واکاوی اولویت‌های مهارتی نظام آموزشی دوره کارشناسی معماری (مقایسه تطبیقی در ده دانشکده معماری تراز اول ایران و جهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، تهران، ایران.

2 استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

چکیده

آموزش معماری همانند سایر حوزه‌‌های آموزش، پس از پیدایش بارها دستخوش تحولات و بازنگری‌های مختلف شده و در این روند، دیدگاه‌‌های تصمیم‌‌سازان این عرصه به دلیل تأثیرگذاری بر روند شکل‌‌دهی محیط‌‌ها و سیستم‌‌های آموزشی و پرورشی نقش بس مؤثری داشته است. در نظام‌‌های گوناگون آموزشی، همواره نقاط ابهامی در خصوص مدت‌ زمان لازم برای گذراندن دوره‌‌های فراگیری، مبنای انتخاب دروس ارائه ‌شده و نوع مهارت‌‌های مورد آموزش وجود داشته است. در مقاله پیش رو، تلاش بر این بود که با بررسی ویژگی نظام‌‌های آموزشی مختلف در سطح دنیا و کشور، الگویی بهینه و راهبردی منسجم برای آموزش معماری ارائه شود تا بدین طریق دانشجویان معماری از پرورشی کارا و هدفمند برخوردار شوند. بر این اساس با اتخاذ روش همبستگی، به ‌صورت وابسته و ترکیبی با نگاهی علّی و رویکردی نظام‌‌مند نسبت به آموزش معماری، آن را به‌‌عنوان نظامی مدنظر قرار داده که از طریق نظریه عمومی سیستم‌‌ها قابل بررسی، تجزیه و تحلیل است. در انتها، تحلیل اولویت مهارت‌ها حاکی از این بود که «انعطاف ‌پذیری» به‌‌عنوان ویژه‌ترین خصوصیت شرح دروس رشته معماری در سطح دنیا شناخته شده است. این مسأله که خود در دو حوزه «انعطاف در دروس انتخابی» و «انعطاف در موضوع طرح دروس طراحی معماری» قابل‌ اعمال است؛ مبتنی بر شیوه ارزیابی و انتخاب دروس وابسته به استعداد‌های دانشجویان می‌باشد. نتایج حاصل گویای این مهم بوده که این امر در نظام آموزش معماری ایران مورد غفلت واقع شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Skills Priorities in the Architectural Education System at the Bachelor’s Degree (Comparative Study of the Top Ten Architecture Schools of Iran and the World)

نویسندگان [English]

  • Ali Asgari 1
  • Seyyed Mohammadreza Nasir Salami 2
  • Hossein Soltanzadeh 3
  • Hashem Hashemzadeh Shirazi 4
1 Assistant Professor of Architecture, Department of Architecture, College of Engineering, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Architecture, Department of Architecture, College of Architecture and Urban Design, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor of Architecture, Department of Architecture, College of Architecture and Urban Design, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Associate Professor of Architecture, Department of Architecture, School of Architecture and Environmental Design, University of Science & Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

