بررسی اثر عوامل محیطی بر بهره‌وری کارکنان در فضاهای اداری، مورد مطالعاتی: حوزه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی معماری، دانشکده معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد، گنبد، ایران

2 استادیار معماری، دانشکده معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد، گنبد، ایران.

10.22034/aaud.2020.102363

چکیده

افزایش بهره‌وری و تعامل بین کارکنان از مهم‌ترین اهدافی است که در مرحله طراحی فضاهای اداری از آن صحبت می‌شود. بخش اعظم تحقیقاتی که به ارتباط بین فضاهای اداری و بهره‌وری می‌پردازند به شرایط فیزیکی محل کار توجه دارند؛ ولی در بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری در فضاهای اداری باید متغیرهایی را مورد بررسی قرار داد که هم نماینده محیط فیزیکی و هم نشان‌دهنده محیط رفتاری باشند. تحقیقات نشان داده‌اند که بهبود شرایط فیزیکی (چیدمان و آسایش) و رفتاری (تعامل و تمرکز) محیط کار، باعث افزایش بهره‌وری می‌شود. مهم‌ترین هدف این پژوهش، درک بهتری از روابط بین این متغیرها از طریق پرسشنامه است تا اثر عوامل محیطی بر بهره‌وری در فضاهای اداری مورد بررسی دقیق‌تری قرار گیرد. همچنین اثر جنسیت، مدرک تحصیلی و موقعیت شغلی کارکنان بر میزان تأثیر این متغیرها بر بهره‌وری نیز مورد مطالعه قرار می‌گیرد. پرسشنامه شامل چهار بخش اصلی «اطلاعات شخصی و عمومی کارکنان و محیط کار»، «الگوهای کاری»، «متغیرهای طراحی» و «بهره‌وری خود‌اظهاری» می‌باشد. بر طبق داده‌های به دست آمده، که از 384 پاسخ‌دهنده از 10 شرکت فعال در حوزه فناوری اطلاعات کشور جمع‌آوری شده‌اند، به ترتیب چهار متغیر تمرکز، آسایش، تعامل و چیدمان از مهم‌ترین فاکتورهای طراحی مؤثر بر بهره‌وری کارکنان در فضاهای اداری می‌باشند. تحلیل داده‌ها نشان داد که آسایش و تعامل برای زن‌ها بیشتر از مردها تأثیرگذار است. همچنین مشخص شد که مدرک تحصیلی کارکنان بر میزان تأثیرگذاری متغیرهای طراحی بر بهره‌وری آنان مؤثر است در حالی‌که موقعیت شغلی آن‌ها چنین اثری ندارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Environmental Factors on Staff Productivity in Office Space; Case Study: Information Technology Companies of Iran

نویسندگان [English]

  • Hanieh Azizi 1
  • eman tazikeh 2
1 M.A. of Architectural Engineering, Faculty of Architecture, Islamic Azad University, Gonbad Branch, Gonbad, Iran
2 Assistant Professor of Architecture, Faculty of Architecture, Islamic Azad University, Gonbad Branch, Gonbad, Iran
چکیده [English]

Growing productivity and interaction between employees are of the most important goals discussed in the office design phase. Most of the studies regarding the relationship between office space and productivity are concerned with physical conditions in the workplace. But, when examining the factors affecting office productivity, the variables that represent both the physical environment and the behavioral environment should be considered. Studies have shown that improving physical (layout and comfort) and behavioral (interaction and focus) conditions of the workplace increase productivity. The most important aim of this study is to understand the relationship between these variables through a questionnaire to more closely examine the effect of environmental factors on productivity in office spaces. The effects of gender, education, and job position are also investigated in the study of the effect of these variables on productivity. The questionnaire consists of four main sections: “personal information and general information on the workplace”, “working patterns”, “design variables” and “perceived productivity”. Based on the obtained data, collected from 384 respondents from 10 IT companies, four variables of focus, comfort, interaction, and layout are the most important design factors affecting staff productivity in office space, respectively. Data analysis showed that comfort and interaction were more effective for women than men. It was also found that the academic degree of the staff influences the effectiveness of design variables on their productivity, while their job status does not

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Factors
  • Staff Productivity
  • Office Spaces