ویژگی های مؤثر محیط فیزیکی آموزش معماری برای رشد استعدادهای بالقوه دانشجویان معماری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار معماری دانشکده معماری و هنر، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.

2 کارشناسی ارشد معماری، عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی طبری بابل، بابل، ایران.

چکیده

تحقق استعدادهای بالقوه دانشجویان معماری، علاوه بر موارد عامی همچون کنجکاوی، دانش اندوزی، یادگیری وکسب حقیقت در عرصه معماری، وابسته به کسب تجربه و مهارت های حرفه ای در امر زیبائ یشناختی است. حصول موارد فوق، بستگی به چگونگی تأمین نیازهای اساسی آنان دارد. در این ارتباط صرف نظر از روابط اجتماعی مربوط به اجرای برنامه های آموزش معماری، تأثیر محیط فیزیکی آموزش معماری، به دلیل تسهیل در انجام رفتارهای مربوط به تأمین نیازهای اساسی و نیز برانگیختگی آن ها جهت ادراک، شناخت و یادگیری آنان از معانی مربوط به مصداق های مناسب معماری از اهمیت ویژ هایی برخوردار است. این مقاله اهدافی را مبنی بر شناخت نیازها و شرایط مناسب محیط فیزیکی آموزش معماری برای تأمین نیازها و قرار گرفتن دانشجویان معماری در فرآیند رشد استعدادهای بالقوه آنان دنبال می کند. لذا زیر ساخت آن بر پایه علومی چون روانشناسی محیط، روانشناسی یادگیری و علوم رفتاری و شیوه تحقیق بر مبنای توصیف و تحلیل اطلاعات از طریق استدلال منطقی است. در راستای تأمین مجموعه نیازهای فوق الذکر، ضرورت امر ایجاب می کند که اولا، عادات نادرست ناشی از روزمرگی که سبب تنزل ارتقاء معماری می شود، از ذهن دانشجویان خارج گشته، ثانیاً اسکیماهای لازم برای تعالی معماری حاصل شود. بدین منظور احکامی عملیاتی همچون استفاده از جذبه های بصری، جزئیات غنی، نیز ارزشها و مفاهیم کیفی محیطی به گونه ای بدیع و نو، اما مرتبط با الگوهای بومی و فرهنگی آنان در محیط مورد نظر می تواند از جمله موارد بارزی تلقی شود که برای طراحی مکان های آموزش معماری و رشته های نظیر آن مورد استفاده طراحان و برنامه ریزان آموزشی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


-- Abbasian, G. & Balanian, N. (2008). Creating Experimental Studio to Improve Architectural Education System.

3th Conference of Architecture Education. Tehran: College of Fine Arts.

-- Altman, I. (2003). Environment and Social Behavior. (Namazian, A. Trans.). Tehran

-- University Publishing.

-- Arjman, M & Khani, M. (2012). The Role of Private in Iranian House. Journal of Studies on Iranian-Islamic

City.7. pp. 27-38.

-- Gholamalizadeh, H. (2006). Physical Environment Education and Self-Actualization Process for Architecture Students.

Ph.D Thesis. Shahid Beheshti University.

-- Giford, R. (1999). Privacy. (Sardar, A. Trans.). Journal of Architecture and Culture, 32, 62-70.

-- Habibi, R. (2008). Mental images and Sense of Place. Journal of Honar-HA-YE-Ziba, 35, 39-50

-- Hergenhahn, B.R & Olson, M. (2000). Introduction to the Theory of Learning. (Seif, A. Trans.). Tehran: Doran

Publishing.

-- Jalalian, S. (2007). Interior Design of Educational Spaces. Journal of Architecture and Culture, 27, 27-33.

-- Lang, J. (2004). Creating Architectural Theory. (Einifar, A. Trans.). Tehran. University of Tehran Publishing.

-- Lotfata, A. (2008). The Impact of Environmental Factors on Learning and Behavior in Learning Environments in

the City. Journal of Urban Management, 21, 73-90.

-- Lynch, K. (2008). City Features. (Mozayani, M. Trans.). Tehran. University of Tehran Publishing.

-- Motalebi, Gh. (2001). Environmental Psychology, the Science in the Service of Architecture and Urban Design.

Journal of Honar-HA-YE-Ziba, 10, 52-64.

-- Maslow, A.H. (1998). Motivation and Personality. (Rezvani, A. Trans.). Astane Ghodse Razavi Publishing.

-- Pallasmaa, J. (2010). The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses. (Ghods, R. Trans.). Tehran. Gange Honar

and Parham Naghsh Publishing Co.

-- Parsa, M. (1993). Learning Psychology. Tehran: Besaat Publishing Co.

-- Seyyedmohamadi. Y. (2010). Learning Psychology. Tehran: Ravan Publishing Co.

-- Seif, A.K. (2008). Psychology of Modern Education. Tehran: Doran Publishing Co.

-- Sichani, E & Salavati, M. (2013). Journal of Message of Engineer, 58, 20-23.

-- Surat, M., Abdullah, N.A.G .,Tahir M.M., Nor M.F.I.M.& Utaberta N. (2011). An Effective Teaching and Learning

Approach for the Architectural Program with Reference to the Framework of Educational. Procardia Social and

Behavioral Sciences, 18, 227–234.