تأثیر به‌کارگیری آموزش انتقادی در درس طراحی معماری بر انگیزش تحصیلی دانشجویان طرح معماری یک کارشناسی‌ارشد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

3 استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

انتخاب بهینه‌ترین شیوه آموزش همگام با هدف و زمینه موضوعی که آموزش داده می‌شود یکی از مسائلی است که در چند دهه گذشته مورد بررسی بسیاری از پژوهشگران رشته‌های مختلف قرار گرفته است. یکی از این مقوله‌ها، بحث در چگونگی به‌کارگیری شیوه آموزش انتقادی، به‌عنوان یکی از یادگیرنده محورترین شیوه‌های آموزشی است که بین دانشجویان و استاد، روابط نه بر اساس انتقال یک‌طرفه اطلاعات بلکه براساس تغییر در ساختار قدرت و تبادل همه جانبه اطلاعات بنا نهاده شده است. همخوانی این شیوه آموزشی مسئله محور با جوهره محیط‌های یادگیری کارگاه‌های معماری، امکان به‌کارگیری این روش آموزشی در کارگاه معماری طرح یک کارشناسی‌ارشد را متبادر نمود. بر این مبنا، پژوهش حاضر، با هدف بررسی تأثیر روش مذکور بر میزان انگیزش دانشجویان معماری در دروس عملی طراحی شد. دانشجویان طرح یک کارشناسی‌ارشد در دانشگاه آزاد گرگان به‌عنوان مورد مطالعاتی پژوهش انتخاب شدند. فرضیه پژوهش این بود که تأثیر آموزش انتقادی بر ایجاد انگیزش درونی در میان دانشجویان معماری در دروس طرح معنادار است. روش تحقیق حاضر توصیفی و روش تجزیه و تحلیل آمار، استنباطی بوده است. برای سنجش و مقایسه میزان انگیزش دانشجویان در دو حالت آموزش معمول و انتقادی از پرسشنامه استاندارد شده محیط‌های یادگیری حمایتگر دسی و رایان1 استفاده شد. این پرسشنامه بر مبنای نظریه انگیزش درونی دسی و رایان که سه معیار «خودمختاری»، «احساس کفایت» و «احساس تعلق» را در رشد انگیزش درونی اساسی می‌داند و مدل مفهومی تحقیق حاضر نیز بر مبنای آن‌ها تدوین و طراحی شده است. از آزمون T دو نمونه مستقل و با استفاده از نرم‌افزار SPSS برای مقایسه این دو روش در نمونه مورد مطالعه استفاده شده است. نتایج نشان دادند که روش آموزش انتقادی به‌طور قابل توجهی نسبت به روش معمول استاد- محور سطح بیشتری از انگیزش را در دانشجویان پدید می‌آورد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Efficacy of Using Critical Pedagogy as a Teaching Method in Master’s Architectural Design Course (1) on Graduate Students’ Motivation

نویسندگان [English]

  • Sohrab Sardashti 1
  • Farhang Mozaffar 2
  • Minoo Shafaie 3
1 Ph.D. of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Associate professor of Architecture, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
3 Assistant professor of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Choosing the optimal teaching method appropriate to the purpose and field of the subject is one of the issues that have been discussed by many researchers of various fields over the past few decades. Critical pedagogy is one of the most learner-centered teaching method, according to which the relationship between the professor and students is not made based on the one-sided transfer of information, but also on changes in the power-sharing and the mutual exchange of information. Consistency of this problem-based teaching method with the essence of learning environments of architectural workshops made it possible to apply this teaching method in master’s architectural design course (1). Accordingly, the present study aims to evaluate students’ intrinsic motivation under the circumstances of the critical education method. To this end, 24 graduate students of Islamic Azad University of Gorgan attending the architectural design course (1) are chosen as samples. The research hypothesis is that the critical pedagogy significantly affects the internal motivation of architectural students attending the design courses. This study is descriptive research carried out using inferential statistics. To compare the effectiveness of the two conventional teaching method and critical pedagogy on students’ intrinsic motivation, Deci & Ryan’s learning climate questionnaire is used. This questionnaire is based on Deci and Ryan’s “Self-Determination Theory”, which knows the three criteria of “autonomy”, “competence” and “relatedness” necessary in the development of intrinsic motivation. Moreover, the research conceptual model is designed and developed based on these criteria. Then, the data are analyzed using independent sample t-test and SPSS software. The results showed that the critical pedagogy produced a higher level of intrinsic motivation in students than the conventional teacher-centered educational method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical Pedagogy
  • Intrinsic Motivation
  • Autonomy
  • Architectural Design Course
 
