تبیین نشانه‌شناختی رمزگان در روش‌های بازنمایی معماری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، تاکستان، ایران

2 استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

در نشانه‌شناسی از مفهوم بازنمایی به‌عنوان راهی برای ارزیابی معنای نهفته در متون یاد می‌شود. امروزه استفاده از بازنمایی معماری به‌عنوان یک مفهوم محوری در ساخت واقعیت هم‌چون استفاده از نقشه‌ها و اسکیس‌ها بسیار مرسوم است. آن‌چه واضح است این‌است‌که بازنمایی معماری روش‌های خود را در نظم و معنا بخشیدن به نشانه‌ها یافته‌است؛ لذا برای معناکاوی آن‌ها در متون معماری، می‌باید از مفاهیمی که درک بازنمایی را آسان‌تر می‌کنند؛ استفاده نمود. مفهوم رمزگان با چارچوب‌مند‌کردن نشانه‌ها، آن‌ها را به یک نظام معنادار تبدیل می‌کند و به‌همین جهت در جستار حاضر در کنار مفهوم بازنمایی آورده شده‌است. روش تحقیق نیز در بازنمایی‌های معماری، می‌باید توسط یک روش پژوهش کیفی آمیخته، قبض و بسط داده شده و نظام معنایی آن‌ها رمزگشایی شود. بدین منظور تبیین نشانه‌شناختی انواع بازنمایی‌های معماری بر اساس رابطه میان رمزگان آن‌ها به‌عنوان مسأله اصلی این جستار درنظر گرفته شده‌است. در این راستا با هدف شناخت تفاوت‌های اساسی میان انواع بازنمایی‌ معماری، سه نقش کلی برای آن‌ها فرض شده سپس در بخش تحلیلی با رویکردی تفسیری و ساخت‌گرا، جداول قیاسی ازآمیختن بازنمایی‌ها و رمزگان معماری بر پایه فرضیه‌ها، شکل می‌گیرند. بدین ترتیب تفاسیر به‌دست آمده می‌توانند ظرفیت‌های بازنمایی معماری را خصوصاً در حوزه معانی ضمنی معماری، ارتقاء دهند. در نتیجه می‌توان اظهارکرد که نشانه‌شناسی، بازنمایی‌های معماری را به‌عنوان یک رسانه تولید شکل و معنا تبیین می‌کند. سه اصل تقابل و ترتیب زمانی، مشابهت ظاهری و مجاورت مکانی و هم‌چنین تأثیر از متون مرتبط دیگر به‌عنوان مهم‌ترین دلالت‌های ضمنی در شکل‌گیری بازنمایی معماری مورد نظر قرار گرفته و هرکدام به‌ترتیب میان انواع رمزگان‌های معماری ارتباطات معنایی جدیدی ایجاد می‌کنند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Semiotic Explanation of Codes in Architectural Representation Methods

نویسندگان [English]

  • Seyed Mojtaba Shojaee 1
  • Mehrdad Matin 2
1 Assistant Professor of Architecture, Department of Architecture, Islamic Azad University, Takestan Branch, Takestan, Iran
2 Assistant Professor of Architecture, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

