تحلیل تجربی رابطه شاخص‌های فرم شهر با امنیت ادراکی ساکنان، مورد مطالعاتی: شهر شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 استاد گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

4 استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

در بسیاری از شهرهای امروزی، محلات شهری با معضلات اجتماعی گوناگونی مواجه هستند که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان از فقدان امنیت اجتماعی نام برد. این مسئله از یک سو با ویژگی‌های اجتماعی و جمعیتی مرتبط بوده و از سوی دیگر، در ارتباطی انکارناپذیر با مکان قرار دارد. مطالعه بر روی مفاهیم مرتبط با جرم و جنایت در محیط شهری، غالباً در ذیل شاخه‌ای از علم جرم‌شناسی به نام جرم‌شناسی محیطی انجام می‌شود. در این حوزه با شناسایی روابط میان فرم شهر و امنیت محلات، تأثیر محیط پیرامونی بر میزان وقوع جرم مورد بررسی قرار می‌گیرد. هدف این مقاله، بررسی روابط میان تراکم و اختلاط کاربری، به‌عنوان اصلی‌ترین شاخص‌های فرم شهری، با میزان امنیت ادراکی ساکنان در مقیاس بلوک شهری در محلات شهر شیراز است. داده‌های این مطالعه از نتایج سرشماری نفوس و مسکن 1390، لایه‌های اطلاعات جغرافیایی و پرسشنامه‌های ساکنان گردآوری شده و سنجش شاخص‌ها از نوع کمی می‌باشد. شاخص امنیت ادراکی ساکنان بر اساس پنج متغیر: ترس از وقوع جرم، تجربه وقوع جرم، همسایگان قابل اعتماد، همبستگی اجتماعی و ناهنجاری‌ها، تعریف و مورد سنجش قرار می‌گیرد. بر اساس نتایج تحلیل واریانس یک‌طرفه، در متغیرهای ترس از وقوع جرم و تجربه وقوع جرم، تفاوت معناداری میان بلوک‌هایی که در دوره‌های مختلف زمانی (قبل از سال 1345، بین 1345 تا 1368 و بعد از آن) شکل گرفته‌اند وجود دارد. بدین صورت که در پهنه توسعه جدید میانگین این دو متغیر پایین‌تر از سایر نواحی می‌باشد. تحلیل روابط میان متغیرها بر اساس آزمون همبستگی پیرسون نیز نشان می‌دهد تجربه وقوع جرم با تراکم ساختمانی رابطه معکوس و با تراکم جمعیتی رابطه مستقیم دارد. همچنین وجود نسبت بیشتری از کاربری‌های غیرمسکونی در میان بلوک‌های مورد مطالعه، ارتباط مستقیمی با تجربه وقوع جرم و ترس از وقوع جرم در میان ساکنان را بیان می‌کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Urban form and Perceived Security; An Empirical Analysis; Case Syudy: Shiraz City

نویسندگان [English]

  • Khalil Hajipour 1
  • Seyed Mojtaba Fakhrahmad 2
  • Ali Soltani 3
  • Sahand Lotfi 4
1 Assistant Professor of Urbanism, School of Art and Architecture, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 M.A. of Urban Planning, School of Art and Architecture, Shiraz University, Shiraz, Iran.
3 Professor of Urbanism, School of Art and Architecture, Shiraz University, Shiraz, Iran.
4 Assistant Professor of Urbanism, School of Art and Architecture, Shiraz University, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

