دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 1-424 
13. تبیین ماهیت رویکرد "کیفیت زندگی شهری" در تئوری های طراحی شهری

صفحه 151-167

سیدحسین بحرینی؛ ملیحه علی قلعه باباخانی؛ رضا سامه


29. فراتحلیلی بر حساسیت رفتار سفر (وسیله سفر) نسبت به شکل شهر

صفحه 383-408

محمود محمدی؛ محمود قلعه نوئی؛ عنایت اله میرزایی