بازتاب نقش الگوی باغهای تاریخی شهر تبریز در قالی های باغی شمال غرب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 کارشناسی ارشد معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

3 استادیار گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

باغ ایرانی در شکل‌دهی به فرم، معنا، مضمون و محتوای بسیاری از آثار هنری از جمله هنر فرش‌بافی نقشی تعیین‌کننده دارد. چگونگی تأثیر فرم این باغ‌ها بر نظام آرایش نگاره‌ها و ترکیب‌بندی هندسی قالی‌های طرح باغی به‌عنوان ضرورت مطالعه‌ مطرح می‌شود. این تحقیق درصدد است تا میزان پیوستگی و اقتباس از الگوی طراحی باغ‌های تاریخی شهر تبریز را در قالی‌های طرح باغی مربوط به قرن‌های 11 و 12 ه.ق. شمال‌غرب ایران مورد بررسی قرار دهد. با استفاده از روش مقایسه تطبیقی و تحلیل موردی، سه باغ تاریخی شهر تبریز شامل باغ‌های صاحب‌آباد، ‌شمال و ائل‌گلی و هفت قالی طرح باغی مربوط به قرن 11 و 12 ه.ق. شمال‌غرب ایران انتخاب شد. نقشه باغ‌ها و طرح فرش‌ها، از اسناد تاریخی و مستندات (منابع) کتابخانه‌ای به‌دست آمده است. سپس بر اساس ویژگی‌های کالبدی- ساختاری باغ‌های ایرانی از‌جمله خصوصیات جغرافیایی- محیطی، عناصر فضایی- کالبدی، عناصر طبیعی، فرم- هندسه و اصول طراحی- زیبایی‌شناختی، میزان نمود و بازتاب نظام هندسی و عناصر باغ‌های تاریخی مورد مطالعه در قالی‌های طرح باغی مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج تحقیق بیانگر وجود عناصر و ویژگی‌های مشترک طراحی هم‌چون استفاده از الگوی چهارباغ، هندسه مستطیلی، استفاده از خطوط مستقیم، تأکید بر محور اصلی از طریق جوی آب، مرکزیت کوشک و حوض، حصار و باغچه‌ها، درختان و بوته‌های تزیینی، تقارن، ریتم، سلسله مراتب فضایی- عملکردی و استقلال- تنوع فضاها می‌باشد. بنابراین طرح و ساختار کلی فرش‌های طرح باغی شمال‌غرب ایران با ساختار کلی باغ‌های صاحب‌آباد، ‌شمال و ائل‌گلی هماهنگی دارد. بیش‌ترین تأثیر از نظر الگوی طراحی بر فرش‌های باغی شمال‌غرب ایران، به ترتیب مربوط به باغ‌های صاحب‌آباد، شمال و ائل‌گلی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Representation of the Patterns and Designs of Tabriz Historical Gardens in the Garden Carpets of Northwestern Iran

نویسندگان [English]

