بررسی سطح پایداری اجتماعی در دو خیابان مطهری و 22 بهمن شهر رشت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

چکیده

برقراری اصول توسعه پایدار در هر جامعه ای ضروری به نظر می رسد. یکی از اصول مهم آن، مباحث اجتماعی است. زمانی که بحث از شهر و برنامه ریزی شهری است به کارگیری اصول اجتماعی توسعه پایدار اهمیت دوچندان پیدا می کند. استفاده از اصول توسعه پایدار، در هر نوع برنامه ریزی، نیازمند شاخص هایی است که بومی سازی شده و مختص به فضای جامعه مورد نظر باشد. این شاخص ها برآمده از مبانی نظری و متون علمی و همچنین سوابق موضوع در ایران و جهان خواهد بود که با نمونه های بومی تلفیق و نقاط قوت و ضعف آن ها تلفیق شده است. عدم وجود تعاملات مثبت در شهرها، درگیری و نزاع شهروندان با یکدیگر، عدم تمایل به مشارکت در ساکنین شهر از جمله مواردی هستند که برقراری پایداری اجتماعی در شهرها را تحت الشعاع قرار داده است. هدف این مقاله تبیین شاخص های پایداری اجتماعی در شهرها و سنجش آن ها توسط نمونه های مورد مطالعه است. با توجه به تمرکز بر روی وجه اجتماعی توسعه شهری پایدار، فضای شهری مد نظر مقاله، خیابان شهری انتخاب شده است. در فرآیند سنجش پایداری اجتماعی در نمونه های موردی پژوهش از شیوه پرسش نامه تدوین شده بر اساس طیف لیکرت و همچنین روش رگرسیون چند متغیره به منظور مشخص کردن شاخص های منتخب و در نهایت از ماتریس گولر برای مقایسه امتیازات پایداری اجتماعی دو نمونه موردی پژوهش نسبت به هر یک از شاخص های پایداری اجتماعی استفاده شده است. نتایج حاصل بیانگر این موضوع است که در خیابان 22 بهمن شاخص ارتقا بهداشت و سلامت شهروندان و در خیابان مطهری شهر رشت دسترسی آسان به خدمات شهری برای همگان بیشترین امتیاز را از نظر پایداری اجتماعی کسب کرده است.

کلیدواژه‌ها


-- Azizi, M. (2001). Sustain Urban Development (Global Viewpoints). Soffeh. 33, 15-27.

-- Bahreyni, H., Maknoun, R. (2001). Urban Sustainable Development. Journal of Environmental Studies, 27, 41-60.

-- Berke, P.R., Maria Manta C. (2000). Are We Planning For Sustainable Development?. Journal of American Planning

Association, 66(1).

-- Bevan, T. (2007). Sustainable Urban Street Design and Assessment. 3rd Urban Symposium. Washington.

-- Cozen, P. M. (2002). Sustainable Urban Development and Crime Prevention through Environmental Design for

the British City. Towards an Effective Urban Environmentalism for the 21st Century. London: Elsevier Press.

-- Evans,B. (2005). Governing Sustainable Cities. London: Earthscan.

-- Frey,H. (1999). Designing the City towards a More Sustainable form. London: E & FN Spon.

-- Ikerd J E. (1996). Sustaining the Profitability of Agriculture, The Economist’s Role in the Agricultural sustainability

paradigm. San Antonio: Extension pre-conference.

-- Jenks,M & Colin Jones. (2010). Dimensions of the Sustainable City. London: Springer.

-- keyvani, R. (2009). A Review of the Main Challenges to Urban Sustainability. International Journal of Urban

Sustainable Development, 1, 5-16.

-- Kiani, M. (2004). Sustainable Development and Renovation of the City of Bam. Abadi, 42, 4-6.

-- Laghaei, H. A., Mohammadzadeh, H. (1999). An Introduction to Urban Sustainable Development Concept and

Role of Urban Planning. Honarha-Ye-Ziba, 6, 32-43.

-- Maclaren, V. W. 1996. Urban Sustainability Reporting. Journal of American Planning Association, 62.

-- Masnavi, M. (2002). Sustainable Development and New Methods of Urban Development. Journal of Environmental

Studies, 31, 89-104.

-- Mehdizadeh, J. (2010). Sustainable Development Indexes. Journal of Urban Researches, 31, 9-16.

-- Mohseni, M., Salehi, P. (2003). Social Satisfaction in Iran. Tehran: Arvan press.

-- Mosharzadeh, Zahra. (2009). Comparing Office Park and Sustainable Development Theories. Identity of City

Journal, 5, 111-122.

-- Mousa Kazemi, M. (2001). Urban Sustainable Development: Concepts and Perspectives. Journal of Geographical

Researche, 62, 94-113.

-- Newman, L. (2008). Sustainable Urban Community Development from the Grassroots: Challenges and Opportunities

in a Pedestrian Street Initiative. NewYork: Routledge.

-- Raco, M. (2007). Securing Sustainable Communities. European Urban and Regional Studies. London: Sage.

-- Razmi, Jafar. (2008). Assessment Indexes of Urban Sustainable Development in the City of Tehran. Journal of

Management and Development, 67, 5-30.

-- Stubbs, M. (2004). Heritage-Sustainability-Developing a Methodology for the Sustainable Appraisal of the Historic

Environment. Planning, Practice & Research Journal, 1.

-- Sustainable Scotland Network. (2006). Best Value and Sustainable Development. Scotland: Sustainable Development

Commission.

-- Taghvaei, A.A., Mahmoudinejhad, H. (2006). Urban Sustainable Development and Social Welfare. Journal of

Urban Researches, 15, 16, 36-47.

-- Williams,K. (2000). Achieving Sustainable Urban Form: An Introduction. London: E & FN Spon.