نقش تزیینات در بازیابی هویت ایرانی– اسلامی در جداره‌های شهری مورد مطالعاتی: راسته تاریخی بالا و پایین خیابان شهر مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 مربی گروه هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر، گلستان، ایران

چکیده

در ایران به دلیل تقابلی که در دهه‌های اخیر بین سنت‌های ایرانی، فرهنگ اسلامی و مدرنیته شدن پدید آمد همواره این پرسش مطرح بوده است که جایگاه فرهنگ بومی و ارزش‌های دینی ما کجاست و معماری و شهرسازی که مصداق بارز تجلی این ارزش‌ها هستند چگونه باید عمل کنند؟ در این بین نقش نماهای شهری به‌عنوان بخشی از منظر شهری که منتقل کننده مفاهیم فرهنگی و تحکیم هویت شهری می‌باشند و نیز تزیینات اسلامی که در گذشته جزیی جدایی‌ناپذیر از کالبد شهر و معماری بوده است، بسیار حائز اهمیت است. این جستار بر آن است تا با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، بر اساس مطالعات میدانی به صورت مشاهده مستقیم و حضور نگارندگان در بالا و پایین خیابان و مبتنی بر مطالعات اسنادی و مرور متون و منابع تاریخی و تجارب و تحلیل آن‌ها، به بررسی جایگاه تزیینات اسلامی در نماهای شهری با استفاده از روش تطبیقی- مقایسه‌ای بپردازد و نقش آن‌ها را در تقویت هویت ایرانی- اسلامی مورد مداقه قرار دهد. در این بین جداره‌های تاریخی بالا و پایین خیابان در انطباق با مبانی نظری پژوهش مورد بررسی قرار گرفت و از نظر رنگ، مصالح، نوع تزیین و مکان کاربرد طبقه‌بندی شدند سپس نقش این جداره‌ها بر مبنای شاخص‌های فرهنگ اسلامی اعم از اعتقادی، زندگی اجتماعی، ارزش‌های بومی در تحکیم هویت ایرانی- اسلامی مورد مداقه قرار گرفت. از ارزیابی مطالعات حاصله نتیجه می‌شود که تزیینات جداره‌های مذکور که تماماً دو طبقه و با خط آسمانی نسبتاً صاف هستند، از تزیینات هندسی کاشیکاری معرق و معقلی به همراه آجرکاری به‌طور عمده در بخش بالایی استفاده شده است و این تزیینات ایرانی- اسلامی نقش قابل توجهی در احیای ابعاد مختلف ارزش‌های فرهنگ اسلامی در جداره‌ها و منظر شهری دارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Ornamentations in Retrieving Iranian-Islamic Identity of Urban Façades; Case Study: Mashhad’s Bala and Paein Khiaban Historical Axes

نویسندگان [English]

  • Maryam Talaei 1
  • Mojtaba Ansari 2
  • Fatemeh Dorjvar 3
1 Ph.D. Candidate of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Instructor of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Islamic Azad University, Azadshahr Branch, Golestan, Iran
چکیده [English]

