معماری و شهرسازی آرمان شهر (AAUD) - واژه نامه اختصاصی