معیارهای پدافند غیرعامل در طراحی معماری ساختمان های جمعی شهری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد معماری، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی قم، قم، ایران و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان.

چکیده

ملاحظات دفاعی و نظامی از مهم ترین عوامل مؤثر در شکل گیری هرگونه سکونتگاه انسانی در طول تاریخ است و گستردگی پدیده شوم جنگ در طول تاریخ به حدی است که هیچ نقطه سکونتی بر روی کره زمین مصون از آن نبوده است. از اینرو آرامش کنونی به معنای تداوم دائمی آن نبوده و اهمیت حفظ و تقویت آمادگی دفاعی در تمامی ابعاد و از جمله در زمینه پدافند غیرعامل، فرآیندی پیوسته، توسعه پذیر و کاملاً بدیهی است. یکی از جنبه های مهم طراحی و توسعه شهری، تأکید و توجه به کمیت و کیفیت آسیب پذیری شهر در برابر آسیب های ناشی از حملات نظامی است و نیاز به توسعه و اجرای تدابیر پدافند غیرعامل به منظور کاهش آسیب پذیری شهرها در برابر صدمات جنگ ضرورت فزاینده ای پیدا کرده است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای، اینترنتی و تحقیقات میدانی به شناخت آسیب ها و تهدیدات ساختمان های جمعی شهری می پردازد و پس از دست یافتن به معیارهای فنی، با به کار بستن آ نها در مرحله طراحی معماری سطح امنیت شهروندان، در شرایط رویداد احتمالی جنگ های مدرن (موسوم به جنگ نسل ششم) افزایش یافته و به دنبال آن موجب ارتقاء توان دفاعی و سطح امنیت ملی در برابر تهدیدهای فزاینده محیط پیرامونی می شود. نتایج تحقیق معیارها و راهکارهایی است که به صورت مجزا برای هر کاربری خاص در ساختمان شهری بیان شده و به صورتی تدوین شده که در آن معیارها متناسب با ویژگی های جنگ های مدرن است، از مقیاس کلان (سلول شهری)به مقیاس خرد (تک بناها)می رسد و به تفکیک کاربری های منتخب ارائه شده است. همچنین هم بر بهسازی و هم بر طراحی معماری ساختما نهای عمومی )منتخب( تأکید دارد و بر تأمین مهم ترین و حیاتی ترین نیازهای زمان بحران تمرکز می نماید. در کنار موارد فوق بر سازماندهی، استفاده بهینه از امکانات، تأسیسات، فضاها و ساختما نها در شرایط اضطراری نیز توجه دارد.

کلیدواژه‌ها


-- Ahmadi, H. (1998). Urban Planning Role in Reducing the Vulnerability of the City, Housing and Revolution.
-- Andrew, W.C. (2012). International of Vulnerability Assessment to Development Planning Disaster Management
in Metropolitan Area 21th Century, Japan, 261-267
-- Asgharian Jedi, A. (2005). Sustainable Architectural Requirements in Passive Defense, Shahid Beheshti University,
Tehran.
-- Bonakdar, A. (2007). Pathology of Urban Spaces and Public Places, Student Project, Supervisor: Dr Seyed Behshid
Hosseini, Tehran University of Art.
-- Daiee Nezhad, F. (2007). Principles and Guideline for Designing and Equipping Residential Complex Open Space
to Passive Defense, Building and Housing Research Center,Tehran
-- Disaster Management in Metropolitan Area in 21st Century. (1993). International Conference Nagoya, Japan,
50 – 54.
-- Divsalar, A.B. (2007). Environmental Military, Defense Industries Research and Training Institute, Ministry of
Defense and Armed Forces Logistics, the Defense Science Center.
-- Givhan, W.D. (2012). the Time Value of Military Force in Modern Warfare, Biblioscholar
-- Hosseini, S.B. (2004). Design in Crisis, Health Care Centers Field, Sarir, Tehran.
-- Kawata, Y. (2005). Seismic Damage of Life Line Facilities and Disaster Prevention in China, Ibib, 317-320
-- Noruzi Oliaii, A. (2007). Passive Defense Principles in Urban Planning, Tehran.
-- Nakabayashi, I. (2009). Urban Planning Based On Disaster Risk Assessment: Disaster Management In Metropolitan
Area In 21st Century, International Conference Japan, 293.
-- Vahidi Ashtiani, T. (1991) the Design Principles of Safe Places for Wartime and Caution, Master’s Thesis. University
of Tehran.
-- Valvi, M. (2006). Scenarios Existing Military Threat against Iran with an Emphasis on Defense Communications,
Engineering Institute of Passive Defense, Tehran.