Due to the contradiction emerged between Iranian traditions, Islamic culture and modernization in recent decays, the following questions have been raised; where is the position of our indigenous culture and religious values? And how should architecture and urbanism, which are the explicit expression of such values behave? Meanwhile, urban facades, as part of the cityscape, which convey the cultural concepts and stabilize the urban identity, as well as Islamic ornamentations, which were inseparable parts of the architecture and city in past, play a key role in this regard. The present study is descriptive-analytical research which is carried out using field studies in form of direct observation, as well as library studies. This research evaluates the position of Islamic ornaments of the urban façade using an adaptive-comparative method and scrutinizes their roles in stabilizing the Iranian-Islamic identity. Hence, the historical facades of Bala and Paein Khiaban alleys are studied in terms of colour, material, types of ornamentation, and the location on the façade. Then, the role of these façades in stabilizing Iranian-Islamic identityis evaluated based on the Indicators of Islamic Culture including beliefs, social life, and indigenous values. The results show that the ornaments of the mentioned facades, which are all two-story with the flat skyline, are mainly geometrical ones. The applied materials are brick as well as Moaghelli and Moarragh tiling mostly used in the upper part of the building facade. These ornaments play a noticeable role in retrieving various aspects of Islamic values in urban facades and cityscape.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ornaments
  • Iranian-Islamic Identity
  • Urban Facades
  • Cityscape
  • Bala and Paein Khiaban
Afifi, V., & Talaei, M. (2014). Scrutinizing the Mashhad’s Historical Urban Façade in terms of Ornamentation, Material and Techniques. Asrar Institute of higher Education and Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization of Khorasan-e Razavi. 
Afshar Naderi, K. (2008). Façade in the Architecture of Iran. Memar Magazine, 51, 10-15. http://www.memarmagazine.com/fa/#magazine 
Alexander, C. (2002). The Timeless Way of Building. (M. Qayyoomi Bidhendi, Trans.). Tehran: Shahid Beheshti University. Printing & Publishing Center.
Amid, H. (1985). Farhang-i Farsi ‘Amid. Tehran: Amirkabir.
Ansari, M. (2002). Ornamentation in Iran’s Art and Architecture (Islamic era with Emphasis on Mosques).Modares Honar, 1(1), 73-59. https://www.noormags.ir/view/en/magazine/number/19381
Archieve of Iran’s Cultural Heritage Handicrafts and Tourism Organization
Atashinbar, M. (2009). The Continuity of Identity in Urban Landscape. Bagh-e Nazar Journal, 6(12), 45-56. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=193851
Bahreini, H. (2008). Urban Space analysis. Tehran: Tehran University Press. 
Bemanian, M.R., Momeni, K., & Soltanzadeh, H. (2012). Comparative Study of Tiling Patterns in Two Isfahan’s Mosque- schools: “Madrese Chaharbagh” and “Masjed-Seyyed. Moatleat Tatbighi Honar, 1(2), 1-16. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=297164
Daneshpour, S.A. (2005). An Introduction to Meaning and Function of Identity of Man-Building Environment. Bagh-e Nazar, 1(1), 59-70. http://www.bagh-sj.com/article_1494.html
Deilmann, H., Bickenabach, G., & Pfeiffer, H. (1987). Living in Cities. Stuttgart: K. Krämer
Dehkhoda, A.A. (1958). Dehkhoda Dictionary Encyclopedia -Loghat Nameh Dehkhoda. Tehran: College of Science and Literature, University of Tehran. 
Falamaki, M. (2006). Formation of architecture in Iran and west experiences. Tehran: Faza.
Goudarzi, M. (2010). Mirror of imagination, Analysis of Architectural decoration of Qajar Period, Research center for Islamic art and culture, Tehran: Soureh- mehr.
Haghighat bin, M., Ansari, M., & Pourjafar, M.R. (2009). Mashhad khiyaban (Street charbagh) during Safavid dynasty. Journal of Historical Research, 1(4), 37-54. http://jhr.ui.ac.ir/article_16500.html
Hillenbrand, R. (2001). Islamic Architecture: Form, Function, and Meaning. (B. Ayatollah Zadeh Shirazi, Trans.). Tehran: Rozaneh Publication.
Khanykov, N.V. (2016). Memoire Sur la Partie Me’ridionale de l’Asie Centrale. (A. Yaghmaei & A. Bigonah). Mashhad: Behnashr Company ‪ (Astan Quds Razavi Publications).‬‬‬‬‬‬‬‬‬
