معماری و شهرسازی آرمان شهر (AAUD) - اهداف و چشم انداز