In semiotics, the concept of representation is defined as a way of evaluating the meaning hidden in the texts. Today, the use of architectural representation, as a central concept in the creation of reality, is as common as the use of maps and sketches. What is clear is that architectural representation has found its methods in ordering and giving the meaning to the signs; so to find their meanings in architectural texts, one must use those concepts that make the understanding of representation easier. The concept of codes transforms signs into a meaningful system by structuring them, and that is why it is represented along with the concept of representation in the present study. The architectural representations also need to be combined, constipated and expanded using a qualitative research method and their semantic system must be decoded. To this end, the semantic explanation of different types of architectural representations based on the relationship between their codes is considered as the main issue of this paper. In this regard, to understand the fundamental differences between different types of architectural representations, three general schemes are assumed for them, then in the analytical section, using an interpretive and structural approach, combinations of architectural representations and coded, based on hypotheses, are presented in tables. In this way, the obtained interpretations can enhance the capacity of architectural representation, especially in the area of implicit architectural meanings. Consequently, it can be stated that semiotics explains architectural representations as a medium of form and meaning production. The three principles of chronological order and contrast, apparent similarity and spatial proximity, as well as the influence of other related texts, are considered as the most important signification for the formation of architectural representations, each of which create new semantic connections among architectural codes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architectural Representation
  • Architectural Codes
  • Semantics
Agudin, M.L. (1995). The Concept of Type in Architecture (An Inquiry into the Nature of Architectural Form), A Dissertation Submitted to the Swiss Federal Institute of Technology, Zürich, Austria. https://www.researchgate.net/publication/304347927_The_concept_of_type_in_architecture_an_inquiry_into_the_nature_of_architectural_form_a_dissertation_submitted_to_the_Swiss_Federal_Institute_of_Technology_Zurich_for_the_degree_of_Doctor_of_Technical_
Akin, Ö., & Weinel, E. (1982). Representation and Architecture (ed.). Bolin Creek Books, Inc. North Carolina, United states. https://www.amazon.com/Representation-Architecture-Omer-Akin/dp/B000BT1V2G
Berger, A.A. (2010). ‌Media Analysis Techniques.(P. Ejlali, Trans.). Tehran, Media Studies and Research Center Ministry of Culture and Islamic Guidance publications, Tehran, Iran. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/607987
Berger, A.A. (2006). Cultural Criticism: A Primer of Key Concepts. (H. Moshirzadeh, Trans.). Tehran, Center for Recognition of Islam and Iran Publications, Tehran, Iran. http://opac.nlai.ir/opacprod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1049743&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
Blaser, W. (1994). Mies Van Der Rohe: The Art of structure.Watson-guptill Publishers. Newyork, U.S.A. https://www.amazon.com/Mies-Van-Rohe-Art-Structure/dp/0823030644
Broadbent, G. (2009). With Broadbent about Architecture, (N. Razavi, & H. Noorbakhsh, K. Jourabchi, Trans.). Tehran, Shadi Beheshti University publications, Tehran, Iran.
Burr, V. (1995). An Introduction to Social Constructivism. London: Sage Publishers, Inc. California, United states http://www.urbanlab.org/articles/Articles%20S.%20Mayor/methodologie/%20An%20Introduction%20to%20Social%20Constructionism.pdf
Burtt. E.A. (1990). The Metaphusical Foundation of Modern Science, (A.K. Soroush, Trans.). Tehran, Institute for Cultural Studies and Research Publications. Tehran, Iran.‬ http://d-lib.atu.ac.ir/site/catalogue/5250
Chandler, D. (2008). The Basics Semiotics, (M. Parsa, Trans.). Tehran, Institute of Islamic Culture and Art publications, Tehran, Iran. http://opac.nlai.ir/opacprod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=798792&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