The architectural education, like other disciplines, has undergone various changes and revisions many times after its inception, and, the views of decision makers of this field have had a very effective role in this process because of their impact on the process of shaping educational systems and environments. In various educational systems, there have always been some ambiguous points about the time duration needed to complete the courses, the basis for selecting the courses offered, and the type of skills taught. In the article ahead, it is attempted to provide an optimal model and coherent strategy for educating architecture by investigating the characteristic of various educational systems at international and national levels, whereby the artichecture students benefit from effective and purposeful education. Accordingly, by adopting the correlation method, in a dependent way combined with a causal and systematic approach, architecture education is considered as a system, that can be investigated and analyzed through the general systems theory. At the end, the analysis of skills priority indicate that “flexibility” is recognized as the most specific characteristic of the description of the architecture courses in the world. This issue, that is applicable in two areas: “flexibility in elective courses” and “flexibility in the subject of architectural design courses”, is based on the way students are evaluated and select courses, depending on their talents. The obtained results indicate that this issue has been neglected in the Iran’s architectural education system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architecture Education System
  • Skill Priorities
  • Flexibility
Altbach, P., Reisberg, L., & Rumbley, L. (2014). Universal Trends in Global Higher Education: Tracking an Academic Revolution; A Report Recommended by UNESCO’s International Conference of Higher Education in 2009. (R. Saeed Abadi, & P. Ahmad Khanloo, Trans.). Tehran: Institue of Research and Planning for Higher Education. 
Asgari, A. (2012). Architecture School in the Arid Climate, with Iranian Sustainable Design Approach. Thesis for M.A. Degree in Architecture, Supervisor: Dr Seyed Amir Saeid Mahmoodi. Tehran: University of Tehran. https://thesis2.ut.ac.ir/thesis/UTCatalog/UTThesis/Forms/ThesisBrief.aspx?thesisID=a49fc23e-d6da-4a10-817f-20466dc9b2af
Azizi, S. (2008). Education, A Superdiscipline and History. Architecture and Culture, 32, 83-88. https://www.magiran.com/volume/45836
Bazargan, A. (2002). Evaluation of Education . Tehran: Samt. http://samta.samt.ac.ir/content/9174/
Bédard, L., Déziel, J., & Lamarche, L. (2012). Introduction to Social Psychology - Living, Thinking and Acting with Others. 3rd. Montreal: ERPI.
Department of Architecture. (2015-2016). Architecture Major Handbook. Berkeley: College of Environmental Design, University of California Berkely. http://ced.berkeley.edu/downloads/forms/academic/Architecture-Major-Handbook-2019-2020.pdf
Department of Architecture. (2016-2017). Mit Architecture; Undergraduate Programs. Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology. https://architecture.mit.edu/overview/undergraduate-degrees
Department of Architecture, Design and Planinng. (2016). Architecture, Design and Planning Handbook. Sydney: The University of Sydney. https://sydney.edu.au/handbooks/archive/archives/handbooks_2016.zip
Eslami, S., & Naghd Bishi, R. (2013). A Proposal for Basic Educational Strategies Based on Experiments of the Past in College of Fine Art, University of Tehran. Armanshahr Architecture & Urban Development Journal, (9)5, 1-17. http://www.armanshahrjournal.com/article_33203_1470ecd4f1f2ef578c1010ba74efaa17.pdf
Faculty of Architecture. (2016, 07 14). Regulations, Syllabus & Timetables. Retrieved from The University of Hong Kong. https://www.arch.hku.hk/programmes/arch/bachelor-of-arts-in-architectural-studies/regulations-syllabus-timetables
Mahdavinejad, M.J. (2005). Architectural Review Training. HONAR-HA-YE-ZIBA, 23, 69-76. https://journals.ut.ac.ir/article_10716_617fad24a868a77cfa080aa5833a1b2c.pdf
Ministry of Science, Research & Technology. (1998). General Specifications, Plan, and the Syllabus for the Bachelor’s Program in Architecture. Tehran: Enacted by 365th Meeting of the Supreme Council of Planning. https://sep.iau.ir/Silabes/73108.pdf
Mir Riyahi, S. (2015). Analyzing Architectural Education Program in Consideration of Team-based Learning and Peer Evaluation. Armanshahr Architecture & Urban Development Journal, (13)7, 107-117. http://www.armanshahrjournal.com/article_33440_504df89ed9a7b1ba51b76eb83c4317d6.pdf
Razzaghi Asl, S. (2012). Analysis of the Correlation of Theory and Operation in the Educational Practical Disciplines; Sample: Occupation or Knowledge of Urban Design. Armanshahr Architecture & Urban Development Journal, (6)4, 21-26. http://www.armanshahrjournal.com/article_32668_533d6b301c62ce400ede9e3fba369b65.pdf
UCLA: Architectecture and Urban Design. (2016, 07 14). M.Arch. Professional Degree. Retrieved from University of California, Los Angeles: https://www.aud.ucla.edu/academics/m-arch-professional-degree#typical-study-program
Vafamehr, M., & Sanayeian, H. (2008). Evaluation of the Methods of Education in Technical and Educational Faculties in Iran and other Countries. The Third Conference of Architectural Education. Tehran: University of Tehran. https://journals.ut.ac.ir/article_10716_617fad24a868a77cfa080aa5833a1b2c.pdf