Kiani, M.Y. (1997). Decorations Reluted with the Iranian Architecture of the Islamic Period. Tehran: Cultural Heritage Organization press. 
Lang, J.T. (2007). Urban Design: A Typology of Procedures and Products. (S.H. Bahreini, Trans.). Tehran: Tehran University Press. 
Lynch, K. (2002). A Theory of Good City Form‬. (S.H. Bahreini, Trans.). Tehran: Tehran University Press. 
MacGregor, S.C.M. (1999). Narrative of a Journey through the Province of Khorassan and on the N. W. Frontier of Afghanistan in 1879. New York: Adegi Graphics. 
Mahdavinejad, M., Bemanian. M., & Khaksar, N. (2010). Architecture and Identity-explanation of the Meaning of Identity in Pre-modern, Modern and Post- modern Eras. Hoviatshahr, 4(7), 113-122. http://hoviatshahr.srbiau.ac.ir/article_1141.html 
Mahvan, A. (2004). Mashhad Al -Reza history. Mashhad: Mahvan press.
Mahvan, A. (2014). The History of Ancient Mashhad. Mashhad: Javdan Kherad press.
Motahhari, M. (1993). Eternity of moral Values. Tehran: Sadra Publication. 
Moftakhari, H. (2014). Iran and Islam: Iranian Identity, Islamic Heritage. Historical Studies, 4(2), 93-111. http://historicalstudy.ihcs.ac.ir/article_972.html
Makinejad, M. (2010). Persian Art History in Islamic Period: Architectural Decorations. Tehran: The Organization for Researching and Composing University Textbooks in the Humanities (SAMT) Press, 
Makinejad, M. (2002). The Role of Ornamentation in Islamic Architecture of Persian tile. Ketabe Mahe Honar Magazine, 45(46), 68-71. http://ensani.ir/fa/article/81275/%D9%86%D9%82%D8%B4 
Mansouri, A. (2007). Spatial Organization of Iranian City in Tow Periods: Before and after Islam Based on Testimonies of Evaluations of the City of Kerman. BAGH-E NAZAR, 4(7), 50-60. http://www.bagh-sj.com/article_67.html
Nasr, S.H. (1996). Islamic art & Spirituality. (R. Ghasemian, Trans.). Tehran: Hekmat. 
Necipoğlu, G., & Al-Asad, M. (1995). Geometry and Ornament in Islamic Architecture: Topkapı Palace. Santa Monica: Getty Center for the History of Art and the Humanities.
Norberg – Shulz, C. (2003). Architecture: meaning and place. (V. Norouz Borazjani, Trans.). Tehran: Jan Jahan publication. 
Naghizadeh, M., Zamani, B., & Eslam, K. (2010). Cultural Consideration in Urban Facade Formation (Emphasize on urban facade formation in Iranian Islamic architecture). Hoviatshahr, 4(7), 61-74. http://hoviatshahr.srbiau.ac.ir/article_1135.html 
Naghizadeh, M. (2007). Perception of Beauty & Identity of City (in the Light of Islamic Thought). Isfahan: Cultural Recreational Organization of Isfahan Municipality. 
Naghizadeh, M. (2000). Identity of «Iranian Architecture» and «Modernism». Honar-ha-ye-Ziba, 7, 79-91. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=58062 
Noghrehkar, A.H. (2015). Verses Architecture; an Interpretation of Islamic Intelligence in Art and Architecture. Tehran: Fekre No.
Parvizi, E., Ansari, M., & Salehi, M. (2012). Visual Perception of the Color in Urban Fresco (The Effect of Speed in Perception of the Colorful Stains of the City). Payam-e Mohandes Magazine, 56, 18-25. https://www.magiran.com/paper/1048198‬‬
Pourseif, A. (2013). The Concise Interpretation of Quran (AL-Mizan and Nemooneh). Tehran: Shahed.
Rahimzadeh, M.R. (2000). The Concept of Identity. Proceedings of the Second Congress on History of Iranian Architecture and Urbanism – Kerman, Bam. Eds. B. Ayatollah Zadeh Shirazi, 3, 261-273. Tehran: Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization of Iran. 
Rezvani, A. (2005). In Search of Urban Identity Mashad‬. Tehran: Ministry of Road and Urban Development. 
Seyyedi, N. (2009). Mashhad at the Beginning of the 14th Solar Century (Renowned as Maktab Shapoor Report). Mashhad: Ahang-e Ghalam publication.
Tabatabaei, M. (2011). Urban Facades and their Role in Environmental Quality. Tehran: Armanshahr, Publishing.
Tashakkori, A. (2013). The Impact of Urban Facades on Visual Aspects of the City and Citizens (Case Study: Yasuj’s Urban Facades in 2012). Paper Presented at National Conference on Sustainable Architecture and Urban Development, Bukan, Iran. https://www.civilica.com/Papers-SAUD01 
Zamani, B., Aghajani Refah, M., Khameneh zadeh, H., & Abbasgholizadeh, H. (2008). Organizing the Historical- cultural Axis of Tabriz. Tabriz Municipality (The 8 district) and the Research Center of Building and Urban Context Restoration of Tabriz Islamic Rat University.