In many of today’s cities, neighborhoods face a variety of social problems, the most important of which is the lack of social security. On the one hand, this is related to social and demographic characteristics and on the other hand, it is undeniably associated with place. The study of concepts related to urban crime is often carried out under a subfield of criminology called “environmental criminology”. In this area, the impact of the surroundings on crime rate is investigated by identifying the relationships between urban form and neighborhood security. The present study aims to investigate the relationship between the main aspects of urban form (density and land-use mix) and the level of security perceived by residents on the scale of an urban block in the neighborhoods of Shiraz Metropolitan. The data are collected from the 2011 Iranian Population and Housing Census report, Geographical Information System (GIS) databases and household questionnaire and quantitative indices. The perceived security indicator is defined and measured based on five variables: fear of crime, experience of crime occurrence, having trusted neighbors, social solidarity and incivilities. According to the results of one-way analysis of variance, there is a significant difference between blocks formed in different time periods (1966 backward, between 1966 and 1989 and from 1989 onwards) in “fear of crime” and “experience of crime occurrence” variables as in the newly developed neighborhoods, the averages of these two variables are less. So in the newly developed zone, the average of these two variables is lower than the other neighborhoods. The results of Pearson’s correlation test also indicate that the “experience of crime occurrence” variable is correlated with building density and population density inversely and directly, respectively. Moreover, the share of non-residential land-uses in the studied blocks is directly correlated with the experience of crime occurrence and the fear of crime among residents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Form
  • Perceived Security
  • Environmental Criminology
  • Urban Block
Akbari, R., & Pakbonyan, S. (2012). The Impact of Public Spaces Form on Women Social Security Sense Comparative Study in Two Different Residential Patterns. HONARHA-YE-ZIBA, 2(17), 53-64.
Bottoms, A., & Wiles, P. (1998). Environmental criminology. In M. Maguire, R. Morgan, & R. Reiner, The Oxford Handbook of Criminology (2 edition). Oxford University Press.
Bramley, G., & Power, S. (2009). Urban Form and Social Sustainability: The Role of Density and Housing Type. Environment and Planning B: Planning and Design, 36(1), 30–48. https://doi.org/10.1068/b33129
Brantingham, P.J., & Brantingham, P.L. (1981). Environmental Criminology (2nd edition). Waveland Pr Inc.
Brantingham, P.J., & Brantingham, P.L. (2008). Crime Pattern Theory. In R. Wortley & L. Mazerolle (Eds.), Environmental Criminology and Crime Analysis. Willan.
Brantingham, P.L., & Brantingham, P.J. (1975). Residential Burglary and Urban Form. Urban Studies, 12(3), 273–284. https://doi.org/10.1080/00420987520080531
Brantingham, P.L., & Brantingham, P.J. (1998). Environmental criminology: From Theory to Urban Planning Practice. Studies on Crime and Crime Prevention, 7(1), 31–60.
Browning, C.R., Byron, R.A., Calder, C.A., Krivo, L.J., Kwan, M.P., Lee, J.Y., & Peterson, R.D. (2010). Commercial Density, Residential Concentration, and Crime: Land Use Patterns and Violence in Neighborhood Context. Journal of Research in Crime and Delinquency. https://doi.org/10.1177/0022427810365906
Burton, E. (2000). The Compact City: Just or Just Compact? A Preliminary Analysis. Urban Studies, 37(11), 1969–2006. https://doi.org/10.1080/00420980050162184
Clarke, R.V. (Ed.). (1997). Situational Crime Prevention: Successful Case Studies (2 edition). Criminal Justice Pr.
Cohen, L.E., & Felson, M. (1979). Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach. American Sociological Review, 44(4), 588–608. https://doi.org/10.2307/2094589
Cornish, D.B., & Clarke, R.V. (1986). The Reasoning Criminal: Rational Choice Perspectives on Offending (1 edition). Routledge.
Cozens, P.M. (2008). New Urbanism, Crime and the Suburbs: A Review of the Evidence. Urban Policy and Research, 26(4), 429–444. https://doi.org/10.1080/08111140802084759
Cozens, P.M. (2011). Urban Planning and Environmental Criminology: Towards a New Perspective for Safer Cities. Planning Practice & Research, 26(4), 481–508. https://doi.org/10.1080/02697459.2011.582357
