بررسی تطبیقی الزامات ساماندهی کالبدی- فضایی مبادی ورودی شهرها از دیدگاه گروه‌های استفاده‌کننده از آن‌ها با مدل مکان پایدار، مورد مطالعاتی: جنوب‌شرق تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد طراحی شهری، دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 کارشناس‌ارشد طراحی شهری، دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

چکیده

در حالی است که در گذشته؛ یعنی زمانی که فناوری ارتباطات جهت ارائه تصویر ذهنی و عینی از مکان‌ها قبل از مراجعه حضوری به آن‌ها در دسترس نبود، ورودی‌ها اولین سطح برخورد مسافران، شهروندان و بیگانگان با شهر مقصد را شکل می‌داد. از این‌رو، حاکمان همواره درصدد بودند تا با احداث دروازه‌های و باروها گرداگرد شهر به معرفی ویژگی‌ها و شخصیت قلمرو خود بپردازند. اما طی دهه‌های أخیر در فرآیند رشد شتابان شهری، این فضاهای تشخص بخش به شهر چار انواع آلودگی‌های بصری و صوتی شده‌اند. به‌گونه‌ای که تبدیل به یکی از ناهنجارترین فضاهای شهری شده‌اند. ساماندهی چنین فضاهایی نه تنها یک ضرورت کالبدی بلکه یک ضرورت اجتماعی و فرهنگی نیز هست چرا که ورودی یک شهر همچون آینه تمام نمای محتوای یک شهر است و تصویر ذهنی قوی در ذهن مسافر در مورد کلیت شهر ایحاد می‌کند. در این راستا وجود یک تئوری هدایت‌کننده ساماندهی ضروری است. هدف اصلی این مقاله بررسی نیازهای واقعی گروه‌های مختلف اجتماعی استفاده‌کننده از ورودی‌ها و میزان تطابق آن با تئوری مکان پایدار به‌عنوان تئوری به‌روز و مطرح در عرصه طراحی فضاهای شهری است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است و تحقیق با استفاده از روش‌های میدانی انجام یافته است.  نتایج تحقیق نشان می‌دهد که این توقعات و نیازها با مؤلفه‌های تئوری مکان پایدار همخوانی لازم را دارند. لذا، این تئوری می‌تواند کاربست مناسبی در راستای هدایت جریان کلی ساماندهی این فضاها داشته باشد. 

کلیدواژه‌ها


Ablaghi, A. (2004). A Compilation and Derivation of the Principles of Landscaping the Cities Entrances. Ministry of Housing and Urban Development.
Ablaghi, A., & Poorjafar, A.H. (2007). Cities Ports of Entry, A Compilation of Organizing Principles and Criteria for Recovering a Forgotten Space in the City. Abadi Journal, 53.
Bahreini, H. (2003). A Compilation of Principles Regarding the City Entrance Design. Ecology Journal, 8.
Carmona, M., & Tiesdell, S. (2007). Urban Design Reader. Architectural Press.
Ching, F. (1991). Architecture, Form and Order. (Z. Ghareh Gozloo, Trans.). Tehran University Publications.
Consulting Engineers of Abadgaran Asre No Firm. (2008). Organizing Tehran’s Ports of Entry. South East, Tehran, Garmsar.
Consulting Engineers of Armanshahr Firm. (2008). Organizing Tehran’s Ports of Entry. West, Tehran – Karaj.
Garib, F. (2003). Organizing and City Design Principles and Criteria for Cities Ports of Entry. Fine Art Journal, 15.
Golkar, K. (2000). Components of Urban Design Quality. Sofe Scientific – Research Journal, 32.
Golkar, K. (2006). City Landscape Concept. Abadi Publications, 53.
Khademi, M., & Rafee Josem, R. (2009). Studying the Details of Environment in Cities Port of Entry Spaces. Abadi Publications, 61- 62.
Nasar, J. (1994). Urban Design Aesthetics: The Evaluative Qualities of Building Exteriors. Environment and Behavior Journal, 26, 377-401.
Pakzad, J. (2006). A Guidebook on Designing City of Spaces in Iran. Ministry of Housing and Urban Development. Payame Sima Publications.
Pakzad, J. (2006). Theoretical Principles and City Design Process. Shahidi Publications.
Porta, R. (2005). Linking Urban Design to Sustainability. Urban Design International, 51-64.
Punter, J.V. (1991). Participation in the Design of Urban Space. Landscape Design, 200, 24-27.
Rafee Poor, F. (2010). Special Research Techniques in Social Sciences. Sahami Publications.
T.White, E. (1999). Path, Portal, Place: Appreciating Public Space in Urban Envirnoments. Architectural Media Limited.
Zacharias, J. (1999). Preferences for View Corridors through the Urban Environment. Landscape and Urban Planning, 43, 217-225.