کلیدواژه‌ها = Environmental Quality
مطالعه مؤلفه‌های شکل‌دهنده کیفیت معنایی- ادراکی محیط، مورد مطالعاتی: محله قطارچیان سنندج

دوره 11، شماره 25، اسفند 1397، صفحه 111-124

ارسلان طهماسبی؛ هوشمند علیزاده؛ پرویز اصلانی


An Investigation of the Effective Factors on Yusef Abad Residents’ Satisfaction in Shafagh Park

دوره 10، شماره 18، خرداد 1396، صفحه 47-57

Nazanin Habibpour Kouchaki؛ Seyed-Bagher Hosseini؛ Seyed-Abbas Yazdanfar؛ Saeid Norouzian-Maleki


سازوکار اثرگذاری طرح‌های بهسازی و نوسازی بر کیفیت محیطی محله‌های سنتی، نمونه موردی: محله جولان همدان

دوره 9، شماره 17، اسفند 1395، صفحه 355-364

حسن سجادزاده؛ عادل شریفی؛ سعید سلیمانی؛ مجتبی خانیان


کمی سازی کیفیت های طراحی شهری (رویکرد های پژوهش: روا نشناسی محیط و ابعاد اجتماعی طراحی شهری)

دوره 6، شماره 11، اسفند 1392، صفحه 251-268

فرهنگ مظفر؛ مصطفی بهزادفر؛ محمود قلعه نویی؛ ساجد راست بین