استفاده از شیوه‌ی نوین اخذ عوارض پسماندهای ساختمانی در راستای مدیریت و کاهش پسماندهای ساختمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه‌ عمران، دانشکده‌ی فنی و مهندسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

2 استادیار گروه‌های عمران و مدیریت ساخت، دانشکده‌ی فنی و مهندسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه‌ عمران و مدیریت ساخت، دانشکده‌ی فنی و مهندسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

روزانه حدود 50 هزار تن پسماندهای ساختمانی و عمرانی در شهر تهران تولید می‌شود که این مقدار حدود 7 برابر پسماندهای خانگی می‌باشد. با توجه به این که حجم پسماندهای عمرانی در برابر پسماندهای ساخت و ساز و تخریب بسیار ناچیز بوده و آوار و نخاله‌های ساختمانی ناشی از صنعت ساختمان و صدور پروانه‌های تخریب و نوسازی، حجم اصلی این گونه پسماند را تشکیل می‌دهد، لذا در صورت مدیریت تخریب ساختمان‌های قدیمی و استفاده مجدد و مناسب از مصالح ناشی از تخریب، علاوه بر حفظ منابع طبیعی و محیط زیست، سبب درآمدزایی و اشتغال‌زایی می‌گردد. در این پژوهش، ابتدا بهترین روش مدیریتی "تخریب ساختمان‌ها" در شهر تهران بر اساس تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) با دیدگاه توسعه پایدار شهری بررسی ‌شد. سپس شیوه یارانه و مجازات برای پرداخت عوارض پسماند ساختمانی ناشی از انواع روش‌های تخریب ساختمان‌ها پیشنهاد گردید که در اثر اجرای این طرح، سازندگان به دلیل معافیت‌ها و عوارض پسماند کم‌تر، به روش‌های تخریب با نخاله‌های ساختمانیِ کم‌تر راغب گشته و از روش‌های تخریب با نخاله‌های ساختمانی بیش‌تر، به دلیل جرایم و عوارض پسماند بیش‌تر پرهیز خواهند کرد. نتایج حاصله از این مطالعه نشان داد که ارزش وزنی معیار اقتصادی (0.528)، معیار زیست محیطی (0.333) و معیار اجتماعی- فرهنگی (0.140) بود. بالا بودن ارزش وزنی معیار اقتصادی، نشانگر اهمیت آن در بین سازندگان بوده و از این گزینه جهت مدیریت و کاهش پسماندهای ساخت و ساز و تخریب استفاده گردید و با استفاده از تجارب و نتایج علمی و عملی به دست آمده در سایر کشورها، شیوه یارانه و مجازات انتخاب و پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using a New Method of Collecting Construction Waste Tolls in Line with Management and Reduction of Construction Waste

نویسندگان [English]

  • Shahabuddin Farzad 1
  • Hamidreza Vosughifar 2
  • Hamidreza Rabieefar 2
  • Sayyid Azim Hosseini 3
1 Instructor of Civil Engineering, Faculty of Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Corresponding Author).
2 Assistant Professor of Civil Engineering and Construction Management, Faculty of Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor of Civil Engineering and Construction Management, Faculty of Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

About 50 thousand tons of construction waste is produced in Tehran daily, about seven times the household waste. This results in the movement of more than 4500 trucks during the day inside the city. Without having smart and integrated management, these movements increase the traffic and pollute the city air and impose other problems such as illegal waste disposal in passages upon urban management. Hence, by smartification of the construction waste transport system, illegal disposal of this debris can be prevented, but also by reducing the truck traffic or their path length, huge positive steps are taken toward reducing overall traffic and air pollution. Via a proper organization of construction waste and sustaining the natural resources and environment, it can provide monetization and job makings. In this research, the best “buildings’ demolition” management method in Tehran is examined based on the analytical hierarchy process (AHP) regarding sustainable urban development. Then, the subsidy and penalty approach are suggested for paying the tolls of the construction waste resulting from various building demolition methods. As a consequence of executing this plan, constructors will be more inclined to demolition methods with less construction waste due to exemptions and fewer waste charges and avoid demolition methods with enormous construction waste due to higher penalties and waste tolls. The results of this study have shown that the weight values of economic, environmental, and socio-cultural criteria were 0.528, 0.333, and 0.140, respectively. The high economic criterion weight value indicates its importance among constructors. This option is used to manage and reduce construction and demolition waste. Using practical and scientific experiences and results obtained in other countries, the suggested subsidy and penalty method is selected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Construction Waste Tolls
  • Analytical Hierarchy Process
  • Sustainable Urban Development