بررسی کیفیت معماری اقامتگاه‌های سنتی شهر یزد در ایجاد رضایت برای گردشگران با نقش میانجی ارزش ادراک‌شده از معماری بنا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت گردشگری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران (نویسنده مسئول).

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی جهانگردی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و هنر یزد، یزد، ایران.

10.22034/aaud.2021.253538.2337

چکیده

هدف این تحقیق بررسی اثرات کیفیت معماری اقامتگاه‌های سنتی شهر یزد در ایجاد رضایت برای گردشگران با نقش میانجی ارزش ادراک‌شده از معماری بنا است. از این رو با بررسی مبانی نظری، ارزش ادراک‌شده در دو سطح ارزش‌های عاطفی و اجتماعی دریافت‌شده توسط گردشگران در مدت اقامت در اقامتگاه‌های سنتی شهر یزد و هم‌چنین در دو سطح کیفیت عینی و ذهنی معماری بنا در نظر گرفته شد. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی انجام شد و داده‌های مورد نیاز با بهره‌گیری از نظرات 111 نفر از گردشگران اقامت‌کننده در اقامتگاه‌های سنتی شهر یزد، به عنوان دومین شهر تاریخی جهان که از اقامتگاه‌هایی با معماری متناسب با شرایط اقلیمی و طبیعت برخوردار است، گردآوری شد و شاخص‌های پیشنهادی، محاسبه شد. این شاخص‌ها می‌تواند دید مناسبی از تمایل به اقامت گردشگران در اقامتگاه‌های سنتی شهر یزد و تاثیراتی که معماری آن‌ها می‌تواند در رابطه با درک کیفیت محیط، تامین انتظارات از فضای اقامت و درک ارزش‌هایی که در معماری بناهای سنتی وجود دارد، ارائه دهد. هم‌چنین اثر درک این ارزش‌ها، در ایجاد رضایت برای گردشگران مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور تحلیل داده‌ها از تحلیل عاملی اکتشافی و برای تحلیل عاملی تاییدی و بررسی متغیرهای اثرگذار و اثرپذیر از روش حداقل مربعات جزئی و نرم‌افزار PLS استفاده شد. نتایج نشان داد که اقامت گردشگران در اقامتگاه‌های سنتی شهر یزد با دریافت ارزش‌های اجتماعی و عاطفی همراه است که در ایجاد رضایت گردشگران موثر است. هم‌چنین کیفیت عینی و ذهنی معماری بنا نیز در ایجاد ارزش‌های عاطفی و اجتماعی و رضایت گردشگران تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Architectural Quality of Traditional Accommodation of Yazd City in Creating Satisfaction for Tourists with the Mediating role of the Perceived Value of the Architecture of the building

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Azizi 1
  • Zahra Moghadam Barati 2
1 Graduated of Allameh Tabataba'i University Lecturer of Tourism Management, Economics, Management & Accounting Faculty of Yazd University
2 Master of Tourism Marketing Management
چکیده [English]

Nowadays tourism is considered as the main part of global economy. This study investigates the effects of architectural quality of traditional accommodation of Yazd city on creating satisfaction for tourists with the mediating role of perceived value of building architecture. By examining the literature review, the perceived value considered in two levels include emotional and social that received by tourists during stay in traditional accommodation of Yazd city and also in two levels of objective and subjective quality of building architecture. In this study data collected from 111 tourists that resident in traditional accommodation in Yazd, As the second historic city in the world that has accommodations with architecture adapted to climate and nature condition. Indicators provide a good view of the tendency of tourists that resident in traditional accommodation Yazd city and the effects that its architecture can have on perceiving the quality of the environment, securance expectations of the accommodation space and perceiving the values in the architecture of traditional buildings. Also, the effect of perceiving these values on creating satisfaction for tourists examined. In order to analyze the data used structural equation modeling. For exploratory factor analysis and methodical factor analysis used SPSS and for indentify effective and efficient variables used partial least squares method by PLS software. The results showed that the stay of tourists in traditional accommodation of Yazd city is associated with receiving social and emotional values that are effective in creating tourist satisfaction. Also, the objective and mental quality of the building's architecture is effective in creating emotional and social values and the satisfaction of tourists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Perceived Value
  • Quality of Building Architectural
  • Tourist Satisfaction
  • Traditional Accommodation of Yazd City