بررسی الگوهای رایج چیدمانی مدارس ایرانی با توجه به اصول ارتباط میان کلاس درس و فضاهای بیرونی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

2 استادیار معماری، دانشکده عمران،گروه معماری، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران.

چکیده

فضاهای آموزشی یکی از مهم ترین فضاهای تأثیرگذار بر روی کودکان به دلیل گذراندن ساعت های زیادی از طول روزشان می باشد. در فضاهای آموزشی، هر دو گونه فضاهای باز و بسته از اهمیت برخوردارند و ارتباط میان این دو فضای مکمل نیز بسیار با اهمیت است. ارتباط میان این دو فضا به کاربری داخلی و تفاوت در فعالی تهایی که در آن انجام م یشود و میزان پویایی فضاها مرتبط است. چگونگی ارتباط میان فضاهای باز و بسته در مدارس می تواند منجر به چیدمان فضایی ساختمان آموزشی شود. یکی از مهم ترین فضاهای موجود در مدارس،کلاس های درس هستند که چگونگی ارتباط آ نها با فضاهای باز و همچنین چیدمان آن ها در کنار یکدیگر به دلیل تعدد آن ها در یک مدرسه نقش بسیار تأثیرگذاری در طراحی فضا خواهد داشت. طراحی فضاهای آموزشی با تأکید بر چگونگی چیدمان فضایی، یکی از رویکردهای موجود در زمینه طراحی فضاهای آموزشی است. با توجه به رواج دو الگوی خطی و حیاط مرکزی در سیر تحول معماری مدارس ایرانی، از میان انواع چیدمان های فضایی ساختمان مدرسه، این دو الگوی چیدمانی مورد بررسی قرار گرفته و چگونگی تحقق اصول طراحی ارتباط میان کلاس درس و فضاهای بیرونی در آ نها بررسی می شود. در نهایت الگوهای بهینه طراحی برای این دو الگوی چیدمانی پیشنهاد خواهد شد. در روند دستیابی به اصول ارتباط بهینه و بررسی الگوهای چیدمانی از روش استدلال منطقی استفاده شده است. در این مقاله تلاش شده است تا با دستیابی به الگوی بهینه ارتباطی میان کلاس درس و انواع فضاهای بیرونی مدرسه به پیشنهاداتی برای چیدمان فضایی رایج در مدارس ایرانی دست یافت.

کلیدواژه‌ها


-- Brubaker, C. W. (1998). Planning and Designing Schools. New York: McGraw-Hill.

-- Caudill, W. (1954). Toward Better School Design, An Architectural Record Book, New York: F. W. Dodge Corporation.

-- Dewey, J. (1963). Experience and Education. London: Collier-Macmillan.

-- Groter, Y. (1995). Aesthetics in Architecture, Tehran: Shahid Beheshti University Publication.

-- Haeri, M. R. (1998). Epistemology of Iranian Architecture, Journal of Architecture and Urbanism, Vol. 51, 52.

-- Haeri, M. R. (2009). House in Culture and Nature of Iran, Tehran: Architecture and Urban Development Research

Center Publication.

-- Higgins, P. & Nicol, R. (2002). Outdoor Education: Authentic Learning in the Context of Landscapes, Vol. 2.

-- Kamelnia, H. (2007). Design Grammar of Learning Environments, Sobhane Noor Publication.

-- Lackney, J.A. (1998). Twelve Design Principles Based on Brain-Based Research: A Summary from a Workshop

Conducted at the Midwest/Great Lakes Regional Council of Educational Facility Planners International Conference

(CEFPI), Minneapolis.

-- Lackney, J.A. (2000). Thirty-three Educational Design Principles for Schools and Community Learning Centers.

National Institute for Building Sciences (NIBS), National Clearinghouse for Educational Facilities (NCEF), Washington,

D.C.

-- Moore, G. T. & Lackney, J. A. (1994). Educational Facilities for the Twenty-First Century: Research Analysis and

Design Patterns. Milwaukee: University of Wisconsin, the School of Architectural and Urban Planning.

-- Mozafar, F., Mahdizadeh seraj, F. & Mirmoradi, S.S. (2009). Recognition of the Role of Nature in Educational

Spaces, Journal of Technology of Education, 4(1).

-- Norberg Schulz, CH. (1971). Existence, Space and Architecture, London: Praeger Publishers.

-- Pasalar, C. (2003). The Effects of Spatial Layouts on Students’ Interactions in Middle Schools: Multiple Case

Analysis, PhD Thesis, North Carolina State University.

-- Parkash, N. (2005). Fielding. Randall, The Language of School Design, NCEF.

-- Perkins, B. (2001). Building Type Basics for Elementary and Secondary Schools. New York: John Wiley & Sons,

Inc.

-- Rush, R.D. (1986). The Building Systems Integration Handbook, The American Institute of Architects, Reed Publishing,

Inc., Stoneham, A.

-- Sami Azar, A. (1996). The Development of Schools in Iran. State Organization of Schools Renovation, Development

and Mobilization Publication.

-- Saremi, A. A. & Radmard, T. (1996). Enduring Values in Iranian Architecture, National Heritage Organization Publication. Tehran.