معماری و شهرسازی آرمان شهر (AAUD) - فرایند پذیرش مقالات