  • Hassan Akbari 1
  • Abdollah Salmani 2
  • Hojatollah Rashid Kalvir 3
1 Assistant Professor of Architecture, Faculty of Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
2 M.A. of Architecture, Faculty of Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
3 Assistant Professor of Architecture, Faculty of Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Persian gardens play a key role in shaping forms, giving meaning, theme, and the very particulars of many works of art, including the art of carpet weaving. The effects of these gardens on decorating the drawings and geometric composition of garden-design carpets were examined in this study. This research aimed to investigate the way carpets of garden design adopted patterns of historic gardens of Tabriz in the 17th and 18th centuries. Using a comparative study and case analysis, three historical gardens of Tabriz, including the Sahebabad, Shomal, and E'lgoli Gardens, and seven carpets of garden design dating from the 17th and 18th centuries of Northwestern Iran were selected. The map of the gardens and the designs of the carpets were taken from historical documents and library sources. Then, the extent to which geometric elements of the historical gardens were represented in garden design carpets was studied using physical-structural features of Iranian gardens, including geographical-environmental features, spatial-physical elements, natural elements, form-geometry, and design-aesthetic principles. The research findings demonstrated the presence of common design features such as using Chaharbagh pattern, rectangular geometry, straight lines, focus on the main axis through water streams, pavilions and ponds in the center, fence and gardens, decorative trees and shrubs, symmetry, spatial-functional arrangement and independence-diversity of spaces. In sum, it was found that the general design and structure of garden design carpets from northwestern Iran was harmonious with the general structure of Sahebabad, Shomal, and E'lgoli Gardens. Sahebabad, Shomal, and E'lgoli Gardens were found to have the highest effects on the patterns and designs of garden carpets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian Garden
  • Sahebabad
  • Shomal and E'lgoli Gardens
  • Northwest Garden Carpets
Alai, A. (2012). Persian Garden in Pope’s Perception: A Detailed Description of “Gardens” (Article in the Book: A Survey of Persian Art: From Prehistoric Times to the Present). Kimaiahonar, 1(2), 65-86. http://kimiahonar.ir/article-1-25-en.html
Ansari, M. (1999). Values of the Persian Garden (Safavid Period-Isfahan). Phd thesis, University of Tehran, Tehran.
Ansari, M., & Mahmoudinejad, H. (2007).  Persian Gardens as a Metaphor fo Paradise (With Particular Reference to the Savafid’s Dynasty. Honar-Ha-Ye-Ziba,  29(29), 39-48. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=101777
Ansari, M., & Nami, M. (2017). Comparative Studies on Miniature of Shiraz School and Iranian Gardens Architecture in Timurid and Safavid Epochs. Negareh Journal, 12(43), 75-87. DOI: 10.22070/NEGAREH.2017.576
Ansari, M., & Saleh, E. (2012). Comparative Studies on Miniatures of Tabriz School and Iranian Gardens Architecture in Timurid and Safavid Epochs. Negareh Journal, 7(22), 5-24. http://negareh.shahed.ac.ir/article_45.html?lang=en
Atari, K.A., Ashori, M.T., Arbabi, B., & Keshavarz Afshar, M. (2016).  Discourse in Safavid Rugs Garden. Goljaam, 11(28), 5-21. https://goljaam.icsa.ir/browse.php?a_id=233&slc_lang=en&sid=1&printcase=1&hbnr=1&hmb=1
Bani Masoud, A. (2007). Reconstructing the Map of Bagh Shomal in Tabriz, According to Historical Documents of Gajar Period. Honar-Ha-Ye-Ziba, 29(29), 39-48.  https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=101780
Bani Masoud, A. (2011). Tabriz Historical Gardens, Tehran: Iran Cultural Studies Publications. 
Chitsazian, A.H. (2009). Identifying Paradise in Symbolic Context of Iran’s Architecture and Carpet. Goljaam, 5(12), 99-122. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=242154
Fagih, N. (2004). Charbagh, an Allegory of Gardens of Islamic Civilization (Articles in the Book: Iranian Garden: Ancient Wisdom, A New Perspective). Tehran: Contemporary Art Museum of Tehran.
Feizabadi, M., Mirhosseini, S., & Ansari, M. (2015). Common Geometry Between Persian Garden and Carpet. Negarineh Islamic Art, 2(5), 27-38. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=242154
Heydar Nattaj, V. (2010). Persian Garden (2th ed.). Tehran: Iran Cultural Studies Publications.
Heydar Nattaj, V., & Mansouri, S.A. (2009). A Critical Study on the Chaharbagh Theory in Creation of the Persian Gardens. Bagh-E Nazar, 6(12), 17-30. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=193843
Mansouri, S.A. (2005). An Introduction to the Aesthetics of Iranian Garden. Bagh-E Nazar, 2(3), 58-63. http://www.bagh-sj.com/article_1504.html?lang=en
Mashkor, M.J. (1973). Tabriz’s History by the End of the 9th Century AH (First Edition). Tehran: Publications of the Society for the Protection of National Monuments.
Mirzaamini, S.M.M., & Bassam, S.J.E. (2011). A Study on the Symbolic Significance of Medallion in Persian Carpet. Goljaam, 7(18), 9-30. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=313512
Mirzaie, M., Mosavi Haji, S., Taghavi, A., & Moradi, A. (2017). Recognition the Architectural form of Tabriz’s Hasht-Behesht Palace. Bagh- E Nazar, 13(44), 77-88. http://www.bagh-sj.com/article_42151.html?lang=en
Mohammadzadeh, M., & Noori, S. (2018). Study of Structure and Viewing Angles of Persian Garden in Persian Garden Paintings and Garden Carpets in Safavid Period. Bagh-E Nazar, 14(52), 27-36. http://www.bagh-sj.com/article_50514.html?lang=en
Naima, G.R. (2007). Persian Gardens (5th ed.). Tehran: Payam Publications.
Pirnia, M.K. (1995). Persian Gardens. Abadi, 4(15), 4-9.
Pourmand, H.A., & Keshtkar Ghalati, A. (2011). The Analysis of Essence Causes in Persian Garden. Honar-Ha-Ye-Ziba. Memari-va- Shahrsazi, 3(47), 51-62.  https://jfaup.ut.ac.ir/article_28930.html?lang=en
Stronach, D. (1993). The Royal Garden at Pasargadae: Evolution and Legacy, in Archeologia Iranica (A. Kamyar, Trans.). Athar Journal, 14(22 & 23), 54-75.
Sultanzade, H. (1999). Design Continuity of the Persian Garden in Taj Mahal Mausoleum. Tehran: Iran Cultural Studies Publications.
Teimouri Gorde, S., & Heidarnattaj, V. (2014). “Nazargah”, the Main Element of Persian Garden in the Illustration of the Gardens in Persian Paintings. Bagh-E Nazar, 11(30), 15-26. https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=405101
Wilber, D.N. (2003). Persian Gardens and Garden Pavilions (M. Saba, Trans., 4th ed.). Tehran: Elmi Farhangi Publishing Co.
Zarei, M.E. (2011). Reflections of Chaharbagh Garden in the Persian Carpets of the West of Iran with Emphasis on Examples from Kurdistan Province. Goljaam, 7(19), 43-60. https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=313588