فرایند پذیرش مقالات

داوری مقالات در نشریه آرمانشهر، 6-12 ماه زمان می برد و پس از پذیرش، مقالات فارسی 3-4 سال در نوبت چاپ می مانند.