ارزیابی نیازمندیهای سالمندان در فضاهای شهری، مطالعه موردی: پارک خلد برین شیراز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

بر طبق آمارهای جهانی، جمعیت سالمند در جهان رو به افزایش است، آمارها در کشور ما نیز تبیین کننده این واقعیت است. با ورود به دوره سالمندی، تغییرات چشمگیری در ویژگ یهای فیزیولوژیکی و روحی- روانی انسان رخ می دهد. این تغییرات، افراد سالمند را وادار می سازد تا محیط فیزیکی را به گون های متفاوت از جوا نترها درک کرده و پاسخ های متفاوتی بدهند. سالمندان از جمله گروه های اجتماعی هستند که به دلیل شرایط سنی و کاهش نسبی فعالیت های کاری، اوقات فراغت بسیار دارند و امکان استفاده آ نها از فضاهای شهری برای انجام فعالی تهای اختیاری و اجتماعی بیش از دیگر اقشار جامعه است. پار کها از جمله فضاهای باز شهری هستند که سالمندان برای گذران اوقات فراغت، پیاد هروی و غیره بسیار به آن جا مراجعه میکنند. در این مقاله پس از بررسی مبانی نظری پیرامون موضوع به چگونگی انجام تحقیقات میدانی در پارک خلدبرین شیراز و توزیع و تکمیل 120 پرسشنامه توسط افراد سالمند پرداخته می شود. نتایج ب هدست آمده نشان میدهند که فضاهای شهری ما در حال حاضر نه تنها پاسخگوی سالمندان که حتی پاسخگوی افراد سالم نیز نمی باشند. بیشترین مشکلاتی که سالمندان در فضاهای شهری عنوان کرد ها ند، عبارتند از: شلوغی معابر و ترافیک و سرعت زیاد ماشی نها، آلودگی هوا، کثیفی معابر و فضاها، ناهمواری مسیرها. تعدادی نیز به مشکلاتی چون نبودن پل عابر پیاده، کمبود فضای سبز، زیاد بودن فاصله دسترسی تا امکانات و تسهیلات عمومی، مبلمان شهری نامناسب، عبور موتورسیکل تها، وجود جوانان شرور و بیکار، عدم رعایت حق و حقوق سالمندان توسط مردم وکمبود تسهیلات عمومی اشاره کرد ها ند که بیان کننده این واقعیت است که علاوه بر طراحان، مدیریت شهری نیز نقش مهمی را در ایجاد فضاهای شهری مطلوب ایفا میکند.

کلیدواژه‌ها


-- Carmona, Matthew etal., (2009). Public spaces, urban spaces. (Fariba GHaraee and

others, Transl.). Tehran: Art university.

-- Cooper, C., Francis, C. (1990). People Places: design guideline for urban open space.

Van Nostrand Reinhold. USA.

-- Golkar, Korosh. (1999). Theories of Urban Design: Typological analysis theory. Soffeh

publication, Tehran: School of Architecture and urbanning shahid beheshti, ( 29).

-- Golkar, Korosh. (2001). Quality urban design component. Soffeh publication, Tehran:

School of Architecture and urbanning shahid beheshti, (32).

-- Hoseini,Seiied bagher., Norouzian maleki, Saeed. (2007). The role of access of citizens

to participate in residential neighborhoods. Scientific - Research Journal- Technology

of Education, 2(2).

-- Imire,R., Hall,P. (2001). Inclusive design: Designing and Developing Accessible environment.

London: Spon Press.

-- Mirfallah Nasiri, Seiied nematollah. (2007). Demographic features Aging Population

and Related indicators in IRAN. Selected statistical materials, Year 81, number 2.

-- Nozari,SHoleh., Rafizadeh, Neda., Daiee Nezhad, Faramarz. (2004). Design guidelines

of neighbourhoods open spaces for elderly. Building and housing reseaech center.

-- Pakzad, Jahanshah. (2006). urban design theory and process. Tehran: shahadi.

-- Rafizadeh, Neda,. Nozari,Sholeh., Roshanbakhsh, Hosein. (2003). Architectural design

guidelines for the elderly houses. Building and housing reseaech center.

-- Tavasoli, Mahmood., Bonyadi, Naser. (1992). Design of urban space (Volume 1).

Center for Architecture and Urban Studies, Iran.

-- Tibalds, Francis. (2004). Making people friendly towns:improving the public environment

in towns and cities. (mohammad ahmadinezhad, Trans.). Esfehan: Khak Publication.

-- World Health Organization. (2007). Global Age-Friendly Cities: a guide.