نشریه معماری و شهرسازی آرمان­شهر طی نامه شماره 96572/11/3/89 مورخ 1389/11/30 از دبیرخانه مرکز برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری کشور، رتبه علمی _ پژوهشی گرفت. در این نشریه مقالات علمی _ پژوهشی با موضوعات معماری، طراحی و برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای به چاپ می‌رسند.

Open Access

Quarterly Publication

 

دسترسی به اطلاعات و دانلود Fulltext مقالات در این نشریه رایگان است.

این فصلنامه هم‌اکنون در پایگاه‌های زیر نمایه می‌شود :

 

شماره جاری: دوره 13، شماره 32، پاییز 1399، صفحه 1-300 

7. بررسی رویکردهای الگوریتمیک در چیدمان فضایی (با تأکید بر نظریه گراف)

صفحه 99-111

رمیصاء رحمتی گواری؛ هادی قدوسی‌فر؛ منصوره طاهباز؛ فاطمه زارع میرک‌آباد


9. الگوریتم سی‌گَن در تولید نقشه حرارتی جانمایی فضایی در طراحی معماری

صفحه 131-142

مرتضی رهبر؛ محمد جواد مهدوی‌نژاد؛ محمدرضا بمانیان؛ آمیرحسین دوائی مرکزی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دکتر مصطفی بهزادفر

مدیر داخلی
شاپا چاپی
2008-5079
شاپا الکترونیکی
2538-2365