تأمّلی بر بنیانهای معرفت شناختی معماری معاصر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

2 استادیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

3 دانشجوی دوره تخصصی دکتری معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

یکی از مباحثی که هنر و معماری سال های اخیر را به لحاظ مبانی نظری تحت الشعاع قرار داده، مباحث مرتبط با دانش"معرفت شناسی" و زیرشاخه های آن می باشد."نسبیّت شناخت" از مهم ترین مباحث مطرح در قلمرو معرفت شناسیِ هنر معاصر می باشد که با مسائلی نظیر تعیین جایگاه پدید آور اثر هنری، مخاطب اثر، چگونگی شکلگیری فرآیند فهم اثر و تعیین سهم هر یک در ب هوجود آمدن واقعه فهم مرتبط می شود. این مسائل ریشه در حوزه ای از معرفت شناسی تحت عنوان"معرفت شناسیِ متن" دارند که امروزه بیش از سایر زیرشاخه های معرفت شناسی، در زیرشاخه هرمنوتیک و به طور خاص هرمنوتیک مدرن نمود یافته است. مطابق با آخرین نظریاتی که در حوزه "معرفت شناسیِ متن" ارائه شده، همه فهم‌ها متأثر از پی شداوریِ مفسرین هستند و پی شداوری ها متأثر از سنت و تاریخ هستند. سنت و تاریخ هم در فراشدی سیال درحال تغییر دائم بوده، فاقد ثبات و ایستای یاند. طبق این نگاه، هر نوع ابژه ای از جمله ابژه های معماری باید متناسب با این فراشدِ سیال ارائه شده، از هندسه هایی در طراحی آثار معماری استفاده شود که متناظر با اصل "نسبیت شناخت" باشند. در این مقاله ضمن اتخاذ رویکردی تاریخی – تفسیری با بهره گیری توأمان از روش استدلالی – منطقی، پس از تعریف اجمالی "دانش معرفت شناسی " به تبیین اصل "نسبیت شناخت" به عنوان یکی از مهم ترین اصول معرفت شناسی معاصر پرداخته، سپس بررسی تأثیرات این اصل بر تحول های معماری معاصر پرداخته شده است. در قسمت پایانی مقاله نیز به نقد این نهضت فکری در بستری معرفتی –فلسفی پرداخته، نشان خواهیم داد که نسب یگراییِ محضی که بر پایه بنیان های فلسفی"معرفت شناسی متن" بیان می شود سبب می شود تا نتوان به هیچ معیار و ضابط های برای شناخت و ارزیابیِ روشمند آثار استناد نمود که این امر، ارزش فهم را دچار چالشی جدّی میکند چرا که هر فهمی را موجّه می نمایاند.

کلیدواژه‌ها


-- Adorno, T. (2004). Aesthetic Theory (Hullot-Kentor.R , Trans.). Continuum International Publishing Group.

-- Ahmadi, B. (1998). Creativity and Freedom, essays about hermeneutics and aesthetics. Tehran: Center Press

-- Ahmadi, B. (1992). Of images to text. Tehran: Center Press

-- Ahmadi, B. (2001). Structure and interpretation of the text. Tehran: Center Press

-- Amoli Larijani, S. (1997). New review interpretations of Islamic sources. Qabasat Journal, 3, 95 – 103.

-- Ayatollahi, H. (2008). Hermeneutic approach to review the different aspects of understanding. Art Bulletin, 11,

44-57.

-- Barthes, R. (1998). Laventure semiologique. Paris: Editions du Seuil

-- Barthes, R. (1990). S/Z. United Kingdom: Blackwell Publishers

-- Bowers, J. (2008). Introduction to two-dimensional design, Understanding form and function. (K.Jurabchy,

Trans.). Tehran: Rowzaneh Press

-- Broadbent, J. (1996). Deconstruction. (M. Mozayani, Trans.). Tehran: Publication of processing enterprises and

urban planning.

