نویسنده = مریم محمد قلی پور
تعداد مقالات: 1
1. ترسیم نظام سه رنگه معماری ایرانی در اصفهان عصر صفوی بر مبنای تئوری سه گونای عرفان شهودی هند

دوره 8، دومین ویژه نامه نورپردازی، بهار 1394، صفحه 35-52

مریم محمد قلی پور؛ قدسیه اکبری باصری