منظر شبانه شهر (رویکردی در طرح راهبردی نورپردازی شهر مشهد)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد معماری، معماری منظر، مدرس دانشگاه، شرکت مهندسان مشاور شهرتاش زنده رود.

2 کارشناسی ارشد معماری، طراحی شهری، مدرس دانشگاه، شرکت مهندسان مشاور شهرتاش زنده رود.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی، محیط زیست، آلودگی های محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات یزد، دانشکده کشاورزی، گروه محیط زیست، یزد، ایران.

4 کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، شرکت مهندسان مشاور شهرتاش زنده رود.

چکیده

طراحی شهری به عنوان دانشی که ارتقاء کیفی محیط شهری را بر اساس ادراک و رفتار شهروندان مد نظر دارد، بیان می دارد که شب و فضای شهری شبانه بخش مهمی از زندگی را تشکیل می دهند. از این رو می توان گفت، نورپردازی تعریف ک‏ننده هویت و سیمای شبانه شهر است و طراحی روشنایی شهری نه تنها موضوعی صرفاً تزئینی نیست، بلکه روشی
جهت تأمین امنیت و آرامش بیشتر محیط می باشد. در مقاله حاضر سعی بر آن شد، تا با بیان ضرورت وجود نور به عنوان کیی از اصلی ترین عناصر منظر شهری، به بررسی نقش نورپردازی در ارتقاء کیفیت زندگی شبانه در کلان شهر مشهد پرداخته شود. به همین منظور برای نشان دادن تأثیر روشنایی بر عملکرد انسان در جامعه و زندگی شبانه، به بررسی این
مهم در ارتقاء کیفیت محیطی از جهات مختلف فیز کیی و روحی پرداخته شد و در نهایت با مراجعه به منابع مختلف، انجام مطالعات میدانی و کتابخانه ای و بهره مندی از مدل اورگون، سعی به تدوین دستورالعمل ها، ضوابط و تعریف پروژه های موضعی در شهر شد و با یک بررسی کلی پیرامون عوامل مؤثر بر ایجاد روشنایی مناسب شهری، پیشنهاداتی در زمینه
ساماندهی وضعیت نور در شهر مشهد مطرح شد. نتایج بررسی ها نشان داد تداوم حیات شهر در شب به واسطه دستاوردها و امکانات آن می تواند به عنوان برنامه راهبردی منظر شبانه شهر مشهد هدف های مهمی همچون توسعه حیات مدنی از طریق تبادلات اجتماعی و بهر هوری فضاهای شهری، عدالت اجتماعی از طریق همه شمول کردن فضاهای جمعی، توسعه
اقتصادی با ایجاد فرصت های جدید سرمایه گذاری و گردشگری شهری، تقویت هویت فرهنگی مذهبی با تأکید بر نمادهای فرهنگی و در نتیجه ارتقاء وجهه و شأن شهر مشهد در مقیاس ملی و بین المللی را به ارمغان آورد.

کلیدواژه‌ها


-- Farnahad Engineering Consultant company (2009). Development project Metropolis of Mashhad.

-- Ahari, Z. (2006). Isfahan School of Urban Design; The syntax of structure Design, Ministry of Culture

and Islamic Guidance, Tehran.

-- Ames’s. (1993). A Guide to Community Visioning: Hands-on Information for Local Communities,

Portland Oregon: APA Oregon chapter.

-- Ames’s. (1997). Community Visioning: Planning for the Future in Oregon’s Local Government, in

APA san dingo conference proceedings, p. 97.

-- Bahreyni, H. (1995). Own Design Language, Congress of Iranian Architectural History, 26 Feb 1996,

Tehran, Iran.

-- Basiri, R., mahmeli Abyaneh, H. (2013). Night Space of Tehran Assessing Capacities and Necessities,

Journal Manzar, Vol. 4, Number 21, p. 36-39.

-- Ghafouri, A. (2013). The Continuance of Day Landscape in Night, Vol. 4, Number 21, p. 36-39.

-- Golkar, K. (2000) Components of a Quality Urban Design, Journal Scientific-research Sofeh, Vol. 32,

p. 38-65.

-- Habibi, M. (1999). Isfahan School of Urban Planning, Journal Honarhaye ziba, Vol. 3, p. 48-53.

-- Jamie, B., Gareth, J., Price, R. & Sewall, J. (2010). Best Practices in Place making through Illumination.

Virginia Tech Urban Affairs and Planning Program; The Lighting Plan of Lyon. France, p. 3-5.

-- Monshizadeh, A. (2013) Human Night City Lyon’s Festival of Lights, Vol. 4, Number 21, p. 44-47.

-- Ong swee, H. (2007). Design Basis to Quality Urban Lighting Master Plan (MA Thesis), Department

of architecture, School of Design and Environment national univercity of singapore. p. 39-50.

-- Pakzad, J. (2001) Deep thoughts on Urban Planning 3, Shahidi, Tehran.

-- Narboni, R. (Concepto), (2012). Three Religions-One Master Plan (The Lighting Master Plan for the

Old City of Jerusalem), Professional Lighting Design Journal No. 82, p. 24-31

-- Sheed Lighting Engineering Company (2012). Lighting Strategic Plan Mashhad Province, p. 1-328.

-- Sheed Lighting Engineering Company (2010). Comprehensive Plan Light Shiraz, p. 50.