تطابق شاخصه های مسکن بومی گیلان با معماری مدرن غرب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای معماری از دانشگاه گلاسکو انگلستان، دانشیار وزارت علوم تحقیقات و فناوری، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله نشان داده می شود که معماری مسکن بومی گیلان و معماری دوران مدرن غرب با وجود ریشه های تاریخی،
فرهنگی، اجتماعی و اقلیمی اساساً متفاوت، شاخصه های فرمی مشابه بسیار زیادی داشته و آگاهی از این همخوانی
می تواند در فرآیند طراحی معماری مدرن شهری امروز که نیازمند هویت بخشی و پایداری اقلیمی، فرهنگی و اجتماعی
است، همچون ابزاری مؤثر به کار رود. برای نیل به مقصود از روش بررسی تطبیقی شاخصه های این دو گونه معماری بهره
گرفته می شود تا از طریق آن بتوان به شناخت ویژگی های مفهومی و کالبدی مشترک در این دو گونه معماری دست یافت.
این مقاله دارای چهار بخش است که در بخش نخست عوامل مؤثر بر معماری مسکن بومی گیلان مانند شرایط اقلیمی،
فرهنگی و معیشتی معرفی شده و پس از آن شاخصه های مسکن بومی گیلان و علل پیدایش هر یک بیان میشود. در
بخش دوم به شناخت معماری مدرن و عوامل شک لگیری آن پرداخته میشود و شاخصه های معماری آن دوران مطرح
می شود. در بخش سوم با بررسی تطبیقی شاخصه های معرفی شده برای هر دو گونه معماری به شناخت ویژگی های
مشترک آ نها پرداخته می شود و در بخش آخر شامل جمع بندی و نتیجه گیری همخوانی شاخصه های بسیار به عنوان
ابزاری برای تهیه چارچوب نظری طراحی معماری پایدار معاصر گیلان مطرح می شود.

کلیدواژه‌ها


Alipouryani, T., Nouri, M. (2011). Formation of Modernity and PostModernity. Journal of Political Studies,

3(11), 207232.

 Bani Masoud, A. (2010). Western Architecture: Roots & Concept. Tehran: HonarEMemariEQarn.

 Bani Masoud, A. (2008). Postmodernity and Architecture. Tehran: Khak.

 Berman, M. (2002). The Experience of Modernity: All That Is Solid Melts into Air (M. Farhadpour, Trans.). Tehran:

TarhNo.

 Bromberger, C. (1991). Habitat, Architecture Et Societe Rurale Dans La Plaine Du Gilan (A. Goushegir, Trans.).

Cultural Researches and Studies Institute.

 Capon, D. S. (2009). Architectural Theories. (A. Yaran, Trans.). Tehran: Shahidi.

 Davies, C. (2008). Key Houses of the Twentieth Century: Plans, Sections and Elevations (A. Lafava, Trans.).

Tehran: SorushEDanesh.

 Diba, D., Yaghini, S. (1993). Analytic of Gilan Vernacular Architecture. HONARHAYEZIBA, 22, 6372.

 earchitect.co.uk.

 Ghobadian, V. (2007). Theories and Concepts in Contemporary Western Architecture, Tehran: Cultural Research

Bureau.

 Ghobadian, V. (2006). Climatic Analysis of the Traditional Iranian Buildings, Tehran: University of Tehran Press.

 Hauffe, T. (2007). Design. Tehran: SobhanENour.

 Kasmai, M. (2003). Climate and Architecture. Tehran: Khak.

 Khakpour, M. (2006). Building Shekili Houses in Gilan. HONARHAYEZIBA, 25, 4554.

 Khakpour, M. (2005). Vernacular Habitation in Rural Societies of Gilan. HONARHAYEZIBA, 22, 6372.

 Memarian, G. (2011). Studies of Theoretical Basis of Architecture. Tehran: SoroushEDanesh.

 Nikouye, M. (2008). Rasht, City of Rain. Rasht: FarhangEOlia.

 Nozari, H. (2001). Modernity and Modernism. Tehran: NaqshEJahan.

 Savoji, M. (2009). Modernity and Postmodernism. Politic Quarterly, Faculty of Law and Political Science, 39(2),

171192.

 Talebi, F. (2009). Old Gilan, Photos of Qajar Age. Rasht: FarhangEOlia.

 www.greatbuildings.com.

 www.geomuseum.com.