Amabile, T.M., DeJong, W., & Lepper, M.R. (1976). Effects of Externally Imposed Deadlines on Subsequent Intrinsic Motivation. Journal of Personality and Social Psychology, 34(1), 92–98. https://doi.org/10.1037/0022-3514.34.1.92 
Biggs, J. (2003). Teaching for Quality Learning at University. Maidenhead, Berkshire: Open University Press. http://www.educatejournal.org/index.php/educate/article/viewFile/81/78
Bourdieu, P. (2005). Habitus. In Hillier, J., & Rooksby, E. (Eds.). Habitus: A Sense of Place. London: Ashgate. 43-49. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1468-2427.2007.00734_1.x
Boyer, E., & Mitang, L. (1996). Building Community: A New Future for Architecture Education and Practice, Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, Princeton, New Jersey. https://www.amazon.com/Building-Community-Architecture-Education-Practice/dp/0931050596
Broadfoot, O., & Bennett, R. (2003). Design Studios: Online? Apple University Consortium Academic and Developers Conference Proceedings. Wollongong: Apple University Consortium Academic and Developers, 9-21. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.124.3548
Bryzzheva, A.L. (2002). Toward a Philosophy of the Liberating Act: Implications of Bakhtin, Freire, and Vygotsky for Bilingual and Multicultural Education, a Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy, Pennsylvania State University. https://harrisburg.psu.edu/
Cuff, D. (1991). Architecture: the Story of Practice. Cambridge, MA: MIT Press. www.fen-om.com/theory/theory149.pdf
Deci, E.L. (1972). Intrinsic Motivation, Extrinsic Reinforcement, and Inequity. Journal of Personality and Social Psychology, 22(1), 113–120. https://doi.org/10.1016/0030-5073(72)90047-5
Deci, E.L., & Ryan, R.M. (1985). Intrinsic Motivation and Self-determination in Human Behavior. Berlin: Springer Science & Business Media. https://doi.org/10.1007/978-1-4899-2271-7
Deci, E.L., & Ryan, R.M. (1991). A Motivational Approach to Self: Integration in Personality. In R. Dienstbier (Ed.), Nebraska Symposium on Motivation. Perspectives on motivation, 38, 237–288. Lincoln: University of Nebraska Press. https://selfdeterminationtheory.org/theory/
Deci, E., Nezlek, J., & Sheinman, L. (1981). Characteristics of the Rewarder and Intrinsic Motivation of the Rewardee. Journal of Personality and Social Psychology, 40. 1975. Cognitive Evaluation Theory, Which Distinguishes Between the Controlling and Informational Aspects of Rewards. 10.1037/0022-3514.40.1.1. https://selfdeterminationtheory.org/theory/
Dutton, T.A. (Ed.). (1991). Voices in Architectural Education: Cultural Politics and Pedagogy. New York, London: Bergin and Garvey. http://www.aias.org/
Fisher, C.D. (1978). The Effects of Personal Control, Competence, and Extrinsic Reward Systems on Intrinsic Motivation. Organizational Behavior and Human Performance, 21, 273–288. https://doi.org/10.1016/0030-5073(78)90054-5
Freire, P. (1972). Pedagogy of the Oppressed, tr. Myra Bergman Ramos, Harmondsworth: Penguin Books. https://www.amazon.com/Pedagogy-Oppressed-Penguin-Education-Freire/dp/014025403X
Freire, P. (2009). Education for Critical Consciousness, New York, Continuum.
Fritze, C. (2004). The Theory of Paulo Freire, in http://www.community-work-training.org.uk/freire
Grolnick, W.S., & Ryan, R.M. (1987). Autonomy in Children’s Learning: An Experimental and Individual Difference Investigation. Journal of Personality and Social Psychology, 52, 890–898. https://doi.org/10.1037/0022-3514.52.5.890
Harackiewicz, J.M., Manderlink, G., & Sansone, C. (1984). Rewarding Pinball Wizardry: The Effects of Evaluation on Intrinsic Interest. Journal of Personality and Social Psychology, 47, 287–300. https://doi.org/10.1037/0022-3514.47.2.287
Hennessey, B.A., & Amabile, T.M. (1987). Creativity and Learning: What Research Says to the Teacher? Washington DC: National Education Association, Professional Library. https://doi.org/10.1037/0003-066X.53.6.674
Koch, A., Schwennsen, K., Dutton, T.A., & Smith, D. (2002). AIAS Studio Culture Task Force Report. Washington DC: AIAS. http://www.aias.org/
Kuhn, S. (2001). Learning from the Architecture Studio: Implications for Project-Based Pedagogy. International Journal of Engineering Education, 17(4, 5), 349-352. Great Britain. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.500.2729&rep=rep1&type=pdf
Lepper, M. R., & Greene, D. (1975). Turning Play into Work: Effects of Adult Surveillance and Extrinsic Rewards on Children’s Intrinsic Motivation. Journal of Personality and Social Psychology, 31, 479–486. https://doi.org/10.1037/h0076484
Mansurfar, K. (2003). Statistical Methods. Tehran: University of Tehran. 3 -3908-03-964.
McClean, D., & Hourigan, N. (2013). Critical Dialogue in Architecture Studio: Peer Interaction and Feedback, the Higher Education Academy. JEBE, 8(1). https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.11120/jebe.2013.00004