Dempsey, N., Brown, C., & Bramley, G. (2012). The Key to Sustainable Urban Development in UK Cities? The Influence of Density on Social Sustainability. Progress in Planning, 77(3), 89–141. https://doi.org/10.1016/j.progress.2012.01.001
Eck, J.E., & Weisburd, D. (1995). Crime and Place: Crime Prevention Studies. Willow Tree Pr.
Eck, J.E., & Weisburd, D.L. (2015). Crime Places in Crime Theory (SSRN Scholarly Paper ID 2629856). Social Science Research Network. https://papers.ssrn.com/abstract=2629856
Felson, M. (2008). Routine Activity Approach. In R. Wortley & L. Mazerolle, Environmental Criminology and Crime Analysis (Crime Science Series). Willan.
Gove, W.R., Hughes, M., & Galle, O.R. (1979). Overcrowding in the Home: An Empirical Investigation of Its Possible Pathological Consequences. American Sociological Review, 44(1), 59–80. https://doi.org/10.2307/2094818
Greenberg, S.W., Rohe, W.M., & Williams, J.R. (1982a). Safety in Urban Neighborhoods: A Comparison of Physical Characteristics and Informal Territorial Control in High and Low Crime Neighborhoods. Population and Environment, 5(3), 141–165.
Greenberg, S.W., Rohe, W.M., & Williams, J.R. (1982b). Safety in Urban Neighborhoods: A Comparison of Physical Characteristics and Informal Territorial Control in High and Low Crime Neighborhoods. Population and Environment, 5(3), 141–165.
Harries, K. (2006). Property Crimes and Violence in United States: An Analysis of the Influence of Population Density. International Journal of Criminal Justice Sciences, 1(2), 24–34.
Hillier, B., & Shu, S. (2000). Crime and Urban Layout: The Need for Evidence. In Secure Foundations: Key Issues in Crime Prevention, Crime Reduction and Community Safety (p. Secure Foundations: Key Issues in Crime Prevention, Crime Reduction and Community Safety). London: Institute of Public Policy Research.
Jacobs, J. (1961). The Death and Life of Great American Cities (Reissue edition). Vintage.
Jenks, M., & Dempsey, N. (2005). Future Forms and Design For Sustainable Cities (1 edition). taylor & francis.
Kearns, A., Whitley, E., Mason, P., & Bond, L. (2012). “Living the High Life”? Residential, Social and Psychosocial Outcomes for High-Rise Occupants in a Deprived Context. Housing Studies, 27(1), 97 – 126. https://doi.org/10.1080/02673037.2012.632080
Loukaitou-Sideris, A., & Fink, C. (2009). Addressing Women’s Fear of Victimization in Transportation Settings A Survey of U.S. Transit Agencies. Urban Affairs Review, 44(4), 554–587. https://doi.org/10.1177/1078087408322874
Newman, O. (1973). Defensible Space: People and Design in the Violent City. Architectural Press.
Newman, O. (1996). Creating Defensible Space. Diane Pub Co.
Pakzad, J. (2008). An Intelectual History of Urbanism (3) from Space to Place. Armanshahr.
Raudenbush, S.W., & Sampson, R. (1999). Assessing Direct and Indirect Effects in Multilevel Designs with Latent Variables. Sociological Methods & Research, 28(2), 123–153. https://doi.org/10.1177/0049124199028002001
Rubenstein, H., Murray, C., Motoyama, T., & Rouse, W.V. (1981). The Link between Crime and the Built Environment: The Current State of Knowledge. U.S. Dept. of Justice, National Institute of Justice ; For Sale by the Supt. of Docs., U.S. G.P.O. https://catalog.hathitrust.org/Record/002991989
Schneider, R.H., & Kitchen, T. (2007). Crime Prevention and the Built Environment (1 edition). Routledge.
Shakoori, S. (2016). Recognition of Environmental attributes contributing to women’s’ Security in Urban Spaces (Case Study: Makhsus and Salamat Neighborhoods, Tehran’s 11th Region). Motaleate Shahri, 6(21), 77–91.
Shariati, A., & Guerette, R.T. (2017). Situational Crime Prevention. In Preventing Crime and Violence (261–268). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-44124-5_22
Sohn, D.W. (2016). Do All Commercial Land Uses Deteriorate Neighborhood Safety?: Examining the Relationship between Commercial Land-use Mix and Residential Burglary. Habitat International, 55, 148–158. https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2016.03.007
Soltani, A., Izadi, H., & Mozayani, S. (2009). The Role of Physical Characteristics of City in Social Relationships and Perceived Security. Daneshentezami, 11(142), 32-63.
Taylor, R.B., Koons, B.A., Kurtz, E.M., Greene, J.R., & Perkins, D.D. (1995). Street Blocks with More Nonresidential Land Use have More Physical Deterioration: Evidence from Baltimore and Philadelphia. Urban Affairs Review, 31(1), 120–136. https://doi.org/10.1177/107808749503100106