-- Carroll, L. (1982). Complete works. London: Chancellor Press.

-- Copleston, F. (1996). History of Philosophy . (M.Minavi and others, Trans.). Tehran: Soroush Press.

-- Curtis, W. (2006). Cubism and new concepts of space. (S.Mousavi, Trans.). Eskan Magazine,February 2006, 41-

47.

-- Derrida, J. (1987). Positions .(A.Bass, Trans.). London: The Athlone Press.

-- Eisenman, P. (1988). EN Terror Firma: In Trails of Grotextes in Form, Being, Absence, Architecture and philosophy.

New York: Rizzoli

-- Gadamer, H. (1977). Philosophical Hermeneutics. (D. Linge, Trans.). Berkeley: University of California Press.

-- Gadamer, H. (1986). The Idea of Good in Platonic-Aristotelian Philosophy. (C.Smith, Trans.). New Haven: Yale

University Press.

-- Gadamer, H. (1989). Truth and Method. (J. Weinsheimer & D.Marshall, Trans.). New York: Crossroad.

-- Grout, L., & Wang. D (2007). Research methods in architecture. (A.Einifar, Trans.). Tehran: Tehran University

Press.

-- Hakim, N. (2003). Contextual architecture and its pioneers. Architect Magazine, 20, 4-7.

-- Heidegger, M. (1998). Being and Time. (J. Macquarrie, Trans.). New York: State University of New York Press.

-- Hirsch jr, E. (1976). The Aims of Interpretation. Chicago: University of Chicago Press.

-- Holub, R. (2004). Jurgen Habermas: Critic in the Public Sphere. (H.Bashiriyeh, Trans.). Tehran: Ney Press.

-- Hosainzadeh, M. (2002). Epistemology. Qom: Imam Khomeini Institute Publications.

-- Hosainzadeh, M. (2006). Foundations of religious knowledge. Qom: Imam Khomeini Institute Publications.

Javadi Amoli, A. (2007). Shariat in the mirror of knowledge. Qom: Asra Press.

-- Kress, G. & Leeuwen, V. (1996). Reading Images: The Grammer of Visual Designs. London: Routledge.

-- Lash, S. (1990). Sociology of Postmodernism. London: Routledge.

-- Nesbitt, K. (1996). Theorizing a new agenda for architecture: an anthology of architectural theory1965-1995 .

New York: Princeton Architectural Press.

-- Nietzsche, F. (1968). The will to power. (W.Kaufmann, Trans.). New York: Knopf Doubleday Publishing Group.

-- Noghrekar, A. (2008). Introduction to Islamic identity in architecture and urbanism. Tehran: Payam-e sima Press.

-- Palmer, R. (1969). Hermeneutics: Interpretation theory. Evanston: Northwestern University Press.

-- Parsania, H. (2011). Critical methodology of Sadraee wisdom. Qom: Tomorrow Book Press.

-- Raeisi, M. (2010). Architecture as Text: Analysis of possible interpretations of a architectural work. Manzar Magazine,

7, 50-53.

-- Ranjbar, A. (2010). Structure and methodology. Pamphlet of Architecture research. Iran University of Science and

Technology.

-- Schultz, C. (2008). Meaning in western architecture. (M.Ghaiyoomi Bidhendee, Trans.). Tehran: Academy of Art

Publication.

-- Shirazi, M. (2002). Architectural semiotics. Architect Magazine, 16, 14-16.

-- Sojudi, F. (2009). Semiotics: Theory and Practice. Tehran: Publication of Science.

-- Vaezi, A. (2002). Introduction to Hermeneutics. Book Review Journal, 23, 115-146.

-- http://archidose.blogspot.com. Retrieved May 24, 2011

-- http://classconnection.s3.amazonaws.com. Retrieved September 12, 2011

-- http://www.daniel-libeskind.com. Retrieved May 22, 2011