اهداف و چشم انداز

آرمانشهر واژه ای است که درکل، معانی متنوعی بر آن مترتب می گردد.

 

چیستی آرمانشهر با چیستی تمامی جوانب حیات انسانی گره می خورد. اما، در این نشریه آرمان مداری بر ساختمایه شهری گره خورده است تا جایی که آرمانشهر حوزه واقعیت های محیطی را موجودیت می بخشد. در این راستا بستر و سامانه محیطی، باز و چند وجهی می باشد.

 

دانش پژوهان، پژوهشگران، حرفه مندان و کلاً آنانی که دلمشغول سازندگی محیط مصنوع را دارند برای پویایی، سرزندگی و تعالی آن تلاش می کنند. واقعیت موجود شهر امروز و فضاهای آن، به ویژه در سرزمین دیر پای ایران، نمود ناکار آمدی و مسئله داری است. آنگونه که، برخی از صاحب نظران خود را راضی می کنند تا به حداقل راهکاریابی ها برای برآوردن نیازها و الزامات حیاتی انسان شهرنشین پاسخ دهند.

 

بنابراین، به زبان فرآیند طراحی شهری، آرمانشهر چشم انداز همه شهرهای ایرانی است که رسیدن به آن هدف والای تمامی برنامه ها و طرح ها، راهبردها و اقدامات است. برای رسیدن به این هدف والا راه های مختلفی وجود دارد. این نشریه تلاش دارد تا از طریق انتشار نتایج آخرین پژوهش هائی که با ابعاد مختلف در زمینه  طراحی شهری، برنامه ریزی شهری، معماری منظر، معماری و کلاً هنرهای کاربردی که درگستره سامانه شهرها صورت گرفته است؛ راه دستیابی به اهداف مذکور را هموار و روشن نماید.