تبیین نشانه‌شناختی رمزگان در روش‌های بازنمایی معماری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، تاکستان، ایران

2 استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

10.22034/aaud.2020.102364

چکیده

در نشانه‌شناسی از مفهوم بازنمایی به‌عنوان راهی برای ارزیابی معنای نهفته در متون یاد می‌شود. امروزه استفاده از بازنمایی معماری به‌عنوان یک مفهوم محوری در ساخت واقعیت هم‌چون استفاده از نقشه‌ها و اسکیس‌ها بسیار مرسوم است. آن‌چه واضح است این‌است‌که بازنمایی معماری روش‌های خود را در نظم و معنا بخشیدن به نشانه‌ها یافته‌است؛ لذا برای معناکاوی آن‌ها در متون معماری، می‌باید از مفاهیمی که درک بازنمایی را آسان‌تر می‌کنند؛ استفاده نمود. مفهوم رمزگان با چارچوب‌مند‌کردن نشانه‌ها، آن‌ها را به یک نظام معنادار تبدیل می‌کند و به‌همین جهت در جستار حاضر در کنار مفهوم بازنمایی آورده شده‌است. روش تحقیق نیز در بازنمایی‌های معماری، می‌باید توسط یک روش پژوهش کیفی آمیخته، قبض و بسط داده شده و نظام معنایی آن‌ها رمزگشایی شود. بدین منظور تبیین نشانه‌شناختی انواع بازنمایی‌های معماری بر اساس رابطه میان رمزگان آن‌ها به‌عنوان مسأله اصلی این جستار درنظر گرفته شده‌است. در این راستا با هدف شناخت تفاوت‌های اساسی میان انواع بازنمایی‌ معماری، سه نقش کلی برای آن‌ها فرض شده سپس در بخش تحلیلی با رویکردی تفسیری و ساخت‌گرا، جداول قیاسی ازآمیختن بازنمایی‌ها و رمزگان معماری بر پایه فرضیه‌ها، شکل می‌گیرند. بدین ترتیب تفاسیر به‌دست آمده می‌توانند ظرفیت‌های بازنمایی معماری را خصوصاً در حوزه معانی ضمنی معماری، ارتقاء دهند. در نتیجه می‌توان اظهارکرد که نشانه‌شناسی، بازنمایی‌های معماری را به‌عنوان یک رسانه تولید شکل و معنا تبیین می‌کند. سه اصل تقابل و ترتیب زمانی، مشابهت ظاهری و مجاورت مکانی و هم‌چنین تأثیر از متون مرتبط دیگر به‌عنوان مهم‌ترین دلالت‌های ضمنی در شکل‌گیری بازنمایی معماری مورد نظر قرار گرفته و هرکدام به‌ترتیب میان انواع رمزگان‌های معماری ارتباطات معنایی جدیدی ایجاد می‌کنند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the methods of architectual representation using semiotic analysis (Umberto Eco's theory of architecture codes)

نویسندگان [English]

  • Seyed Mojtaba Shojaee 1
  • mehrdad matin 2
1 Architecture, Islamic Azda university of Takestan, Takestan, Iran
2 tehran
چکیده [English]

In this paper, it is tried to state the problem of representation and architectural representation through its procedure for gradual creation in architecture and then according to scholars and to obtain the effect of this concept in the process of architectural facts the concepts are presented. Then, it is referred to its definitions is also provided from the perspective of semiotics. In addition through a deductive view aiming to clarify the fundamental differences between types of architectural representation in Architecture history, three fundamental roles in the architectural representation as mimesis and imitation, architectural representation as abstraction and architectural representation as simulation are described and examples are cited for each of them. In the end, because using Umberto Eco's theory in this paper and his semiotic perspective to Architecture, by a qualitative methodology and with an interpretive approach in architectural codes, the comparative tables are provided, and to clarify the relationship between the Architectural representation and Architectural codes. In conclusion these comparative tables are separately classified in three groups of new meanings, so a variety of architectural representation roles according to Eco's semiotic perspective in diverse historical periods in architecture are explained until finally the Architectural representation that is considered in three new groups in Eco's theory, as a result of this research abtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • architectural representation
  • Semiotics
  • imitation and mimesis
  • Abstraction
  • Simulation