مشکل یابی طرحهای جامع از دیدگاه رفتاری و مقایسه آن با وضع موجود به روش چیدمان فضا(Space Syntax ) ، نمونه موردی: محله کبابیان شهر همدان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد واحد همدان، همدان، ایران.

چکیده

شهرها مانند ارگانیسم های زنده پیوسته در حال تغییر و تحول می باشند. با توجه به روند افزایش جمعیت و توسعه روزافزون تکنولوژ ی در کشورهای در حال توسعه سرعت این تغییر و تحولات به طور چشم گیری در حال افزایش می باشد. پر واضح است که این تغییرات طر حهای از پیش اندیشیده ای را طلب میکنند و دیگر اینکه لزوم دقت به خصوصیات فضایی با توجه به رفتار شهروندان در این طرح ها امری مهم و قابل توجه می باشد. پویایی رفتارهای شهری و ویژگی های خاص آن سبب شده است که متخصصان برای شبیه سازی آن در طر حهای شهری از روش های خاص و نوین استفاده کنند. هدف این نوشتار، مقایسه بین وضع موجود و طرح جامع مصوب با رویکرد شناخت بیشتر بر رفتار شهروندان در محله کبابیان شهر همدان می باشد. با توجه به پیشرفت های اخیر در زمینه نرم افزار و هوش مصنوعی و ورود این مباحث به صورت تحلیل اطلاعات معنایی به رشته های معماری و شهرسازی و بررسی نمونه های مشابه، بهتر دانسته شد که از این رو شها که به رو شهای نحو فضا (SpaceSyntax) شهرت دارند استفاده شود. در این پژوهش ابتدا چهار متغیر اتصال، کنترل، انتخاب و ه مپیوندی مورد معرفی قرار گرفت. سپس فضای محله مورد نظر با توجه به این متغیرها از نظر رفتاری تحلیل شد. در این روش فضای محله در وضعموجود و طرح جامع به صورت محوربندی شده مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج کسب شده از تحلیل های صورت گرفته توسط این نرم افزار حاکی از موفق نبودن طر ح جامع مصوب برای این محله به ویژه در مبحث رفتار شهروندان می باشد. لازم به ذکر است نقاط ضعف موجود در طرح بیشتر و برجسته تر از نقاط قوت آن می باشد.

کلیدواژه‌ها


-- Abubakar, I., & Aina, Y. A. (2006). GIS and space syntax: An analysis of accessibility to urban green areas in

-- Bafna, S. (2003). Space syntax: A brief introduction to its logic and analytical techniques. Environment and

-- Behavior, 35, 17-29.

-- Bendikt, M.L. & C.A, Burnham. (1981). Perceiving architectural space:from optic arrays to isovists. (W.H. Warren,

R.E. Shaw., & N. J.Hillsdale, Eds.). Persistence and Change. Lawrence Erlbaum,Connecticut,( pp.103-I 14).

-- Bin Jiangl, Christophe Claramuntz., and Bjijrn, Klarqvist. Integration of space syntax into GIS for modelling

urban spaces. JAG, l (2) , 314 – 2000.

-- Deniz, Erinsel Onder., Yıldırım, Gigi. Reading urban spaces by the space-syntax method: A proposal for the South

Halic Region. Cities, 27 (2010), 260–271.

-- doha district of dammam metropolitan area, saudi arabia. Paper presented at the Conference Proceeding

-- Ebrahimi, p. (2003). image of cultural heritage of Hamadan. Tehran: Organization of cultural heritage.

-- Eds., Social Organization and Settlement (Part 2).BAR International Series, Oxford, 47 (ii), pp. 343–385.

-- Hanson, J. (1994). Deconstructing architects_ houses. Environment and Planning , 21 (B), 675–705.

-- Hillier, B., Hanson, J., Peponis, J., Hudson, J., and Burdett, R. (1983). Space syntax: a different urban perspective.

The Architects’ Journal, 48(178), 47–64.

-- Hillier, B., & Vaughan, L. (2007). The city as one thing. Progress in Planning, 67(3), 205-230.

-- Hong-Kyu Kim, Dong Wook Sohn. An analysis of the relationship between land use density of office buildings

and urban street configuration Case studies of two areas in Seoul by space syntax analysis. Cities, 6 (19), 409–418.

2002.

-- Le Corbusier. (1973). The athens charter . New York: Grossman Publishers.

-- Leach, E. (1978). Does space syntax really constitute the social? In: Green, D., Haselgrove, C., Sprigg, M.

-- Lynch, k. (1995). the image of the city. Tehran: Tehran University.

-- Map Middle East 2006, http://www.gisdevelopment.net/proceedings/mapmiddleeast/2006/. 2009.

-- Maver TW. Appraisal in the building design process. In: Moore GT, editor.Emerging methods in environmental

design and planning. Cambridge (MA):MIT Press; 1970. p. 195-202.

-- Memarian, GH. (2002). architectural Space Syntax, Soffeh, 35.

-- Organization of Housing And Urban Development Of Hamadan .(1966). Master Plan Of Hamadan. Marjan Consulting

Engineers.

-- Penn, A., & Turner, A. (2002). Space syntax based agent simulation, Proceedings of the 1st International Conference

on Pedestrian and Evacuation Dynamics, Duisburg.

-- Penn, A., Hillier, B., Banister, D., Xu, J. (1998). Configurational modeling of urban movement networks. Environment

and Planning , B 25 (1), 59–84.

-- Peponis, J., Ross, C., Rashid, M. (1997). The structure of urban space, movement and co-presence: the case for

Atlanta. Geoforum, 28 (3–4), 341–358.

-- Rismanchian, O., Bell, S., & Mokhtarzadeh, S. (2012). Identifying Accessibility Problems In Deteriorated Urban

Areas, A Case Study Of Tehran , Iran (2012), 8th International Space Syntax Symposium.

-- Toker, U., Baran, P. K., & Mull, M. (2005). Sub-urban evolution: A cross-temporal analysis of spatial configuraion

in an american town (1989-2002), 5th International Space Syntax Symposium, Delft- 1.