سنجش مؤلفه‌های اجتماع‌پذیری تالار شهر، مورد مطالعاتی: اردبیل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، ,واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

2 کارشناسی ارشد معماری، علوم و تحقیقات تهران (اردبیل)، گروه مهندسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

10.22034/aaud.2019.94401.1264

چکیده

در جوامع توسعه‌یافته با توجه به تعریف مفهوم شهروندی، شهروندان در نحوه اداره امور شهر دخالت تام دارند. در چنین جوامعی به علت وجود نهادهای مردمی و بسط دموکراسى شهرى، فضاها و بناهای عمومى واجد خصیصه‌اى بنیادى در جهت ایجاد ارتباطات اجتماعی و مشارکت شهروندی می‌باشند. تالار شهر که در تمام دنیا به‌عنوان یکی از مردم‌مدارترین ساختمان‌های عمومی شهر از شأن و منزلتی والا برخوردار است، مکانی برای انجام تمامی امور اجتماعی شهر بوده و خانه نمادین شهروندان به شمار می‌آید. از مهم‌ترین ویژگی‌های تالار شهر اجتماع‌پذیری آن برای تمام اقشار و گروه‌های اجتماعی است. هدف این پژوهش شناخت مؤلفه‌های اجتماع‌پذیری در تالار شهر است. در این پژوهش فرض بر این است که تالار شهر در شهر اردبیل باعث افزایش مشارکت شهروندان و در نتیجه اجتماع‌پذیری شهر اردبیل می‌شود. در این راستا این پرسش‌ها مطرح می‌شود: مؤلفه‌های اجتماع‌پذیری تالار شهر چیست؟ جهت پاسخگویی به هدف بیان شده ابتدا مفهوم تالار شهر، فضاهای عمومی، اجتماع‌پذیری، ویژگی‌های کالبدی و عمومی فضاهای اجتماع‌پذیر و بعد بستر طرح مورد مطالعه قرار گرفته و بر اساس مطالعات صورت گرفته مؤلفه‌های کالبدی، فعالیتی و ادراکی معنایی تدوین شده است. و بر اساس مؤلفه‌های به‌دست آمده پرسشنامه‌ای طراحی شده است و نتایج حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم‌افزار SPSS که در راستای سنجش مؤلفه‌ها و پاسخگویی به فرضیه و سؤالات تحقیق بوده به‌دست آمده است. نتایج حاصل نشان می‌دهد خوانایی و رؤیت‌پذیری، شاخص بودن تالار شهر، ورودی دعوت کننده، وجود فضاهای شفاف، ایجاد فضاهای تجمعی و گردهمایی، برگزاری جشن‌ها و مراسم ملی و مذهبی، وجود کارکرد فرهنگی، ایجاد هویت و داشتن خاطره‌جمعی، از مؤلفه‌های مهم  اجتماع‌پذیری تالار شهر است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Sociopetality Components of City Hall; Case Study: Ardabil

نویسندگان [English]

  • Javad Javan Majidi 1
  • maleka negari 2
1 , Department of Architecture, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
2 faregholtahsil daneshgah azad ardebil
چکیده [English]

In developed societies, citizens are fully involved in the administration of city affairs considering the definition of the concept of citizenship. In such societies, public spaces and buildings have a fundamental character in the development of social relations and citizen participation due to the existence of NGOs and the expansion of urban democracy. As one of the most citizen-oriented public buildings in the world, the city hall has a high status; it is a place to carry out all of the social affairs of a city and is considered a symbolic home for citizens. One of the most important features of the city hall is its sociopetality to all classes and social groups. This study aims to identify the sociopetality components of the city hall. This research assumes that the presence of a city hall in Ardabil will increase the level of citizen participation and thus the sociopetality of Ardabil. In this regard, a question arises: what are the sociopetality components of a city hall? To meet the stated purpose, the concept of city hall, public spaces, sociopetality, physical and public qualities of sociopetal(oid) spaces, and then the project context are studied first. Physical, activity and semantic-perceptual components have been formulated based on studies. A questionnaire was designed based on the obtained components. The results of the questionnaire were obtained using SPSS to measure the components and to answer the research hypothesis and questions. According to the results, the important sociopetality components of city hall include legibility and visibility, distinguishedness of the city hall, inviting entrance, the existence of transparent spaces, creation of gathering spaces, holding national/religious rituals and ceremonies, cultural function, and collective memory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • City Hall
  • Sociopetality
  • Social Sustainability
  • Public Participation
  • Ardabil