کلیدواژه‌ها = هنجارها و نمایانگر منظرشهری
انتظارات طراحان شهری از متخصصین و فناوران الکترونیک، کامپیوتر و IT

دوره 8، دومین ویژه نامه نورپردازی، خرداد 1394، صفحه 105-119

لاله توانائی مروی؛ مصطفی بهزادفر؛ یاسمن اوجی