Morkel, J. (2011). Facebook-Enhanced Face to Face Learning: The Architecture Studio, 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 22-24, September 2011 Fırat University, ELAZIĞ- TURKEY. http://web.firat.edu.tr/icits2011/papers/27718.pdf
Mozaffar, F., Khakzand, M., Changiz, F., & Farshadfar, F. (2009). Teamwork Design: Missing Link in Educating Architecture Design. Journal of Education Technology, (3)4. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=109555
Nicol, D., & Pilling, S. (eds.) (2000). Changing Architectural Education: Towards a New Professionalism. London: E & F Spon Press. https://www.amazon.com/Changing-Architectural-Education-Towards-Professionalism/dp/0419259201
Nix, G., Ryan, R.M., Manly, J.B., & Deci, E.L. (1999). Revitalization through Self-regulation: The Effects of Autonomous and Controlled Motivation on Happiness and Vitality. Journal of Experimental Social Psychology, 35, 266–284. https://doi.org/10.1006/jesp.1999.1382
Parnell, R. (2001). It’s Good to Talk: Managing Disjunction through Peer Discussion. Architectural Education Exchange (AEE) Conference, Cardiff University, Cardiff. http://cebe.cf.ac.uk/aee/papers.html
Prosser, M., & Trigwell, T. (1999). Understanding Learning and Teaching: The Experience in Higher Education. Buckinghamshire: Open University Press. https://www.amazon.com/Understanding-Learning-Teaching-Research-Education/dp/0335198317
Quinlan, A., Corkery, L., & Marshall, N. (2007). Positioning the Design Tutor’s Presence in the Design Studio for Successful Student Design Learning, Connected 2007 International Conference on Design Education 9 – 12 July 2007, University of New South Wales, Sydney, Australia. unsworks.unsw.edu.au/fapi/datastream/unsworks:4237/SOURCE1
Ramsden, P. (2003). Learning to Teach in Higher Education. London & New York: Routledge Falmer. https://www.amazon.com/Learning-Teach-Higher-Education-Ramsden/dp/0415303451
Ryan, R.M., & Grolnick, W.S. (1986). Origins and Pawns in the Classroom: Self-report and Projective Assessments of Individual Differences in Children’s Perceptions. Journal of Personality and Social Psychology, 50, 550–558. https://doi.org/10.1037/0022-3514.50.3.550
Ryan, R.M., & La Guardia, J.G. (2000). What is being optimized over Development: A Self-Determination Theory Perspective on Basic Psychological Needs across the Life Span in S. Qualls & R. Abeles (Eds.), Dialogues on Psychology and Aging, 145–172. Washington, DC: American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/10363-008
Ryan, R.M., Stiller, J., & Lynch, J.H. (1994). Representations of Relationships to Teachers, Parents, and Friends as Predictors of Academic Motivation and Self-Esteem. Journal of Early Adolescence, 14, 226–249. http://dx.doi.org/10.1177/027243169401400207
Schön, D.A. (1984). The Reflective Practitioner. New York: Basic Books. https://www.scirp.org/(S(351jmbntvnsjt1aadkposzje))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1132209
Schön, D.A. (1985). Architecture and the Higher Learning; the Design Studio, an Exploration of its Traditions and Potentials. London: RIBA Publications. https://www.bookdepository.com/Design-Studio-Donald-Schon/9780947877453
Schön, D.A. (1987). Educating the Reflective Practitioner: Toward a New Design for Teaching and Learning in the Professions. San Francisco: Jossey-Bass. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/chp.4750090207
Sheldon, K.M., Ryan, R.M., Rawsthorne, L., & Ilardi, B. (1997). Trait Self and True Self: Cross-Role Variation in the Big Five Traits and Its Relations with Authenticity and Subjective Well-Being. Journal of Personality and Social Psychology, 73, 1380–1393. https://www.scirp.org/(S(i43dyn45teexjx455qlt3d2q))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=204569 doi:10.1037/0022-3514.73.6.1380
Tafarodi, R.W., Milne, A.B., & Smith, A.J. (1999). The Confidence of Choice: Evidence for an Augmentation Effect on Self-perceived Performance. Personality and Social Psychology Bulletin, 25, 1405–1416. https://doi.org/10.1177/0146167299259006
Webster, H. (2008). Architectural Education after Schön: Cracks, Blurs, Boundaries and Beyond. Journal for Education in the Built Environment, 3(2), 63-74 (12) ISSN: 1747-4205. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.11120/jebe.2008.03020063
White, R.W. (1959). Motivation Reconsidered: The Concept of Competence. Psychological Review, 66, 297–333. https://doi.org/10.1037/h0040934
Zuckerman, M., Porac, J., Lathin, D., Smith, R., & Deci, E.L. (1978). On the Importance of Self-Determination for Intrinsically Motivated Behavior. Personality and Social Psychology Bulletin, 4, 443–446. https://doi.org/10.1177/001698629403800403