com.

-- Environmental Advantages of Green Roof, (2010). Retrieved from http://www.efb-greenroof.eu/verband/fachbei/

fa01_englisch.html

-- Green Roof Types, (2010), International Green Roof Association Retrieved from http://www.igra-world.com/

types_of_green_roofs/index.php

-- Hake, A., (2007), Promoting Sustainable Green Roofs through Leadership in Energy and Environmental Design,

(LEED), Kansas: Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree master of Landscape

Architecture at Kansas State University

-- Jurgen Bathe, K. (1996). Finite Element Procedures. Michigan: Prentice Hall

-- Liu, K. & Bass, B. (2005). Performance of Green Roof Systems. Canada: National Research Council Canada.

-- Luckett, K. (2009). Green Roof Construction and Maintenance. New York: McGraw-Hill.

-- Oberndorfer, E., Lundholm, J., Bass, B., Coffman, R. R., Doshi, H., Dunnett, N., Gaffin, S., Köhler, M., Liu, K.

KY, Bradley Rowe, D. (2007). Green Roofs as Urban Ecosystems: Ecological Structures, Functions, and Services,

Journal of Bioscience, 57, 823-833. Retrieved from http://digitalcommons.ryerson.ca/arch/1

-- Ryerson University. (2005). Report on the Environmental Benefits and Costs of Green Roof Technology for the

City of Toronto, Retrieved from http://www.toronto.ca/greenroofs/pdf/chapter2.pdf

-- Specialized Information of Green Roof, Retrieved from http://www.greenroof.ir/index.php?option=com_content&

task=view&id=59&Itemid=86

-- Soflaei, F. & Rahimi, S. (2006), Bam Ya Bagh Zarurate Tarahi-E Paydar (Roof Garden, the Necessity of Sustainable

Design), Journal of Abadi, 51, 56-63

-- Tolderlund, L. (2010), Design Guidelines and Maintenance Manual For Green Roofs In The Semi-Arid And Arid

West, LEED AP, GRP, University Of Colorado Denver, Retrieved from

-- http://www2.epa.gov/sites/production/files/documents/GreenRoofsSemiAridAridWest.pdf.

-- Wark, Ch. G. & Wark, W. W. (2003). Green Roof Specifications and Standards, Retrieved from http://www.greenroofs.

com/pdf/newslinks-803_construction_ specifier.pdf.