تبارشناسی پارک های شهری دوره پهلوی اول، نمونه موردی: باغ ملی تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 استاد معماری، پردیس هنرهای زیبای، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

پارکها به عنوان یک از مهمترین عناصر در فضای سبز شهری، نقش بسیار مهمی در زندگی اجتماعی و مراودات فرهنگی شهرنشینان دارند. در فرهنگ ما اگر چه ایجاد فضای سبز به معنای خاص آن به صورت "باغ" پیشینه بسیار کهنی دارد و به دوره هخامنشیان باز می گردد، اما از اواسط دوره قاجار و به دنبال افزایش مراودات ایران با غرب، شاهد تأثیر پذیری سبک باغسازی در ایران از سبک های غربی می باشیم. با این حال حضور پارک های شهری به مفهوم امروزی در فضای شهر های ایران سابقه چندان طولانی نداشته و به ابتدای دوره پهلوی اول باز می گردد. «باغ ملی تهران » که از آن به عنوان نخستین پارک عمومی شهری در ایران یاد می گردد، اگر چه دارای عمر بسیار کوتاهی در ابتدای قرن حاضر بوده است، ولی اهمیت بسیار زیادی در فضای شهری تهران به عنوان اولین پارک شهری داشته است. در این راستا شناسایی ساختار و ویژگی های باغ ملی تهران به عنوان نخستین پارک در ایران می تواند راهگشای شناسائی روش و سبک معماری منظر در دوره پهلوی اول باشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش پژوهش مطالعه موردی به دنبال شناسایی عوامل تأثیر گذار در شکل گیری پارک های شهری در ایران و بازشناسی با غ ملی تهران به عنوان نخستین پارک شهری ایران می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که شکل گیری پارک های شهری در دوره پهلوی اول در ایران معلول عوامل داخلی و خارجی مختلفی بوده است. از سوی دیگر نخستین پارک های شهری در تهران و ایران تحت تأثیر سبک های معماری منظر غربی شکل گرفته اند.

کلیدواژه‌ها


-- Abu-TalebKhan, M. (1984). Masir-E Talebi. Tehran: Organization of Islamic Revolution Publications and Training.

-- Amin-o-Doleh. (1982). Safar-Nameh Amin-o-Doleh. Tehran: Asatir.

-- Baladieh. (1931, April & May). Report. Baladieh, 9 & 10.

-- Baladieh. (1933, March). Report. Baladieh, 10(6.)

-- Baladieh. ( 1930, October ). Report. baladieh, 9(4.)

-- Dehkhoda, Ali Akbar. (1998). Loghat-Naameh. Tehran: University of Tehran.

-- Dictionary, Oxford Advanced Learner`s. (2003). Oxford Advanced Learner`s Dictionary. Tehran: Jihade Daneshgahi.

-- Ettelaat. (April 03, 1928). Bagh-Melli, Newspaper Article, Ettelaat.

-- Ettelaat. (December 19, 1928). Bagh-Melli, Newspaper Article, Ettelaat.

-- Ettelaat. (January 26, 1929). Bagh-Melli, Newspaper Article, Ettelaat.

-- Ettelaat. (March 10, 192 .)8Bagh-Melli, Newspaper Article, Ettelaat

-- Ettelaat. (October 09, 1928). Bagh-Melli, Newspaper Article, Ettelaat.

-- Habibi, Sayyed Mohsen. (1990). Government and Development of Tehran. Environmental Studies 15.

-- Habibi, Sayyed Mohsen. (2006). Intellectual Trends in the Contemporary iranian Architecture and Urbanism.

Tehran: Cultural Research Bureau.

-- Hajj_Sayyah. (1984). The Travel Diaries of Hâj Sayyâh Tehran: Nasher.

-- Khadem, A. (?). Aerial photo of the National Garden: Personal Archive.

-- Lampugnani, Vittorio Magnago. (2002). Architecture and City Planning in the Twentieth Century (L. E`tezadi,

Trans.). Tehran: Shahid beheshti University.

-- Mirmiran, S. H., & Etesam, I. ( 2009). Contemporary Architecture of Iran: 75 Years of Public Buildings Experience.

Tehran: Payam Sima.

-- Mokhtari, E., & Behrouz, S. (2009). Portal of National Garden. Tehran: Cultural Research Bureau.

-- Naima, G. (2006). Iran Gardens. Tehran: Payam.

-- Rouhani, G. (2010). Designing Garden and Green Environment .Tehran: Farhang Jameh.

-- Salehifard, M., Khakpoor, B., Rafiy, H, & Tavangar, M. (2010). The Analysis of Social Dimension of Municipal

Parks with an Emphasis on Citizens’ Opinions (Case Study: Mashhad Metropolis). Geographic Space, 29.

-- Shahcheraghi, A. (2010). Paradigms of paradise. Tehran: Jahad Daneshgahi.

-- Shahriban, J. (1992a). Old Tehran (Vol. 3). Tehran: Moein.

-- Shahriban, J. (1992b). Old Tehran (Vol. 1). Tehran: Moein.

-- Soltani, M. (2007). Formation Process in Iranian Contemporary: from Garden to Park, the “Case study of Tehran”.

Bagh-E Nazar, 4(8).

-- Soltanzadeh, H. (2003). From garden to Park. Iranian Journal of Anthropology, 1(4.)

-- Tahami, D. National Garden. Teharn Archive of Tahami Photogrammetry

-- Turner ,T. (2005). Garden History. New York: Taylor & Francis e-Library.

-- Zoka, Y., & Semsar, M. H. ( 1989). Tehran in Pictures (Vol. 1). Tehran: Soroush.