نویسنده = Mahya Haqshenas
تعداد مقالات: 1
1. Thermal Behavior of Domed Roofs, Case Study: Historical Dome-Shaped Roofs of Isfahan

دوره 6، شماره 10، تابستان 1392، صفحه 67-76

Mohammadjavad Mahdavinejad؛ Negar Badri؛ Maryam Fakhari؛ Mahya Haqshenas