Creswell, J., & Plano Clark, V. (2007). Designing and Conducting Mixed Methods Research. Thousand Oaks, CA: Sage Publishers, Inc. California, United states. https://us.sagepub.com/en-us/nam/designing-and-conducting-mixed-methodsresearch/book241842
De La Puerta, J.M. (1997). The Sketch, Project and Architecture Madrid: Celeste. El Croquis, Proyecto Y Arquitectura. Madrid, Spain.
Denzin, N.K., & Lincoln, Y.S. (1994). Introduction: Entering the Field of Qualitative Research, Sage Publishers, Inc. California, U.S.A.
De Saussure, F. (2010). Course in General Linguistics, (K. Safavi, Trans.). Tehran: Hermes publications, Iran. http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=132500&lang=fa
Eco, U. (2008). La Production Des Signes. (P. Izadi, Trans.). Tehran, Sales Publications, Tehran, Iran. http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=190774&lang=fa
Eco, U. (2017). Semiotics: A reader. (A.A. Nojoumian, Trans.). Tehran, Morvarid Publications, Tehran, Iran. http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=278102&lang=fa
Eco, U. (1965). Towards a Semiotic Enquiry into the Television Message, in Corner and Hawthorn (Eds) (1980). https://blogs.stlawu.edu/evefall15/2015/09/29/umberto-eco-towards-a-semiotic-inquiry-into-the-television-message/
Eco, U. (1976). A Theory of Semiotics. Bloomington, IN: Indiana University Press / London: Macmillan. Indiana, United states. https://books.google.com/books/about/A_Theory_of_Semiotics.html?id=BoXO4ItsuaMC
Fakouhi, N. (2007). History of Thoughts and Anthropological Theories, Tehran: Ney publications, Iran. https://www.goodreads.com/book/show/6987096
Frampton, K. (2007). Modern Architecture / A critical History. Thames and Hudson Publishers, London, United Kingdom. https://www.amazon.com/Modern-Architecture-Critical-History-Fourth/dp/0500203954
Gardner, H. (2013). Art through the Ages, (M.T. Faramarzi, Trans.). Tehran: Agah publications, Iran. https://www.amazon.com/Gardners-Through-Ages-Helen-Gardner/dp/015100241X
Hiller, A. (2012). Architecture Representation: Abstraction and Symbol within Design, Honors Thesis, MIT University, Massachusetts, United states. https://www.scribd.com/document/214820351/Thesis-Hiller-Anastasia
Hodder, I. (1984). Burials, Houses, Women and Men in the European Neolithic. in D.Miller and C.Tilley (eds), Ideology, Power and Prehistory , Cambridge: Cambridge University Press. London, United Kingdom. http://www.ian-hodder.com/articles/burials-houses-women-and-men-in-the-european-neolithic-book-chapter
Jarzombek, M. (2013). Architecture of First Societies: A Global Perspective, Wiley publishers, Hoboken, New Jersey, United states. https://www.amazon.com/Architecture-First-Societies-Global-Perspective/dp/1118142101
Pérez Gómez, A., & Pelletier, L. (1997). Architectural Representation and the Perspective Hinge. Cambridge, Mass: MIT Press, Massachusetts, United states. https://www.amazon.com/Architectural-Representation-Perspective-Hinge-Press/dp/0262661136
Pozzo. A. (n.d.). Fresco with Trompe l’oeuil - Andrea Pozzo -Jesuit Church Vienna. https://en.wikipedia.org/wiki/File:Fresco_with_Trompe_l%27oeuil_-_Andrea_Pozzo_-Jesuit_Church_Vienna.jpg
Shafiei Kadkani, M.R. (1971). Imagery in Persian Poetry, Tehran: Agah publications, Iran.
Simitch, A., &Warke, V. (2014). The Language of Architecture: 26 principles Every Architect should know, Rockport Publishers: Beverly. Massachusetts. United States. https://www.amazon.com/Language-Architecture-Principles-Architect-Should/dp/1592538584/ref=sr_1_1?keywords=The+language+of+Architecture%3A+26+principles+every+Architect+should+know&qid=1579041358&s=books&sr=1-1
Sojoodi, F. (2008). Practical Semiotics, Tehran: Elm publications, Iran.
Voloshinov, V. (1973). Marxism and the Philosophy of Language. Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts, United states. https://www.amazon.com/Marxism-Philosophy-Language-V-Volosinov/dp/0674550986/ref=sr_1_1?keywords=Marxism+and+the+Philosophy+of+Language&qid=1579041407&s=books&sr=1-1
Wilden, A. (1987). The Rules Are No Game: The Strategy of Communication. London: Routledge & Kegan Paul. London, United Kingdom. https://www.amazon.com/Rules-Are-No-Game-Communication/dp/0710098685/ref=sr_1_1?keywords=The+Rules+Are+No+Game%3A+The+Strategy+of+Communication&qid=1579041465&s=books&sr=1-1